En una regió de l'espai hi ha un camp elèctric

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,13 KB

 

P (pes) → massa · gravetat.


<math xmlns="http://www.W3.Org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="20px"><mrow><mi>Fg</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>=</mo><mo>&#xA0;</mo><mi mathvariant="normal">G</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xB7;</mo><mo>&#xA0;</mo><mfrac><mrow><mi mathvariant="normal">M</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xB7;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi mathvariant="normal">m</mi></mrow><msup><mi mathvariant="normal">d</mi><mn>2</mn></msup></mfrac></mrow></mstyle></math>0JmUfW4VXKWvG55nUKMevabqicd24u4a5PnU-O_-
<math xmlns="http://www.W3.Org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="20px"><mrow><mi mathvariant="normal">x</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>=</mo><mo>&#xA0;</mo><msup><mi mathvariant="normal">x</mi><mn>1</mn></msup><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xB7;</mo><mo>&#xA0;</mo><msqrt><mo>&#xA0;</mo><mn>1</mn><mo>&#xA0;</mo><mo>-</mo><mo>&#xA0;</mo><mfrac><msup><mi mathvariant="normal">v</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi mathvariant="normal">c</mi><mn>2</mn></msup></mfrac></msqrt></mrow></mstyle></math>GRAVITATÒRIA

Força d’atracció.

Grans distàncies

Més feble de totes quatre, menys intensitat.

ELECTROMAGNÈTICA

Atracció de càrregues negatives (protons)

Els imants tenen pols positiu i pols negatiu. Amb el pol negatiu atrau el ferro perquè està carregat positivament. Forces contràries s’atrauen.

Camp elèctric es mesura amb el Galvanòmetre.

Camp elèctric condiciona al camp magnètic, i camp magnètic condiciona al camp elèctric. S’afecten entre ells dos.

Només actua a distàncies atòmiques.

És molt intensa.

FORÇA NUCLEAR DÈBIL

Distàncies molt curtes, a nivell de nucli.

Fusió de dos àtoms d'hidrogen per donar un àtom d'heli.

Massa de 2H + gran que He, massa sobran en la fusió --> energies llum i calor

FORÇA NUCLEAR FORTA

Força de fusió més forta, la més intensa.

Permet que aquests protons que formen el nucli es quedin units.

Ha de ser superior a la electromangètica.

1. Teoria geocèntrica

2. Teoria heliocèntrica (Copèrnic --> Orbita circular)

3. Tyco Brahe mirar al cel i recollir dades

4. Kapler alumne conclusió --> Orbita eliptica. Sol focus

5. Newton expl. Raó formula Fg

6. Galileu corroboar amb el telescopi

1er èxit

Urà formula de Newton ja n'hi ha prou, un altre planeta que li afecta.

Mercuri Newton no donen, Einstein si perquè orbita perfecte

2nd èxit

Veure l'estel de darrera perquè la deformació afecta a més deformacions.


Entradas relacionadas: