Relacions no laborals o excloses

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,79 KB

 

Relacions laborals - relacions que es generen en el treball


entre els diferents agentsque hi participen

Empresa individual: es genera entre la persona que treballa i la que contracta

Empresa col·lectiva: es desenvolupa entre els representants


Dels treballadors/es i l'empresa o els seus representants


EL DRET DEL TREBALL - Branca del dret que regula les relacions 

individuals i col·lectives que es generen en ocasió de la

prestació voluntària de serveis retribuïts.

Dret públic: s'ocupa de regular els interessos col·lectius(penal,

financer, administratiu...)

Dret privat: regula els interessos particulars(mercantil, civil...)

L'Estatut dels Treballadors(ET) constitueix la norma bàsica

reguladora de la relació laboral

CARCTERÍSTIQUES RELACIÓ LABORAL


-Personal: Portada a terme pel propi treballador


-Voluntària: Ningú està obligat a treballar


-Retribuïda: El treballador/a rep un salari com a


contraprestació dels serveis prestats


-Per compte d'altri: El treballador/a cedeix els resultats a


L'empresa


-Dependent: La persona q treballa està sotmesa al poder


Organitzatiu i disciplinari d l'empresaRELACIONS LABORALS ESPECIALS

personal alta direcció

personal al servei llar familiar

persones q compleixen condemna institucions penitenciàries

esportistes professionals

artistes espectacles públics

representants d comerç intervenen operacions mercantils 

SENSE assumir risc

persones discapacitat centres especials d'ocupació

estibadors portuaris

qualsevol altra feina

RELACIONS NO LABORALS(EXCLOSES)Relació serveis dels funcionaris públics

Prestacions personals obligatòries

Consellers societats quan no desenvolupin cap activitat a


L'empresa

Treballs realitzats a títol d'amistat, benevolència o bon veïnatge

Treballs familiars(fins 2n grau)


Agents comercials intervenen operacions mercantils ASSUMINT


El risc

Activitat d transportistes amb autorització administrativa

Treballadors/es x compte propi o autonoms


Entradas relacionadas: