Recursos aliens a llarg termini

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,63 KB

FONTS DE FINANÇAMENT: els recursos líquids o mitjans de pagament a disposició de l'empresa per a fer front a les seues necessitats dineraries.

QUATRE CRITERIS: -Classificació segons el termini de devolució de la font financera (-Fonts de finançament a curt termini -> el termini de devolució es inferior a l'any. -Fonts de finançament a llarg termini -> el termini de devolució es superior a l'any.) -Classificació segons tinguin una procedencia externa a l'empresa o be s'haiguen generat internament per la seua activitat normal (-Finançament extern -> capital social, préstecs, credits, etc. -Finançament intern -> beneficis no distribuïts i les quotes d'amortització i provisions.) -Classificació en funció de si els mitjans de finançament pertanyen als propietaris de l'empresa o be pertanyen a persones alienes a l'empresa (-Mitjans de finançament propis -> capital i serveis. -Mitjans de finançament aliens -> préstecs, credits i emprestecs) -Classificació segons la manera d'obtenir els recursos (-Fonts de finançament espontani -> sorgeixen de les operacions de curs normal de l'empresa. Ex: factures que cal pagar. -Fonts de finançament negociat -> de naturalesa contractual i no es produeixen de manera espontania. Ex: credits i préstecs).
-

FONTS DE FINANÇAMENT

FINANÇAMENT PROPI: els recursos mes estables de que disposa l'empresa, ja que no s'han de tornar en tota la vida d'aquesta. Son els que tenen mes risc. -Recursos propis amb caracter extern (constituits pel capital social, les apliamcions del capital social i les subvencions concedides per les administracions publiques) -Recursos propis amb caracter intern o autofinançament (format pels fons que es generen a l'empresa com a conseqüencia de la seua activitat. Per enriquiment (constituït pels beneficis retinguts que augmenten el net patrimonial) / Per manteniment (fonts d'amortització i provisions per a mantenir inalterat el patrimoni de l'empresa)).
· Reserves: beneficis no distribuïts per l'empresa 
(· Immobilitzat: tots els bens que l'empresa utilitza per a produir)
· Amortització: valor que representa la despesa que ha experimentat l'immobilitzat de l'empresa com a conseqüencia del seu us en el proces productiu o a causa de l'obsolencia.
· Provisions: també son part del resultat de l'empresa, que crea un fons per a fer front a certes perdues que encara no s'han produït, o be despeses futures.

SOCIETATS DE CAPITAL DE RISC: empreses l'activitat de les quals es la d'adoptar finançament per a crear empreses, per a fer-les expandir o per a desenvolupar un nou projecte.

AVANTATGES AUTOFINANÇAMENT: -Atorga a l'empresa més autonomia i llibertat d'acció. -Per a les pimes constitueix practicament l'única manera d'obtenir recursos financers a llarg termini. -Aporta liquiditat a l'empresa sense que hagi de recórrer al mercat de capitals.
INCONVENIENTS: -Disminueix els dividends i, per tant, la rendibilitat que percep el soci per la seua aportació de capital. -Com que no te un cost explicit, hi ha el perill que s'empre en inversions poc rendibles. -Es genera de manera gradual i lenta.

Els fons d'amortització i provisions, a diferencia de les reserves, no representen un creixement per a l'empresa, sinó que comporten a un AUTOFINANÇAMENT DE MANTENIMENT.

DIVIDEND: Fracció dels beneficis d'una empresa o societat que es reconeix als socis com a retribució periodica del capital que hi han invertit.

RECURSOS FINANÇERS ALIENS A LLARG TERMINI: son aquells dels quals l'empresa disposa durant un període superior a la durada d'un exercici economic i que, una vegada passat aquest temps, ha de tornar amb els interessos corresponents.
· Préstecs A LLARG TERMINI: les empreses demanen préstecs a les institucions de credit per poder finançar-se.
· EMPRESTITS: títols de credit que emeten les empreses i que son comprats per particular i altres empreses a canvi d'un interes. (-Valor nominal -> el que surt en el títol i sobre el qual es calculen els interessos. -Valor d'emissió -> es la quantitat que realment s'abona per l'obligació. -Valor de reembossament -> quantitat que abona l'empresa per cada títol en el moment de l'amortització).
· LISSING O ARRENDAMENT FINANCER: sistema de finançament mitjaçant el qual l'empresa incorpora algun element d'actiu fix a canvi d'una quota d'arrendament.
· RENTING: modalitat que consisteix en el lloguer de bens mobles i immobles a mitja i llarg termini.

RECURSOS ALIENS A CURT TERMINI: l'empresa disposa també de credits a curt termini que li permeten finançar part del seu cicle d'explotació.
· Préstecs A CURT TERMINI: l'empresa demana diners a una entitat financera per cobrir les seues necessitats a curt termini.
· CREDITS BANCARIS A CURT TERMINI: -Descobert de compte. -Compte de crèdit.
· CREDIT COMERCIAL: finançament automatic que aconsegueix l'empresa quan deixa a deure les compres que fa als proveïdors 
· DESCOMPTE D'EFECTES: abans del venciment, els deutes de clients documentats en lletres poden cedir-se a una entitat financera, que n'anticipara l'impost en compte un cop deduïdes certes quantitats en concepte de comissions i interessos. L'interes que el banc cobra per anticipar aquest import abans del venciment s'anomena descompte.
· FACTORING O FACTURATGE: una altra manera de finançament empresarial que consisteix en la venda de tots els drets de credit sobre clients a una empresa denominada factor, la qual proporciona a l'empresa liquiditat immediata i li evita el problema dels impagaments i morosos.
· CONFIRMING: es un servei financer que ofereix algunes entitats de credit a les empreses per gestionar els seus pagaments als proveïdors nacionals, i que inclou, per al creditor, la possibilitat de cobrar les factures abans de la data de venciment.
· FONS ESPONTANIS DE FINANÇAMENT: son per exemple les quantitats que l'empresa Déu a Hisenda Publica o a la Seguretat Social; o els salaris dels treballadors.

(LLETRES: documents formals regulats per la Llei canviaria i del xec)

COST DE LA FONT DE FINANÇAMENT
-Recursos propis: cost -> el capital, les reserves... No representen per a l'empresa l'obligació de pagar un interes o un dividend determinat, pero tenen un cost financer.
-Recursos aliens a llarg termini: cost -> en totes les modalitats, sempre hi ha un contracte en el qual s'especifiquen les condicions del préstec i l'interes a pagar.
-Recursos aliens a curt termini: -> les fots espontanies de finançament acostumen a tenir un cost zero.

Selecció DE LA FONT DE FINANÇAMENT: (factors)
-El tipus d'inversió: en el cas de finançar el be d'actiu corrent, la font de finançament pot ser a curt termini, mentre que si el be ha de romandre a l'empresa un període superior a un any, la font de finançament haura de tenir també un termini de devolució superior a l'any. Per a inversions que comporten la renovació d'altres bens existents a l'empresa que han quedat obsolets o presenten un grau elevat de deteriorament s'utilitzara el fons d'amortització.
-El grau d'endeutament que vol mantenir l'empresa: en el cas que l'empresa vulgue disminuir el grau d'endeutament, haura de buscar fonts de finançament propi. Les fonts externes s'utilitzaran si l'empresa vol augmentar la seua rendibilitat economica o no pot disposar de recursos propis. 
-El cost de finançament: les fonts a llarg termini acostumen a tenir un cost mes elevat que no les de curt termini.

Inversió: l'acte mitjaçantel qual es produeix un canvi d'una satisfacció immediata i certa a que es renuncia per l'esperança que s'adquireix, de la qual el be adquirit es el suport.

Entradas relacionadas: