Prevenció riscos laborals FOL

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5 KB

1. TREBALL, SALUT I MEDI LABORAL


El treball Es l’activitat física o mental a través de la qual les persones pretenen Satisfer les seves necessitats.

El medi Ambient laboral engloba tot el que envolta el treballador, amb una triple Vessant:

Aspectes materials, psicològics I socials

Equilibri Físic + Equilibri psíquic + Equilibri social= SALUT

2. LES RELACIONS ENTRE TREBALL, SALUT I MEDI AMBIENT LABORAL


Danys derivats del treball:


es consideren danys Derivats del treball les malalties, patologies o lesions patides per motius o Causes de treball.

LA SALUT INFLUEIX EN EL TREBALL:


- Positivament:

estar sa facilita que es Desenvolupin les potencialitats de cadascú i que el treball s’executi Correctament.

- Negativament:

la falta de salut impedeix el rendiment Adequat en el treball i les empreses i societats perden part de la seva riquesa En el capital humà.


EL TREBALL INFLUEIX EN LA SALUT

- Positivament:

el treball permet el Desenvolupament integral de la salut del treballador, entesa com l’equilibri físic, Mental i social.


- Negativament:

El treball afecta la salut  a conseqüència de les modificacions Ambientals produïdes.

3. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: NORMATIVA


Es el Conjunt de mesures adoptades en totes les fases d’activitat d’una empresa, amb La finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

- L’estatut dels treballadors:

esmenta el dret a la Seguretat en el treball.

- La Llei de Prevenció de Riscos Laborals: és la principal norma que regula a Espanya la Seguretat en les condicions de treball, desenvolupada al seu torn per Reglament De Serveis de Prevenció. 

La LPRL S’aplica a uns col·lectius determinats:

- S’aplica

:  - Treballadors per compte aliè.  - Personal civil de les administracions Públiques. - Treballadors autònoms.  - Societats cooperatives.

- No s’aplica:

- Policia, seguretat i servei de Vigilància duanera.- Protecció Civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat Pública. - Forces armades i activitats militars de La Guardia Civil.- Treballadors al Servei de la llar familiar.


5. ELS DANYS LABORALS


Un accident De treball és tot succés fora del normal, sobtat i imprevisible, que interromp El desenvolupament normal del treball i que pot ocasionar lesions en les Persones i danys en les coses.

S’equiparen A l’accident de treball les situacions següents:  -L’accident que es produeix en anar o tornar De la feina  -Els accidents que pateixin Els representants dels treballadors en l’exercici de les seves funcions.  -Els accidents patits pel treballador fora Del seu lloc de treball habitual quan el canvi es degui al poder de direcció de L’empresari  -Els actes de salvament Relacionats amb el treball  -Les Malalties no considerades professionals

5.2 Malaltia professional


Una malaltia Professional és la contreta a conseqüència del treball realitzat en les Activitats que s’especifiquen al quadre legal de malalties professionals.

5.3Malalties derivades del treball


·La fatiga Laboral: suposa una disminució de la capacitat física i mental d’un Treballador, i es Déu a la falta de descans.

·La Insatisfacció laboral: constitueix un estat de desinterès i rebuig per L’activitat que està realitzant.

·L’estrès:  és conseqüència del desequilibri produït Entre les demandes professionals i la capacitat de la persona per dur-ne a Terme.

·El mobbing Laboral: és una pràctica exercida en les relacions personals, especialment en L’àmbit laboral.

·El síndrome Del burnout: és l’esgotament professional, col·loquialment conegut com a “estar Cremat”.

·L’envelliment Prematur: és un fenomen inespecífic de desgast  Provocat per fatiga crònica acumulada.

Entradas relacionadas: