Pronoms febles

Enviado por Anónimo y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,69 KB

 

el complement directe
- definit: si porta davant unn article, un demostratiu o un possesiu, s'usen els pronoms el, la, els o les.
- indefinit: si el CD si no du cap determinant es canvia pel pronom en
- si el CD va introduit per un pronom neutre o un preposició substantiva, s'usa el pronom ho.

el complement indirecte
- en la primer a i segona persona és igual que el directe però en la tercera persona s'usa el pronom li o els.

el complement de règim verbal
- si va introduit per la preposició de s'ulitilza en
- si va introduït per qualsevol altra preposició s'utilitza hi

l'atribut
- so l'atribut és definit s'usen els pronoms el, la, els i les
- si l'atribut és indeterminat s'usa el pronom ho

el complement circustancial
- si el complement circunstancial va prcedit per la preposició de, s'usa en
- si esta precedit per altra preposició s'usa hi

el complement predicatiu

s'usa sempre el pronom hi

Entradas relacionadas: