Quines son les funcions que compleix el transport

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

7.quins son els principals blocs comercial;quins paisos formen?
UE(unio europea),NAFTA(tractat de lliure comerc d'america del nord),MERCOSUR(mercat comu d'america del sud),COMUNITAT ANDINA,MCCA(mercat comu centreamerica),ASEAN(associacio de nacions del sud-est asiatic),ANZCERTA(acord australia nova zelanda),UMA(unio del magrib arab).

8.quines son les funcions que compleix el transport?
permet el desplaacament quotidia de la poblacio.origina un transit creixent i problemes de mobilitat./possibilita el desplacament a llocs molt allunyats.aixo no ha permes la generalitzacio del turisme a escala mundial./fa possible la distribucio de bens i de serveis.per satisfer les necessitats de la produccio cal que el territori estigui ben comunicat.

9. quins son els canvis mes significatius que s'han produit en els mitjans de transport?
augment del tonatge,que ha produit sobretot en vaixell,camion i avion./intermodalitat en el transport de mercaderies, que mermet combinar diversos elements,com avion(...)d'una manera coordinada i integrada,gracies a us de contenidor./augment de velocitat,que ha afectat especialment el ferrocarril i avio./millora en la infraestructura viaria,de manera que el temp emprat a viatja per carretera ha disminuit./augment de seguretat,k implica la disminucio del risc d'accident./reduccio del preu del transport,gracies a augment de la capacitat de carrega i de passatgers./avencos en les telecomunicacions,especialment internet,que permeten una millor coordinacio perk el transport sigui mes eficac i segur.

Entradas relacionadas: