Primera conjugaci

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,73 KB

El verb: és la classe gramatical que informa sobre les accions, estats o processos del subjecte.EX: els nens juguen a cartes.*morfològicament: el verb és una classe flexiva i té uns morfemes propis. Una forma verbal està constituïda per el Lexema i la terminació o desinència.*sintàcticament:el verb és el nucli del predicat i determina els complements que l’acompanyen. Concorda en nombre amb el nucli del subjecte. EX: l’infant plora./els infants ploren. *lèxicament: es poden formar verbs afegint morfemes derivatius a lexemes de diversa categoria.Morfologia del verb:*persona:(primera segona tercera)*nombre:singular, plural.*temps:present futur...*aspecte:EX s’ha menjat un entrapa: acció en passat.*mode( indicatiu subjuntiu i imperatiu) Primera conjugació: comprèn tots aquells verbs amb l’infinitiu acabat en -ar i que tenen com a ver model cantar. És la conjugació més nombrossa i la major part de verbs són regulars. Els verbs anar i estar són irregulars.Dièresi: ela verbs acabats en -ear, -iar, -oar, -uar porten dièresi a les tres persones del singular i la tercera del plural del present de subjuntiu i a la tercera del singular i del plural de l’imperatiu:Present de subjuntiu: canviï, canviïs, canviï, canviem, canvieu, canviïn.Imperatiu: canvia, canviï, canviem, canvieu, canviïn.Segona conjugació: els verbs en la segona conjugació acaben en -er, o -re, segons segueixin el model de témer o perdre. La major part de verbs de la segona són irregular.Iregularitats ortografiques:*els verbs heure, jeure, néixer i treure presenten un canvi en la vocal del lexema. Quan aquesta vocal es àtona, cal escriure a, i quan és tònica, e:trec, traiem, neix, naixerà, jeu, jaiem...*els verbs poder i voler s’escriuen amb u en tot el paradigma del present de subjuntiu i de l’imperatiu.Tercera conjugació:el verbs que tenen linfinitiu acabat en -ir pertanyen a la tercera conjugació. Hi ha dos models. *Model pur: segueixen el model dormir.*model incoatiu:segueixen el model servir.Irregularitats ortografiques: *els verbs sortir, tossir, cosir, collir i escopir canvien la vocal del lexema . si aquesta vocal es atona , cal escriure o, i si és tonica u: surto, tossia, colliré, escup, cull, sortim, cus, cosirà...*accent i dieressi: els verbs acabats en vocal+ir tenen moltes formes verbals amb hiat. Per marcar el trencament del diftong, cal utilitzar el dos recursos,accent i dièressi.*accent:quan les normes d’accentuació ho permeten: reduí, conduíem, traduíem...*dièressi: quan les normes d’accentuaciò no ho permeten: conduïem, traduïem, reduïen...

Entradas relacionadas: