Pronombres relativos ingles

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Inglés

Escrito el en español con un tamaño de 1,53 KB

PRONOMES RELATIVOS: WHO-> Personas/ WHICH-> Cousas, animais/ THAT-> Cousas, Animais, Verbos, Superlativos, Any. (Dependendo da palabra anterior, o antecedente, usarase Who, Which ou That) O relativo so se pode omitir cando o verbo da segunda frase xa ten un sujeto.// PARTICULAS QUE FUNCIONAN COMO RELATIVOS: WHOSE(cuyo, cuya, cuyos, cuyas) WHEN(cando) WHERE(donde), SEMPRE O PRINCIPIO DA SEGUNDA FRASE. SI leva comas cando añade informacion, NON leva comas cando especifica que cousa é. VOCABULARIO: UNIT 4: gorgeous- moi guapo/appearance- apariencia/unappealing- pouco atractivo/ figure- figura/ flawless- perfecto/ bald- calvo/ bushy- peludo/ lips- labios/ eyebrows- cellas/ wrinkles- arrugas/ forehead- frente/ lose weight- perder peso/ gaing weith- ganar peso/ actually- realmente/get away from- escaparse de/ wonder- preguntarse, sorprenderse/ hire- contratar/ role- papel que interpreta un actor/ waist- cintura/ feature-rasgos/critic- criticar/ genre- xenero/ take over- apoderarse de/bloddy- sangriento/ haunted- encantada/conservative- conservador/ fright- susto. UNIT 5:  paint- pintar/ draw-debuxar/sketch- boceto/ sculpt- esculpir/ sew- coser/ decorate- decorar/ create- crear/ recycle- reciclar/ display- exhibir, expoñer/ portrait- retrato/ exhibition- exibicion/ mosterpiece- obra maestra/ wood- madeira/ glass- cristal/ cloth- tela.

Entradas relacionadas: