Rendibilitat de les vendes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,63 KB

 

Anàlisi PATRIMONIAL:


Estudia L’estructura patrimonial de l’empresa, les seves variacions i tendències. Analitza la composició i el pes relatiu del patrimoni net, actiu i passiu.

FINANCERA:

Analitza la capacitat de l’empresa D’atendre les obligacions de pagament(solvència). Analitza si els recursos Financers utilitzats per l’empresa són els més adequats per garantir un flux Eficient de fons (liquiditat).

ECONOMICA:

Analitza l’evolució dels resultats de l’empresa i dels seus components(I i D) Analitza la rendibilitat de les inversions i dels capitals emprats a l’empresa.

Procediments:

1.Estàtic: S’analitza un punt concret, no són molt complets.2.Dinàmic: s’analitza comparant diferents punts, tindrem més informació.Tècniques:
1.Mètodes Dels % 1,31.Variacions absolutes i Relatives1,33.Representació del balanç 1,34.Les ràtios2 El fons de maniobra(‘’working Capital’’, capital circulant o fons de rotació) Situacions Financeres a l’empresa (FM)->Estabilitat total:
AnC+AC=recursos Propis, és una situació on no hi ha passiu, per tant deutes 0.

Estabilitat finanera normal(FM>0)

És Aquella en que el fons de maniobra és positiu.

Situació de possible suspensió de pagaments(FM<0)

L’empresa es Troba discapacitada, no té fons propis. Desequilibri Financer a ll/t. Situació de fallida:
És una situació de desequilibri greu On el passiu és superior a l’actiu total. Solucions per a una Empresa en problemes:
1.Regenerar Deutes: passar dutes de c/t a ll/t. Millora: Disponibilitat, tresoreria, Liquiditat i estructura del deute. 2. Demana un presetc a ll/t per pagar-ho a c/t:
Millora: Disponibilitat, tresoreria, Liquiditatestructura del deute. 3.Liquidar existències: Millora: Disponibilitat, tresoreria 4. Vendre Immobilitzat:
Millora: Disponibilitat, tresoreria, liquiditat. 5.Ampliació de capital:
Millora TOT menys Estructura del deute.


Re: són els Diners que obté l’empresa en relació al seu actiu. Per cada 100€ invertits en l’actiu L’empresa obté re de benefici
. ROTACIÓ: número de vendes que hi ha Respecte l’actiu que té l’empresa. PALANQUEJAMENT:
impacte que l’endeutament tindrà en la rendibilitat financera que tindrà l’empresa, Pot ser de dos tipus: + quan l’endeutament aporta un increment en la Rendibilitat financera/ - quan l’endeutament provoca una disminució en la rendibilitat Financera. Rf:
són els diners que Obtenen els accionistes en relació al que han posat a l’empresa, per cada 100€ Han posat els accionistes n’obtenen rf. Rvendes:
són els diners que obté l’empresa en relació al que ha venut.

situació de suspensió De pagaments:
Desequilibri financer a curt termini atès que l'exigible a Curt termini finança el fons de maniobra (que és negatiu), el qual, com que té Un caràcter permanent dins del corrent, posa en perill la capacitat de L'empresa d'afrontar les obligacions de pagament a curt termini. És a dir, els Deutes amb els proveïdors i els creditors són més grans que els saldos dels Clients de cobrament més immediat i la tresoreria de l'empresa, per la qual Cosa l'empresa no pot fer front als seus pagaments. Situació de fallida: Desequilibri financer greu, perquè l'empresa Està totalment descapitalitzada i, a més, una part de l'exigible s'ha destinat A finançar un actiu que no dóna cap rendiment, per exemple, pèrdues acumulades. No tan sols ja no disposa de capital, sinó que, a més, l'acumulació de pèrdues Fa que el patrimoni net sigui negatiu. Per aquest motiu, en el balanç es resten A l'exigible total. L'empresa està condemnada a desaparèixer, atès que les Mesures per resoldre la situació passen per augmentar el capital de manera que Es compensin les pèrdues i es doni una base a la recuperació financera de L'empresa; a més, caldria renegociar els deutes amb els creditors i revisar L'activitat de l'empresa.

FM:
El fons de Maniobra és el conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se Finançar durant el període comprès entre el moment en què es paga als Proveïdors i el moment en què es cobra dels clients. Per aquest motiu, com més Curt sigui aquest període, més petit serà el fons de maniobra necessari.Els Components són principalment: – els saldos d'existències tenen un estoc de Seguretat que permet el funcionament i la circulació del procés productiu en Cas que s'esdevingui alguna ruptura o desajust sobtat. Aquesta quantitat ha de Ser una fracció fixa; és a dir, una inversió permanent dins de l'actiu corrent. – els saldos de clients també mantenen una fracció fixa. És el crèdit mínim Mitjà que es concedeix habitualment als clients com un valor afegit més de L'activitat; això també és una inversió permanent dins de l'actiu corrent. – Els saldos de bancs i de caixa presenten igualment una part fixa per les Mateixes raons que s'han dit abans, ja que permeten una liquiditat immediata dins De l'empresa: sempre s'ha de disposar de diner líquid per afrontar petits Pagaments i reemborsaments inesperats i poc importants.

L’anàlisi financera Ens informa de la solvència de l’empresa i del seu endeutament i s’analitza a Partir del balanç de situació. L’anàlisi Econòmica analitza la rendibilitat de l’empresa i es fa a partir del compte De pèrdues i guanys.

La rendibilitat Econòmica de l’empresa és el rendiment de l’actiu, és a dir, de les Inversions totals de l’empresa. Es relaciona el benefici abans d’interessos i Impostos (BAII) amb l’actiu. La rendibilitat Financera és la relació entre el benefici net (amb els interessos i els Impostos ja descomptats) i els recursos propis (capital i reserves) de L’empresa. També s’anomena rendibilitat del capital, ja que mostra el benefici Generat per l’empresa en relació al capital aportat pels socis.

Efecte palanquejament: És l’endeutament (utilització de fonts de finançament alienes, que comporten un Cost financer concret) que determina la rendibilitat financera de l’empresa. Per tant, aquest efecte serà positiu quan l’endeutament millori la rendibilitat Financera i serà negatiu quan no ho faci. Un dels factors que influeix més Sobre l’efecte palanquejament és l’aparició de costos financers (interessos de L’endeutament) per retribuir l’exigible de l’empresa. Per aquest motiu, cal Considerar el cost mitjà del finançament aliè de l’empresa o cost D’endeutament. Si el cost del finançament aliè és inferior a la rendibilitat Econòmica de l’empresa l’efecte palanquejament és positiu; en cas contrari, Serà negatiu. Això fa que, si la rendibilitat dels actius de l’empresa és superior Al cost relatiu de l’endeutament, el palanquejament aporti un augment de la Rendibilitat financera.
RATIOS: Disponibilitat(0,3-0,4): Si és molt gran->Excés de liquiditat, recursos ociosos, ja que aquests Diners no generen cap rendibilitat. Si és molt baix->perill de no poder Atendre els pagaments de manera adequada.
Tresoreria(0,8-1,2) SI és +0,8 amb els diners que l’empresa té i els que espera cobrar abans d’un Any té suficients per pagar els deutes a c/t i per tant no depèn de les seves Vendes. Si és massa alt: recursos ociosos, excés de liquiditat que pot fer Baixar la rendibilitat de l’Empresa, ja que podríem realitzar la mateixa Activitat amb menys actiu. SI és menor que 0,8: risc de concurs de creditors i L’empresa depèn de les seves vendes per pagar els deutes a c/t. Aquest ràtio indica la capacitat De l’empresa per a liquidar els seus deutes a c/t amb la seva tresoreria, sense Córrer risc de concurs de creditors i ens indica la Solvència immediata.

Liquiditat(1,5-1,8)

Si és més gran que 1: No es troba en risc de concurs de creditors. Si és molt alt: desapareix de Suspensió de pagaments, però pot reduir la rendibilitat. Si és menor que 1: concurs De creditors.

Solvència(1,7-2):

Si és més gran que 1: no es troba en situació de fallida ja que l’empresa liquida Tot l’actiu podrà pagar tots els seus deutes. SI és massa alta: l’empresa esta Poc endeutada i segurament la rendibilitat dels fons propis seria més alta amb Una mica de deutes i podria demanar un préstec nou. Si és menor que 1: es troba En situació de fallida, Déu més del que té. Ens indica la capacitat que té l’empresa De pagar tots els deutes venent la totalitat de l’actiu ens representa la solvència A ll/t.

Endeutament:(0,2-0,8)

si és menor Que 0,5 l’empresa esta poc endeutada i si es major massa endeutada.

Est.Deutes

(0,2-0,5) Si es molt alt Indica més % de deutes a pagar a c/t i pitjor qualitat del deute, potser té poc Poder de negociació i nomes li coincideixen préstecs a c/t. SI és molt baixa: Indica més % de deutes a pagar a ll/t. Com més baixa més qualitat era l’endeutament I més marge operatiu i de capacitat de pagament tindrà l’empresa.


Entradas relacionadas: