Rebut individual justificatiu del pagament de salaris

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,66 KB

 

RRHH:


L’area de RRHH o de personal  s’encarrega de tot el que té relació amb la planificació, organització, gestió i control del personal a servei de l’empresa.

Característiques DEL DEPT. DE RRHH


el departament de RRHH correspon a una direcció intermitja de l'empresa, a més a vegades, por estar subcontractat total o parcialment una empresa externa com per exemple: una gestoria o una cosultoria de RRHH.

-s'encarrega de tot el que té relació amb la planificació, organització, gestió i control del personal de l'empresa.

OBJECTIUS DEL DEPT. DE RRHHL'empresa funcionarà de manera eficient si aconsegueix treure el màxim partit dels membres que la componen

-Per aconseguir-ho:

els treballadors s'han de sentir motivats, fer correctament els tràmits relacionats amb la gestó del personal, garantir l'existència d'un sistema de comunicació clar.


FUNCIONS DEL DEPT. RRHH

-PLANIFICACIÓ

-determinació de la composició de la pantilla  - selección i captació

ORGANITZACIÓ

- valoració del lloc de treball i retribució - Organigrama actualitzat - Comunicació - Formació- Motivació

GESTIÓ:

Contractes-
Nòmines -Acomiadaments -Control hores extres, permisos, vacanses -Atenció de queixes i reclamacions del personal. -Resolució de conflictes

-CONTROL:

Control absentisme -Control entrades i sortides dels treballadors

CONTRACTES FORMATIUS:


CONTRACTES EN PRÀCTIQUES:


A temps complet o a temps parcial, no pot ser inferior  a sis mesos ni superior a dos anys. Al finaltzar lliurament d’un certificat amb la durada de les practiques i el lloc ocupat.

CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ:


Adquirir formació teorica i practica per desenvolupar un lloc de treball. A temps complet. No pot ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys.  L’empresa  esta obligada a proporcionar al treballador formació i feina efectiva. A la seva finalització lliurament d’un certificat. Requisits per als treballadors, major 16 anys i menor de 21.


FUNCIONS DE PLANIFICACIÓ:

- FASES EN EL PROCÈS DE CAPTACIÓ I SELECCIÓ DE PERSONAL

proces de captació intern:

a) característiques del lloc de treball b) característiques de la persona c) comprovar si dins de l'empresa existeix algú i está disponible.

proces de captació extern

A) Preselecció (recepció de currículums) b) Selecció (tests psicotècnics, entrevistes, proves profesionals..)

FONTS DE CAPTACIÓ EXTERNES

- Boses d'ocupació - Servei d'ocupació - Empreses de selecció del personal - Agencies de col·locació - ETT (empreses de treball temporal) - Anuncis - Contractes.

FUNCIONS D’ORGANITZACIÓ:

MOTIVACIÓ:


Tots els components de l’empresa contribueixen a la seva bona marxa, a canvi esperen una compensació ja sigui satisfen les seves necesitats economiques o a la participación a les activitats de l’empresa…

PIRAMIDE DE  Maslow:

Autorealització : arribar a les metes, satisfacció profesional

Estima: Reconeixement dels altres

Necessitats socials: acceptada a l’empresa i integrada a l’equip de treball

Seguretat: aspira a tenir una jubilació digna, treball estable.

Necessitat fisiològiques bàsiques: alimentació, habitatge…

GESTIÓ DE RRHH PER COMPETÈNCIES:


una competència es una capacitat necessària per a fer una feina de manera eficaç i profuir rendiments excel·lents en una prganització. Saberm saber fer, saber estar, voler fer.

LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL:


És la  manera de relacionar-se la persona amb el seu  entorn i amb ella mateixa, tenint en compte  els sentiments propis i aliens, i l’ús de les  emocions.


- El desenvolupament d'una persona depèn:

a) nivell de coneixements b) competència professional c) coeficient intel·lectual d) habilitats en les relacions amb les altres persones, capacitat de persuasió i influència.

LA FORMACIÓ DEL PERSONAL:


els objectius de la formació a l'empresa són:

a) augmentar la polivalència b) permetre la promoció interna a llocs més qualificats c) augmentar la productivitat i la creativitat a l'empresa d) facilitar el desenvolupament personal e) sensibilitzar en aspectes com la qualitat o el treball en equip.

FUNCIONS DE GESTIÓ:

CONVENI COL·LECTIU:


es un document per escrit on queden reflectits els acords entre els representants de l’empresa i els representants dels treballadors. Es regulen condicions laborals com sous, segons categories professionals, temps de descans, vacances, permisos, etc.


LA NEGOCIACIÓ COL·LETIVA:


es el procès de diàleg mitjançant el qual es posen d’acord representant de l’empresa i representant dels treballadors. A partir de la negociació col·lectiva s’acorden els convenis col·lectius d’una o més empreses que pertanyen al mateix sector d’activitat.

LA CONTRACTACIÓ:


la relació entre empresa i treballador es concreta en el CONTRACTE DE TREBALL

El contracte de treball és un acord entre el treballador, que es compromet a prestar uns serveis sota la dirección de l’altra part: l’empresari, del qual rep a canvi una retribució.

La legislació regula els diferents tipus de contractes de treball, alguns d’ells modificats a partir de l’última reforma laboral.

El contracte de treball comporta uns drets i unes obligacions per a les dues parts.


LA NOMINA O REBUT DE SALARI:


L’empresari està obligat a pagar als seus treballadors el salari segons la seva categoría profesional, el qual s’indicarà al conveni col·lectiu del sector o de l’empresa, o si l’empresari ho decideix pot millorar-lo segons lo indicat al contracte.

El pagament del salari ha d’anar acompanyat de l’entrega del rebut de salari o nòmina.

COMPOSICIÓ DEL SALARI:


A) Salari base: retribució per unitat de temps o d’obra

B)Complements Salarials: segons criteris pactats. Poden ser de tipus:

-Personals-De lloc de treball-Per qualitat o quantitat-Pagues extres I participacions en beneficis- Complements no salarials: despeses d’estada, de locomoció, ajudes…

ESTRUCTURA DE LA NÒMINA. PERCEPCIONS:


Percepcions salarials:

salari base, complements salarials, hores exrtres, pagues extres, import del salari en espècie. -

Percepcions no salarials

Imdemnitzacions o compensació per despeses, prestacions i indemnitzacions, seguretat social, altres.


CONFLICTE COL·LECTIU I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Sindicat: es una organització que té com a objectiu promoure i defensar els interessos econòmics i socials dels treballadors, com també millorar les seves condicions de treball.

-La negociació col·lectiva:

els aspectes lligats a les condicions de treball es regulen mitjançant la negociació col·lectiva.La negociació consisteix en un procés de diàleg que té com a finalitat arribar a un acord.
-Conveni col·lectiu:
es un acord que se subscriu entre els representants de l'empresa i els dels treballadors, i on s'expliciten els acords a què han arribat les parts.

TREBALL EN EQUIP I DINÁMICA DE GRUPS:

Un equip és un grup de persones compromeses amb un objectiu comú, per al qual treballen de forma complementària i independent compartint mètodes de treball. Factors que cal tenir en compte per al bon funcionament d’un equip:

Ha d'existir un objectiu definit- Han de fixar-se les normes de funcionament- Han d'existir canals de comunicació eficients- L'equip ha d'estar cohesionat- Ha d'existir un lideratge-

Entradas relacionadas: