Receptors i efectors

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,96 KB

De l'estimul a la resposta
Els receptors sensorials son els encarregats de captar aqueixa informacio i de transmetre-la al sistema nervios. Poden ser cel.lules especials que solen agrupar-se i constituir òrgans sensorials.Els receptors sensorials s'activen quan ocorren canvis, que reben el nom d'estímuls, en el medi que els envolta. Perque un estimul arribe a excitar un receptor, cal que tinga una intensitat minima denominada intensitat llindar. Una vegada captat l'estimul les celules sensorials el convirteixen en un impuls nervios que es constituit aun centre nervios superior on es crea el que anomenem sensacio. Pasat un temps quan lestimul es persistent els receptors sensorials deixen d'enviar impulsos nervioso o be ho fan amb menys intensitat perque s'hi adapten. Els centres nerviosos que han rebut la informacio dels receptors sensorials en forma de corrent nervios sencarreguen de prosesarla regularla i integrarla. Tambe d'elaborar una resposta adequada als organs efectors pot ser de dos tipus: secretora si va per el sistema endocri o motora si va per el sistama locomotor


Clase de receptors:
Fotoreceptor: Detecten estimuls lluminosos i es localitzen als ulls.
Mecanoreceptors: Sestimulen per canvis mecanics.
Quimioreceptors: Capten informacio del canvis quimics
Termoreceptors: Sestimulen pels canvis de temperatura.

Entradas relacionadas: