Registre cientifotecnic i linguistics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,16 KB

Registre cientifotecnic:tema:especialitzat,canal:escrit,intencionalitat:objectiva,grau de formalitat:alt/Caracteristiques linguistiques: en general:absencia de referencies personals.us d'oracions impersonals.Sintactiques:us gairabe absolut d'oracions enunciatives.lexicosemantiques:tecnicismes i cultismes/clases de text:escrit(articles en revistes especialitzades,informes tecnics,tesis doctorals/oral:ponencies,conferencies
Registre literari:tema:general,canal:sol ser escrit,intencionalitat:subjectiva,grau de formalitat:sol ser alt.Caracteristiques linguistiques:en general:gran expresivitat,la funcio estetica es la mes tipica.sintactiques:sintaxi sovint complexa d'acord amb la finalitat literaria,lexicosemantiques:us de tots els mots de la llengua fins i toto dialectalismes,us conotatiu,figuratiu,polisemic,simbolic,etc...clasess de text:poesia,narrativa,teatre.

Registres linguistics:registre:circumstancia en q te lloc l'acte comunicatiu.Tema:pot ser general o especialitzat.Canal:pot ser oral i escrit,mitjans de comunicacio televisio,radio,telefon,correo electronic.Intencionalitat:objectiva o subjectiva.Grau de formalitat:baix: es tracten de tu,mitja:situacions en q es fan servir la varietat standar,alt:el tractament pot ser de voste o vos.Registre Col.loquial:Tema: general,quotidia/Canal:oral espontani/intencionalitat:subjectiva/grau de formalitat:baix/Caracteristiques linguistiques->en general:es manifesta en conversa espontania-sintatiques:sintaxi simple amb abundancia de la juxtaposicio.abundancia d'oracions interoo y exclamativas.Lexicosemantiques:us de mots incorrectes,lexic limitat,repetitiu y poc precis.Clase de tex:conversa/Registre estandar:tema:general/canal:escrit,oral/intencionalitat:objectiva/grau formalitat:mitja.Caracteristiques linguistiques:en general:s tracta del tipus de llengua homologada q s'enseña al centres docents.sintactiques:construccio culta i correcta.lexicosemantiques:us de cultismes coneguts i evitacio dels col.loquialismes.Clases de text:escrit(periodics,textos divulgatius,administratius)oral(mitjans de comunicacio)

Entradas relacionadas: