Pràctiques agràries i ramaderes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

Transhumància

És una pràctica ramadera que consisteix en desplaçar els ramats per aprofitar les pastures de les muntanyes durant l’estiu. Es practica amb ramat oví.

Ramaderia Extensiva

Tipus de ramaderia que es practica a llocs que disposen de molt de terreny de pastura. Aquesta ramaderia necessita poca mà d’obra perquè els ramats pasturen lliurement. Ha de menester capitals importants per sumar molts de caps de bestiar i per disposar de bones estructures comercials (ex: Porc Ibèric a Extremadura).

Ramaderia Intensiva

Tipus de ramaderia practicada a explotacions molt especialitzades en les quals es destina molt de capital a mà d’obra, inversions, instal·lacions i aliments per als bestiar. El resultat és l’obtenció de molts exemplars en un espai reduït (ex: Granja de porcs, Catalunya).

Agricultura de Secà

És la feta sense aportació d’aigua. Els conreus que ocupen major extensió són els adaptats a la baixa precipitació, com els cereals, la vinya i l’olivera.

Agricultura de Regadiu

És la que es fa amb aportació d’aigua. Als climes mediterrani i subtropical aprofiten les altes temperatures compensant les baixes precipitacions. A les hortes tradicionalment es fa policultiu de verdures i fruita.

Monocultiu

Pràctica agrícola basada en el cultiu de grans extensions de terreny amb un únic tipus d’arbres o plantes. Per exemple els cereals. Tot i ser rentable econòmicament, presenta inconvenients, com són la pèrdua de biodiversitat, tant animal com vegetal.

Policultiu

Agricultura de diversos productes en una mateixa superfície. Els conreus poden ser complementaris, com en el cas de l’horticultura.

Parceria

És un tipus d’arrendament en què l’arrendatari paga al propietari un tant per cent del producte obtingut o el seu equivalent en efectiu. En el cas dels AMITGERS la responsabilitat econòmica és compartida (despeses i beneficis)

Agroturisme

Explotació turística l'activitat de la qual es desenvolupa dintre d'una explotació agrària i com a forma de complementació dels ingressos d'aquesta explotació.

Conreus transgènics

Varietats de conreu modificades genèticament per aconseguir un augment de la seva producció, unes qualitats de adients als gustos del consumidor o que siguin resistents a determinades plagues o paràsits.

Agricultura alternativa

És aquella agricultura que es practica amb mètodes alternatius als que actualment estan implantats a l'agricultura de mercat. És a dir aquella agricultura de caràcter ecològic o biològic que només utilitza mètodes i productes naturals defugint d’adobs d'origen químic i planters tractats biogenèticament.

Indústria agroalimentària

Indústria dedicada majoritàriament a una primera preparació o elaboració mínima de productes agroramaders (ex: procès de manipulació, selecció i envasat de vegetals).

Política Agrària Comunitària (PAC)

És la política de la UE en temes relacionats amb la producció agrària. Té com a finalitat aconseguir l’autoconsum dins la UE. Ha donat com a resultat un gran augment de la producció agrícola i ramadera. En alguns casos aquest augment ha superat la capacitat de consum dels europeus.

Aigües jurisdiccionals

Franja de mar adjacent a la costa i sotmesa a la sobirania d'un estat. L’ONU va fixar els seus límits fins les 200 milles respecte la costa.

Caladors

Lloc on les captures són més abundants i on acostumen a feinejar els vaixells de pesca (ex: Terranova).

Pesca litoral

És la realitzada per embarcacions de TRB entre 20 i 100 tones, a una distància de la costa de fins a 60 milles nàutiques.

Aqüicultura

Activitat dedicada a la reproducció, cria i engreixament d’espècies marines, peixos, moluscs etc.

Piscifactoria

Instal·lació dedicada a la reproducció, cria i engreixament de peixos, tant d’aigua dolça com salada. A la de Es Murterar es produeix la dorada.

Entradas relacionadas: