Quadre de comptes del PGC

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,89 KB

Elements dels comptes anuals:

definim els elements que Formen part del balanç i del compte de pèrdues i guanys. Els elements que Formen part del balanç són els actius, els passius i el patrimoni net: els Elements que es registren en el compte de pèrdues i guanys són les despeses i Els ingressos.

Criteris de registre o Reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals:

el registre comptable és el Procés pel qual els diferents elements s’incorporen en el balanç, en pèrdues i Guanys, o en l’estat de canvis en el patrimoni net.

Criteris de valoració:

a tots els elements dels comptes anuals se’ls assigna un valor monetari, tenint en compte les normes de Valoració incloses en la segona part d’aquest Pla General de Comptabilitat.

Principis i normes de Comptabilitat generalment acceptats:

1-El Codi de comerç i la restant legislació mercantil

2-El Pla General de Comptabilitat de pimes

3-El Pla General de Comptabilitat i les seves adaptacions sectorials

4-Les Normes de desenvolupament que en matèria comptable estableixi

5-Les Altres normes de legislació espanyola que siguin específicament aplicables

Normes de registre i valoració:


la segona part del Pla General de Comptabilitat conté les normes de registre i valoració dels Diferents elements patrimonials i transaccions.

Comptes anuals:


es recullen tant les normes d’elaboració Dels comptes anuals com els models dels comptes anuals de les petites i Mitjanes empreses.

Quadre de comptes:


conté els grups, els subgrups, Els comptes i els subcomptes degudament codificats i amb un títol que n’indica El contingut.

El PGC Ordena tots els comptes seguint la classificació decimal: en el Pla general Comptable de les primes, trobem set grups. Els cinc primers contenen comptes de Balanç, és a dir, béns, drets, obligacions i patrimoni net. Els grups 6 i 7 Indiquen comptes de gestió, és a dir, els comptes de despeses i ingressos que Serviran per determinar el resultat de l’exercici.

Definicions i relacions comptables:


Grup 1. Finançament bàsic:

comprèn els recursos propis De l’empres i el seu finançament aliè a llarg termini. Exemples de comptes que Pertanyen a aquest grup:
Capital social i Deutes a llarg termini amb entitats De crèdit.

Grup 2. Actiu no corrent

: comprèn els elements del patrimoni De l’empresa destinats a servir de manera perdurable, incloses les inversions Financeres el venciment, la venda o la realització de les quals s’ha de produir En un termini superior a l’any. Per exemple: Aplicacions informàtiques, Construccions i Crèdits a llarg termini.

Grup 3. Existències:

són mercaderies, matèries Primeres i altres aprovisionaments, productes en curs, productes semiacabats, Productes acabats i subproductes, residus i materials recuperats. Per exemple:Mercaderies i Envasos.

Grup 4. Creditors i deutors Per operacions comercials:

són Comptes personals i efectes comercials actius i passius que s’originen en el Tràfic de l’empresa, com també els comptes amb les administracions públiques, Fins i tot els que corresponguin a saldos amb venciment superior a un any. Primerament, Les operacions de tràfic es defineixen com aquelles que estan relacionades amb L’activitat de l’empresa. Es poden diferenciar dos tipus d’activitats de Tràfic: les activitats de tràfic principals, és a dir, la compra i venda dels Béns inclosos en el grup 3, i les altres activitats de tràfic, que són la resta D’activitats ordinàries. Per exemple: Proveïdors, Clients i Hisenda Pública, Creditora per impost sobre societats.

Grup 5. Comptes financers:

comprèn els deutes i els Crèdits per operacions alienes al tràfic, és a dir, que no són activitats Econòmiques habituals per a l’empresa. Per exemple: Proveïdors d’immobilitzat a Curt termini i Caixa, euros.

Grup 6. Compres i despeses:

són aprovisionaments de Mercaderies i altres béns. Per exemple: Compres de mercaderies i Sous i Salaris.

Grup 7. Vendes i ingressos:

comprèn l’alienació de béns i La prestació de serveix objecte del tràfic de l’empresa. Per exemple: Vendes de Mercaderies i Ingressos per arrendaments.

Entradas relacionadas: