Prevenció de riscos laborals: Composició, competències i factors de risc

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,2 KB

Organ paritari i colegiat de participació en prevenció de riscos laborals

Organ paritari i colegiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals. Es constitueix a partir de 50 treballadors.

Composició:

Delegats de prevenció i representants de l'empresari.

Competències:

Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l'empresa.

Factors de risc:

 • Condicions materials: objectes, eines, màquines, espai.
 • Contaminants: químics, físics (energies, radiacions), biològics (virus, bacteris, fongs, cucs).
 • Condicions ambientals: soroll, vibracions, il·luminació, condicions termohigromètriques.
 • Carrega de treball: física (sobreesforç, postures, moviments repetitius).
 • Factors psicosocials: organització del procés de treball, demandes i control sobre el treball, organització del temps de treball.

Activitats transversals per a la gestió de prevenció

Com gestionar els factors de risc?

 1. Avaluació del risc: estimar la magnitud dels riscos. A partir d'aquesta informació es prenen decisions sobre com controlar els riscos. Fases teòriques: identificació dels factors de risc, estimació/mesura del risc, valoració del risc, control del risc. Avaluar el risc per estimació, que és un procés sociotècnic. Per mesurament: si hi ha norma, d'acord amb la norma (ex: soroll); si no hi ha, comparar resultats dels mesuraments. Aquí hi ha uns criteris de valoració: VLA (valors de referència per les concentracions d'agents químics a l'aire), VLB (limits en treballadors sans exposats a agents químics).
 2. Vigilància de la salut: examen de salut. Ha de ser específic, voluntari, respectant la intimitat i confidencial.
 3. Plans d'emergència i evacuació: l'empresari ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Extern: organitzar les relacions necessàries amb serveis externs. Intern: disposar dels mitjans i dispositius necessaris, designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar-les periòdicament. Obligació d'elaborar plans de emergència i evacuació per a totes les empreses.

Factors de risc comuns

A. Condicions ambientals:

 1. Condicions termohigromètriques: són les condicions físiques i ambientals de temperatura, humitat i ventilació en les quals es desenvolupa el treball. Efectes: disminució de capacitats físiques i mentals.
 • Higiene: l'estres tèrmic: càrrega de calor o fred que els treballadors reben i acumulen al seu cos per la interacció entre les condicions ambientals, la roba que porten i l'activitat física que fan.
 • Ergonomia: confort tèrmic: satisfacció d'un individu amb les condicions tèrmiques de l'ambient. Disconfort tèrmic: genera un malestar en els treballadors i pot afectar la seva seguretat i salut.

Com es mesura?

 1. Temperatura: segons la labor a realitzar, no és el mateix temperatura per a tasques sedentàries que per a tasques lleugeres.
 2. Humitat: la humitat relativa s'ha de mesurar amb un higròmetre i ha d'estar entre els paràmetres del 30% al 70%.
 3. Velocitat de l'aire: s'ha de mesurar amb un anemòmetre i s'expressa en metres per segon. No ha de superar els valors segons el tipus d'ambient.

Efectes a la salut:

 • Excessos de calor: augmenta el cansament i la fatiga, el ritme respiratori i cardíac, el risc d'accidents.
 • Excessos de fred: malestar general, inflamacions dermiques, congelacions.
 1. Soroll: els riscos s'han d'eliminar en el seu origen o reduir-se al nivell més baix possible. A partir dels 87 dB s'ha de reduir l'exposició al soroll, informar als delegats de prevenció i proporcionar formació i informació.
 2. Vibracions: moviment oscil·latori d'un cos sòlid respecte a una posició de referència. Efectes: trastorns gàstrics, psicològics, mal d'esquena, trastorns del sistema nerviós central. Prevenció: disminuir la vibració i el temps d'exposició, manteniment d'eines i equips de treball, atenuar la seva transmissió a la persona, vigilància de la salut.
 3. Il·luminació: efectes: situacions propícies a riscos d'accidents per caigudes, xocs, cops. Augment de les exigències visuals: increment de la càrrega de treball, fatiga visual i mental. Mesures preventives: sempre que sigui possible, els llocs de treball tindran il·luminació natural. La il·luminació artificial ha de ser general. Prevenció: evitar enlluernaments directes i indirectes.

B. Llocs de treball:

Àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els treballadors estan o accedeixen per raó del seu treball.

 • Ordre i neteja: les zones de pas i les vies de circulació, sobretot les d'emergència, han d'estar lliures. Les característiques dels sòls, sostres i parets han de permetre la neteja periòdica i el manteniment. Els productes residuals han d'estar eliminats.
 • Lipoatrofia semicircular: reducció del greix sota la pell associada a les condicions de treball. Sorgeix per factors de risc com cops en el cantell de la taula, cables, ordinadors, contacte del cos amb el mobiliari.

Factors de risc comuns

Instal·lacions de l'edifici, mobiliari, equips de treball.

Equips de treball

Qualsevol màquina, instrument o instal·lació utilitzat en el treball. Utilitzar un equip de treball comporta perills mecànics (golpes, talls, atrapaments), elèctrics (lesions o mort per xoc elèctric o cremades) i altres (d'origen tèrmic, exposició al soroll, exposició a vibracions, no ergonòmics).

Contaminants

Tot producte químic, energia o ésser viu que pugui afectar la salut de les persones un cop entra en contacte.

Entradas relacionadas: