Principals xarxes mundials de transport marítim i fluvial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,88 KB

 

TEMA 8:8:888888865433366o8:


PREGUNTES SELE1) LA DELS GRÀFICS "QUESITOS":

 és tracta de Dos gràfics de sectors que mostren la distribució del transport de Passatgers, d'una banda, i mercaderies, de l'altra, en percentatge Sobre el transport total dins la Uníó Europea. En el cas dels Passatgers, domina amplament el transport en cotxe i en general per Carretera, amb presència significativa de tren i l'avió. En el cas De les mercaderies, la gran majoria del moviments es fan per Carretera, vaixell i, en menor mesura, en tren.

2)CONCEPTE TRANSPORT, FUNCIONS XARXA DE TRANSPORT. FACTORS QUE DETERMINEN Q LA XARXA.

Transport: Traslladar persones o mercaderies de qualsevol tipus (aliments, Manufactures, combustibles,etc.) d'un lloc a un altre. Funcions de la Xarxa de transports: satisfer les necessitats de desplaçament de les Persones-satisfer les necessitats de persones i objectes per a les Activitats econòmiques, entre els llocs de producció i distribució I els assentaments urbans.-Contribuir al creixement econòmic dels Territoris.- Contribuir a difondre idees, tècniques i cultures. 

Els Factors de la densitat d'una xarxa de transport són: essencialment El nivell de desenvolupament econòmic, la densitat d'assentaments Humans i els condicionants físics del territori.

3)EXPLICAR L'ESPECIALITZACIÓ DELS DIFERENTS SISTEMES DE TRANSPORT:

El Transport per carretera és el més utilitzat en la curta distància, Tant per moure passatgers com mercaderies, a causa de la gran Densitat de la xarxa de carreteres en relació a altres sistemes. El Transport per ferrocarril és molt utilitzat per moure mercaderies a Mitja distància, ja que per seguretat i cost té més avantatges que La carretera. També té un paper important en el transport de Persones en distàncies curtes dins de les grans ciutats i en Distàncies mitjanes. El trasport en vaixell té el màxim avantatge En el desplaçament de mercaderies, ja que és capaç de moure grans Quantitats amb un cost molt menor que la resta de sistemes, i que Això és molt clar en la llarga distància. L'avió només té un Pes apreciable dins del tràfic de passatgers a llarga distància, ja Que, malgrat la rapidesa, els costos són superiors a la resta de Sistemes en distàncies mitjanes o curtes, i no té la capacitat de Transport en vaixell. En els gràfics anteriors tot això es comprova De forma clara, ja que hi ha una gran diferència entre els dos Gràfics presentats: en el de passatgers, la gran majoria de Moviments corresponen a desplaçaments per carretera de curta Distància, mentre que el pes de l'avió i del tren correspon a Trajectes de mitjana o llarga distància sobretot. La mínima Presència del transport marítim contrasta amb el gran paper que té Aquesta en el segon gràfic, on també el tren té un paper més Destacat i apareixen altres formes de transport com els oleoductes o El transport fluvial que no apareixen en el primer cas.

TEMA8 LLIBRE ESQUEMA:


EL COMERÇ:


 

CARACTERÍSTIQUES ACTUALS:

Concentració de la demanda a zones urbanes I industrials.-Augment del volum dels intercanvis i del nombre D'intermediaris.-Predomini de les grans empreses. // COMERÇ INTERIOR ESPANYOL
:
Canals de comercialització: - Béns D'equipament sense intermediaris.-Béns d'ús i consum frscos: Distribució ràpida i amb nombrosos intermediaris.-Béns d'ús i Consum duradors:sector dominat pels hipermercats. Distribució Jeràrquica de les àrees comercials.// COMERÇ EXTERIOR ESPANYOL
:
-Amb la UE i amb Amèrica i països del Golf Persic (petroli).-Balança comercial deficitària.

ELS TRANSPORTS:


FUNCIONS:

Serveix per al desplaçament de persones.-Posa en contacte la Produció amb el mercat.-Integra els grups socials i Culturals.//SITUACIÓ A Espanya
:
-Protagonisme de la carretera(Xarxa estatal radial).- Xarxa Ferroviària problemàtica (Trams de la via única i amplada de via, Dificultats per a la ruptura de càrrega).-Especialització dels Ports segons el tipus de mercaderies.-Transports aeri de passatgers (Madrid, nus de cordinació de vols. Aeroports turístics:Palma de Mallorca, Tenerife-Sud...)//POLÍTICA DE TRANSPORT:
-
Europea, projectes Prioritaris(equilibri dels diversos transports; circulació viària Més segura; millora de la congestió del trànsit i dels efectes Mediambientals).- Espanyola, pla estratègic(mobilitat sostenible; Accessibilitat equitativa; intermodalitat).

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Tradicional
s(premsa,ràdio, Cinema i televisió).-

Revolució Digita
l(tecnologies de la informació TI.

-Comunicació I publicitat
(desenvolupament de les agències de mitjans; Cerca de fòrmules innovadores).

COMERÇ I TRANSPORTS DE Catalunya:-Comerç
 (importància Del comerç interior; pes del sector exterior al conjunt de l'Estat; Exportacions principals: béns intermedis).

-Transports
( Importància del transport terrestre; millores en l'àmbit Ferroviari:trens de rodalies i Avé; transport marítim:tgn i bcn i Ports de la generalitat; transport aeri(bcn, segon aeroport de L'Estat).

Entradas relacionadas: