Procedimientos de contratación pública y cláusulas administrativas

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,7 KB

10, Que s’incorporara a l’expedient del contracte per part de l'administració pública

El plec de clàusules administratives particular i el de preinscripcions tècniques i que haguin de regir el contracte

11, Enumera els procediments d'adjudicació de contractes

Obert / restringit / negociat / diàleg competitiu

12, Quins son els procediments ordinaris i extraordinaris

Ord: obert i restringit / Extraord. Negociat i diàleg competitiu

13, Que son els plecs

Documents que constitueixen una guia per a l'elaboració de l’oferta pel contractista

14, A on s’han de publicar l'adjudicació dels contractes públics

Al butlletí oficial de l’estat, es pot substituir als butlletins oficials autonòmics o provincials i en alguns casos al diari oficial de la unió europea

16, Criteris per a la selecció dels contractista

Determinació de l’oferta / criteris directament vinculats a l’objecte de del contracte / quan només s’utilitzi un criteri d'adjudicació, aquest ha de ser necessàriament el del preu mes baix.

17, Com ha de ser l’adjudicació

Haurà de ser motivada, i es notificara als candidats o licitadors publicant-se al perfil del contractant.

18, Com s’han de formalitzar els contractes amb l’administració pública

En documents administratius

19, Quan es podran modificar els contractes

Modificar sempre que en els plecs o a l’anunci de licitació s’hagui advertit expressament d’aquesta possibilitat i s’haguin detallat de forma clara, les condicions en que se'n podrà fer us

20. Causes d'extinció dels contractes administratius

Compliment / resolució

Entradas relacionadas: