Quina relació existeix entre el nombre d’empreses d’un mercat i els preus?

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,23 KB

 

condicions mercat:-
Molts productors i molts consumidors (preu acceptants) - producte homogeni - lliure entrada i sortida del mercat-
Informació complerta sobre el mercat.

La demanda d’empreses en mercats de competencia perfecte és perfectament elástica (es a dir, el menor canvi de preu deriva en un canvi de quantitats virtualment infinit). Aquesta demanda es representa gràficament com una corba de demanda horitzontal: a qualsevol quantitat venuda, el preu es manté igual, es a dir, el preu pertinent del mercat.

Ingrés marginal


Les empreses produeixen fins que el punt on IM = CM creixent: l’ingrés obtingut de l’unitat marginal (ingres marginal IM) és igual al cost de produir l’unitat marginal (cost marginal CM). L’ingrés obtingut de l’unitat marginal és igual al cost de produir l’unitat marginal. L’ingrés marginal és el cambi en l’ingrés total per cada unitat addicional venudad IM, i el cost marginal és el cost de produir una unitat addicional del bé.

La corba d'oferta d'una empresa: representa la quantitat de producte que oferirà a tots els possibles preus


Oferta a curt termini:


Amb l'anàlisi P = CMg no tenim en compte els costos fixos,és a dir, podem obtenir pèrdues!


minCVme < p="">< mincme,="" recuperamos="" costes="" fijos         ="" p="">< mincvme,="" no="" cubrimos="" ni="" costes="" fijos="" ni="" variables            ="" p=""> minCme, beneficiós positivos       

La corba d'oferta d'un mercat competitiu a curt termini-
-> estableix la quantitat produïda per totes les empreses a diferents preus de mercat. La corba d'oferta d'un mercat s'obté sumant les quantitats produïdes per totes les empreses a cada nivell de preu.

El llarg termini en la indústria competitiva, les empreses poden variar la seva producció ajustant tots els factors. L'oferta de la indústria a llarg termini (sense factors específics)

L'entrada i sortida d'empreses:


  Si els preus són molt baixos, les empreses obtenen beneficis negatius -> empreses tanquen. Si els preus són molt alts, les empreses obtenen beneficis positius -> noves empreses entren al mercat.
A llarg termini, si hi ha llibertat d'entrada i sortida d'empreses, aquestes obtenen un benefici 0. L'equilibri a llarg termini d'un mercat competitiu implica que les empreses produeixen en la seva escala eficient, és dir, p = Cmg = minCMe = preu nul.

Mercats competitius


1. Assignen l'oferta de béns als compradors que els concedeixen més valor, representat per la disposició a pagar. 2. Assignen la demanda de béns als venedors que els poden produir amb el menor cost. 3. Produeixen la quantitat de béns que maximitza la suma del excedent del consumidor i del productor, és a dir, assignen els recursos eficientment.

Rendes dels consumidors


Què guanya un consumidor en el mercat?L'excedent del consumidor (o ganancia) és la diferència entre el que està disposat a pagar i el que realment paga.

Rendes dels productors


Què guanya un productor al mercat? L'excedent del productor (o ganancia) és la diferència entre el que està disposat a cobrar i el que realment cobra.

Entradas relacionadas: