Propiedades mecánicas y electromagnéticas de los materiales

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 6,26 KB

 
l resist mecánica es l capaci q te un material pra soportar esfuerzos sin deformarse o romperse.Diferents tips d esfuerzos: -d tracció: cuan intentan estirar.-D compresió: cuan intentan deformar.-D flexió: cuan intentan doblar.-D torsió: cuan intentan retorcer.-cisallament: cuan intentan cortar.Propiedads mecánicas:-resist:-a la tracció,-a la compresió,-a la flexió,-a la torsió,-al cisallament.-Dureza.-Tenacidad.-Plasticidad:ductibilida.-Maleabilidad. / Si el material no es resisten al esfuerzo aplicado, l deformació producida puede sr d 2 tipos: -deformació elástica, si l materia recupera l forma original cuan dejams d aplicarle el esfuerzo.-Deformació plástica: si l material qeda deformao permanentemen, incluso cuan hems dejao d aplicarle el esfuerzo.-Dureza: es l oposició q ofrece un material a sr rayao o penetrao x otro.- Tenacida: s la capacida d resist al choc .- Plasticida: s l capacida q te un material pra adquirir deformacions permanents sin romperse./ Ls materials maleables sn aq e llos q tenen 1a capacida especial pra sr deformaos en forma d lamina sin romperse. Ls materials dúctils sn aqellos materials a ls cuales podems dar fácilmen la forma d hilo fino sin q se romp a n .Propiedades térmicas: indican l comportament d ls materials delante d 1a d ls formas q pot adopta l ener: l calo. Conductivida térmica: s l veloci d propagació d l calor entre 2 punts d un material normalmen sólio. L calor transmitida x un objeto depen de:-l tipo d material.-L distancia entre l fuente d calor y l punto dnd tomams la temp.-La secció dl objeto.-L diferen d temp inicial y final.-l t i emp d propagació d l calor. Dilatació térmica: es l fenómen q provoca l a u ment d l a s dimensions d un material, en aplicarle un aument d temp. Depen de: el material, el incremen d temp. Según las dimensions dl objeto, ay 3 tips d dilatació:-lineal: ( 1a sola dimensió dl cos -longitud-)-superficial ( 2 dimensions-superficie-).-Cúbica( 3 dimensions-volumen-)

Propiedads electromagnétics: indican l comporta m en d ls materials delante d ls fenómens eléctrics y magnétics.Conductivida elé c: 2 tips d comportamen d ls materiales:-material conducto: deja pasar la corriente a través suyo.-Material aislante no dejar pasar la corriente. La resist es la oposició al desplazamen d cargas elécas q ofrece un objeto concret. Se mide en ohms. La resistibilida: es la oposició q ofrece un material al desplazamen d cargas elécas. La conductividad s l facilida q ofrece un material al desplazamen d cargas elécas.Magnetismo. Un camp magnétic es aqella regio dl espai q envuelve un imán o q se forma en el núcl i d un electroimán. La permeabilida magnética d ls materiales sirve pra comprobar comportamen delant d l influencia d un camp magnétic. Materials paramagnétics sn aqells, q situads en un camp magnétio, no se imántan ni desvían las líneas d fuerza. Materials díamagnétics sn aqells, q situads en un camp magnétic, no se imántan pro desvían ls líneas d fuerza d manera q tienden a debilitar el camp. Materials hierromagnétics sn aqells, q situads en un camp magnéti c , se imántan y tienden a reforzar el camp. /Alianzas: es 1 producto obtenio a partir d la unió d 2 o + elements químics y q, 1 a vez formado, presenta n las caract propias d 1 metal. Clasificació d ls alianzas:-cuan ls elemens q forman la alianza se encuentran en estao líquio a causa d l aplicació d temp s elevadas, l unió se p ot produir d manera parecia a una disolució. Solucions sólidas.-X reacció química, formandose un n ou comp os t cn proporcions fijas dls elemens d alianza. Comp o stos Intermetálics. L solubilida e s la capacida, q tenen ls elements q forman una alianza, pra formar solucions sólias.Según la forma en q se integran ls átoms d solut en la red dl disolvent, a y 2 tips d solucions sólias:- de sustitució: l átom d soluto sustituye a átoms d disolven en l red cristalina. Insterticiales: l átom d solut ocupa ls espais vacíos entre ls átoms, q presenta l red cristalina dl disolven. Solidificació d ls alianzas: ls metals purs tenen un valor fi x d temp d fusió: cuan pasa d l fase líqui a la sólia, l temp se mant e mientras va solidificándose. L temp d fusió d l a s alianzas depen d las proporcions d cada elemen d alianza y no te un sol valor sino q se representa cn intervals. Pra ilustrar l proces d fusi o y solidificació d ls alianzas binarias, se utiliza el diagrama de equilibrio, dnd según este situao l punt, se distinguen 3 áreas:-d fase líquia: x encima d l línea d líquio, la alianza se encontrará en fase líquia.-D fase líquia + sólia: pra cualquier punt situao en ésta area, la alianza contendrá 1 a part d la masa en fase líquia y otra sólid.-D fase sólia: x debajo de la línea de sólio, l alianza se encontrará en fase sólia.

Entradas relacionadas: