Propietats dels sistemes materials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6 KB

 

RESUM PER A L’ESTUDI U2: La Matèria i els seus efectes

01


La matèria


Tot el que ens envolta està format per matèria, des de qualsevol objecte de la teva habitació fins a l’estrella més llunyana. En canvi, les qualitats o els defectes de les persones (generositat, maldat, etc.) no són matèria.
La matèria és tot el que té massa i ocupa un volum.
Tots els cossos de l’univers estan formats per matèria.L’aigua, el ferro o la fusta són matèria perquè tenen massa i ocupen un lloc en l’espai; és a dir, ocupen un volum. No obstant això, cada un d’aquests elements està constituït per una classe diferent de matèria que s’anomenasubstància.Unasubstànciaés cada un dels tipus de matèria

.L’aire té massa

Col·loca en un dels platets d’una balança un globus buit i a l’altre platet, un globus com l’anterior, però ple d’aire.Observa que la balança s’inclina cap al platet amb el globus ple.Això indica que el globus ple témés massa que el globus buit. La diferència és deguda a la massa de l’aire que hi ha en el seu interior.L’aire ocupa volumDins d’una cubeta plena d’aigua, col·loca-hi un tub invertit també ple d’aigua. A través d’una goma, bufa aire dins del tub.Observa que el nivell de l’aigua de la cubeta puja, mentre que el nivell de l’aigua del tub baixa.Què ocupa l’espai que s’ha produït al tub? Està ocupat per aire, de manera que l’aire ocupa aquest volum.Les dues experiències anteriors demostren que l’aire, que és un gas, està format per matèria, perquè té massa i volum.
"02Propietats de la matèria"
La matèria es caracteritza per tenir una sèrie depropietats,que són de dos tipus: propietats generals i propietats específiques o característiques.

02.1Propietats generals

Són comunes a tota la matèria. Són les propietats que presenta qualsevol tipus de substància, com la massa i el volum.Lamassaés la quantitat de matèria que té un cos.La unitat de massa en el Sistema Internacional d’unitats és el quilogram, kg.Elvolumés l’espai ocupat per un cos.La unitat de volum en el Sistema Internacional és el metre cúbic, m3,encara que es pot utilitzar el litre, L.
02.2Propietats característiques o específiquesLespropietats:: característiquesoespecífiquessón les pròpies de cada tipus de substància, de manera que, a través d’aquestes, es pot identificar aquesta substància. Per exemple, la densitat i les temperatures de fusió i d’ebullició.La densitatLa magnitud que relaciona la massa amb el volum rep el nom dedensitat.Ladensitat,d,d’un cos és la massa que conté cada unitat de volum i s’expressa segons la fórmula següent:D=M/V
a densitat és una propietat característica de cada substància, per la qual cosa és diferent per a cada una d’aquestes. 
En elSistema Internacional, la unitatde la densitat és el quilogram per metre cúbic, kg/m3, unitat que també es pot expressar com a g/cm3o g/L.Mesura experimental de la densitatEs desitja esbrinar la densitat d’un sòlid irregular que no es dissol en aigua amb l’objectiu d’identificar-lo. Per fer-ho, es disposa d’una balança, una proveta i aigua.
1.Mesura la massa de la substància amb la balança. La mesura normalment s’obté en grams; cal passar-la a quilograms i expressar-la en notació científica:m= 7,84 g ⇒m= 7,84 · 10–3kg
2.Afegeix aigua a la proveta i anota el volum,V1, que assoleix. Submergeix el sòlid a la proveta amb aigua. Observaràs que el nivell de la proveta augmenta: anota’n el nou valor de volum,V2. La diferència entre els valorsV2iV1correspon al volum del cos:V=V2–V1= 26 mL –22 mL = 4 mL ⇒V= 4 cm3· = 4 · 10–6m3
3.Amb les dades de la massa i el volum, calcula la densitat:
D=M/V : D=7,84 X 10*-3*kg+
                 --------------------------=1960km/m3
                        4 x 10-6 m3

03Estats d’agregació

Qualsevol substància es pot presentaren tres estats físics o estats d’agregació: sòlid, líquid i gasós.

Sòlid


La sevaformai el seuvolumsónconstants,ja que no es poden comprimir ni expandir sense que es deformin.

Líquid


Adquireix la forma del recipient que el conté, però el seuvolumésconstant,perquè els líquids es comprimeixen o s’expandeixen molt poc.

Gasós:


Adopta la forma del recipient que el conté i el seuvolumpotvariarquan es comprimeix o s’expandeix.Perquè una substància passi d’un estat a l’altre, és necessari modificar la temperatura o la pressió. Per exemple, a una pressió atmosfèrica normal, l’aigua a 25 ºC és líquida, a 120 ºC és gasosa i a –5 ºC és sòlida.Si poguéssim mirar un cos amb un microscopi moltpotent, podríem veure que la matèria està formada per petitíssimes partícules anomenadesàtoms,més o menys units entre si i en continu moviment. Això constitueix lateoria cineticomolecularde la matèria.

Sòlid


Les partícules estan unides per grans forces; es troben molt pròximes entre si i ocupen posicions fixes al voltant de les quals vibren, però com que no es poden desplaçar d’un lloc a un altre,l’estructuradel sòlid ésrígida.

Líquid


Les partícules dels líquids es troben unides per forces molt més febles que les dels sòlids. Aquestes es mouen lliurement entre si, de manera que ellíquid adoptadiferents formes, és a dir, potfluiro vessar-se.
Gasós:Les partícules dels gasos estan unides per forces molt més febles que les dels líquids. Separades per grans distàncies, es desplacen en plena llibertat amb un moviment caòtic. D’aquesta manera, tendeixen aocupar tot el volumdel qual disposen.

Entradas relacionadas: