Punt mort economia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 24,09 KB

 

Estratègia de màrqueting

El màrqueting és un conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa encaminades a satisfer les necessitats i els desitjos del consumidor, amb la intenció d’aconseguir un benefici.

 1. El producte és qualsevol bé o servei que satisfà una necessitat del consumidor o usuari. Els atributs que té són el disseny, la qualitat, la marca, l’envàs, la garantia, el servei postvenda i la caducitat. Quan fem el pla de màrqueting hem d’incidir i deixar clar com serà el producte que comercialitzarem, descrivint-ne tots els atributs.

 2. El preu: és la quantitat de diners que el comprador d’un bé o servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisició. Es poden aplicar diferents criteris:

 • Preu basat en els costos: consisteix a afegir un marge de benefici al cost del producte.

 • Preu basat segons la competència:

 • Preu semblant al de la competència

 • Preu per sota de la competència

 • Preu per sobre de la competència

c) La promoció: és el conjunt de tècniques que s’utilitzen per explicar-ne les característiques, marcar-ne els atributs més importants i inventar crear el desig del client pel producte.

d) La distribució: el conjunt de processos que fan que el producte arribi al consumidor. Hi ha el canal curt que és sense intermediaris de majorista a minorista i el canal llarg que si és intermediari. El producte es pot distribuir per Internet amb franquícies.


Pla de vendes

La previsió de vendes es fa a partir d’enquestes a futurs compradors. Per fer la previsió de vendes s’ha de tenir en compte diferents escenaris.


Pla de producció

Té com a objectiu fer constar els aspectes relacionats amb l’organització i els recursos necessaris per dur a terme l’elaboració dels nostres productes o la prestació dels serveis.

Q*= CF/P-CV

BENEFICI= INGRESSOS TOTALS/COSTOS TOTALS


Pla d’inversió i finançament

S’ha d’anotar la previsió sobre les inversions que s’han plantejat i les fonts de finançament que hi ha previstes per poder-les dur a terme, amb l’objectiu de determinar la viabilitat financera del projecte.

 • Inversions de l’empresa: maquinària, local, instal·lacions, equipaments informàtics, mobiliari, etc.

 • Finançament de les inversions: capital aportat pels socis, préstecs i crèdits bancaris, crèdits dels proveïdors, subvencions i ajuts oficials, etc.

Una vegada que s’ha pensat i previst les inversions, s’ha de fer el pla financer, que consisteix a detallar que s’aconseguiran els recursos necessaris per dur a terme les inversions.


Aspectes legals


Elecció de la forma jurídica

 • Responsabilitat davant de tercers: la responsabilitat pot ser limitada o il·limitada.

 • Capital necessari

 • Nombre de socis

 • Tipus de règim fiscal

Els tràmits documentals

 1. Certificat negatiu del nom de la societat: es tracta de seleccionar una denominació original per a l’empresa i comprovar mitjançant un tràmit en el registre mercantil que no hi ha cap altra empresa amb la mateixa denominació.

 2. Atorgament de l’escriptura pública de constitució: es redacten els estatuts que regiran l’empresa i els pactes que determinaran les relacions entre els socis.

 3. Tràmits davant d’Hisenda: se sol·licita el número d’identificació fiscal de l’empresa, es fa una declaració censal, es dóna d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques i es legalitzen els llibres oficials obligatoris.

 4. Tràmits davant la Seguretat Social: s’inscriu l’empresa en el registre de la Seguretat Social, es comunica l’inici de l’activitat de l’empresa i es fan els tràmits per inscriure-hi els treballadors contractats.

 5. Tràmits davant l’Ajuntament: es fa la sol·licitud de la lliçència d’activitat i la sol·licitud de la lliçència per fer obres.

Altres aspectes legals

La viabilitat juridicolegal consisteix a verificar que l’activitat del projecte empresarial respecta i compleix les normatives legals, els reglaments i les obligacions jurídiques.L’empresa XYZ, SL està preparant un congrés per a tractar dels diferents alfabets que hi ha al món. Disposem de les dades següents sobre aquest congrés:

— La inscripció al congrés costa 90 € per persona.

— El congrés es farà en un espai emblemàtic de la ciutat amb capacitat per a 200 persones, que l’empresa ha llogat per 2.200 €.

— L’empresa ha contractat un servei de càtering per oferir un còctel als assistents. El cost que ha pactat amb els proveïdors és de 32 € per cada persona que assisteixi al congrés amb inscripció.

— Cada inscrit que assisteixi a l’esdeveniment rebrà material promocional del congrés per valor de 10 €.

— El lloguer de l’equip de so costa 900 €, preu que inclou el personal tècnic de suport.

— El fotògraf que cobreix el congrés cobra 500 €.

— El disseny de la imatge corporativa (logotip, cartells, etc.) costa 1.200 €.

a) Amb aquestes dades, quantes persones cal que s’inscriguin al congrés per a poder cobrir tots els costos? Amb quin nom es coneix aquest valor?

Preu de venda unitari = p = 90 €/persona

CF = 2.200 € + 900 + 500 + 1.200 = 4.800 €

CVu = 32 + 10 = 42 €/persona

PMuf = 4.800 / (90 – 42) = 100 persones A

quest punt es denomina punt mort, punt d’equilibri o llindar de rendibilitat.

B) Què passaria si s’inscrivissin 70 persones al congrés? I si ho fessin 150? Justifiqueu la resposta numèricament

Com que 70 és un valor inferior al punt mort, l’empresa tindria pèrdues. Concretament:

B = (P-CVu)*Q – CF = (90-42)*70 – 4.800 = -1.440 €

L’empresa hauria de fer front a unes pèrdues de 1.440 €.

En canvi, si es produïssin 150 inscripcions, valor per sobre del punt mort, l’empresa obtindria beneficis. Concretament:

B = (P-CVu)*Q – CF = (90-42)*150 – 4.800 = 2.400 €

c) Els organitzadors del congrés estan valorant la possibilitat de convidar un ponent molt reconegut en aquest àmbit, els honoraris del qual serien de 600 €. Amb aquesta nova dada, quantes persones cal que s’inscriguin al congrés per a cobrir tots els costos.

Ara, amb el nou ponent, els costos fixos seran superiors:

CF = 4800 + 600 = 5.400 €

CVu = 42 €/persona

p = 90 € PMuf = 5.400 / (90-42) = 112,5 persones 113 persones


La companyia marítima Rocamaura està estudiant explotar una ruta turística per les illes Medes. L’estudi de mercat que ha encarregat per conèixer la viabilitat econòmica del projecte li aporta la informació següent:

— La capacitat del vaixell que hauran de comprar per a fer les rutes permetrà transportar un màxim de 50.000 passatgers l’any.

— L’embarcació costarà 3.000.000 € i s’espera que tindrà una vida útil de Déu anys.

— El preu estimat del passatge serà de 20 €.

— El marge de contribució de l’activitat serà del 60 % del preu estimat del passatge.

a) Feu l’anàlisi del punt mort per valorar si la nova ruta turística és viable econòmicament. Justifiqueu la resposta.

-Costos Fixos:

Amortització del vaixell al llarg de la seva vida útil: 3.000.000/10 = 300.000 €/any

Per tant:

Costos fixos anuals = 300.000 €/any

-Marge de contribució = 60% de 20€ = 12 €/viatge

Marge de contribució = Costos variables – Preu de venda unitari

Per tant: Costos variables unitaris = 8 €/viatge

- Punt Mort = Costos fixos / (Preu – Costos variables unitaris)

Per tant: Punt Mort = 300.000 / (20 - 8) = 25.000 passatges

En ser la capacitat màxima de 50.000 passatges anuals, l’empresa serà econòmicament viable.

B) Quins beneficis o pèrdues anuals obtindria l’empresa si s’assolís la capacitat màxima?

Benefici anual = Ingressos totals anuals – Costos totals anuals

Benefici anual = Ingressos totals anuals – Costos fixos anuals – Costos variables anuals

B = 20 €/viatge * 50.000 passatgers/any - (300.000 €/any + 8 €/viatge * 50.000 passatgers/any) = 300.000 €/any

c) El segon any, la Generalitat de Catalunya obliga l’empresa a adquirir una lliçència especial amb un cost anual de 200.000 € per a poder desenvolupar l’activitat en un parc natural. Quin hauria de ser el nou preu del passatge per a aconseguir que el negoci fos viable econòmicament, suposant que anualment es venen 25.000 passatges? Nota: El marge de contribució de l’activitat seguirà sent del 60 % del preu final del passatge també per a aquest segon any.

Ara els costos fixos anuals hauran pujat en 200.000€.

Per tant, els nous costos fixos seran: CF = 300.000 + 200.000= 500.000 €

Si el marge de contribució continua sent del 60% del preu de venda (0.6p), amb els passatges de l’any anterior, el nou preu haurà de ser:

PM = CF / (p – CV*)

25.000 = 500.000 / (marge de contribució)

Per tant:: 25.000 = 500.000/ 0,6p

Aïllant el valor del preu de venda unitari: p = 33,33 €/passatge


Entradas relacionadas: