Població i sistemes urbans

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,2 KB

1.Descriviu la Informació representada en el mapa i indiqueu quines divisions administratives Hi són visibles

Com es pot observar, es tracta d’un territori extens molt Urbanitzat que gravita al voltant de la ciutat de Barcelona. En el plànol Destaquen amb línies més marcades els límits dels sistemes urbans integrats al Sistema metropolità.

Es distingeixen 24 sistemes urbans, inclòs el de Barcelona ciutat, cadascun d’ells indicat pel nom de la ciutat central del Sistema.

La font és Roca, Moix i Arellano, “El sistema urbano en España”, Scripta Nova, 2012.

Hi són visibles els límits administratius dels municipis.

2.Definiu els termes

Densitat de població: és el nombre d’habitants que hi ha En un determinat territori dividit per la seva superfície. S’expressa en Habitants/km2.

Àrea metropolitana:
És el conjunt que formen una gran Ciutat i les ciutats petites i mitjanes que l’envolten, formant un sistema ben Integrat.

3.Descriviu les Grans regions urbanes tenint en compte els aspectes següents:

Quins són els Trets característics de les regions urbanes?

Les Grans regions urbanes són territoris extensos formats per un continu urbà de Diferents nuclis i ciutats, amb una elevada densitat de població, amb una gran Concentració d’infraestructures i amb importants fluxos i intercanvis entre els Diferents nuclis.

En què Consisteixen l’especialització i la dependència que es genera entre els nuclis Urbans que formen aquestes regions?

Els Nuclis urbans que formen una regió urbana es caracteritzen per tendir a una Especialització en usos residencials, comercials, industrials, de serveis, etc.

Per Exemple, quan hi ha una ciutat central, aquesta s’especialitza en activitats Terciàries, mentre que els altres nuclis sota la seva influència S’especialitzen més en usos residencials, industrials i d’equipaments Comercials i d’oci.

La Diversitat de funcions genera una dependència entre tots els nuclis.

Quines dues àrees Es poden diferenciar dins de la regió metropolitana de Barcelona?

Les Dues àrees que es poden diferenciar disn de la regió metropolitana de Barcelona, serien:

oL’àrea metropolitana de Barcelona, formada per la ciutat De Barcelona i els municipis que l’envolten, com per exemple l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besos, Santa Coloma de Gramenet, etc.

oLa corona metropolitana, formada per les ciutats situades A més distància però que conformen un anell al voltant de l’àrea metropolitana, Com per exemple Terrassa, Sabadell, etc.

4.Expliqueu les Característiques de la xarxa urbana espanyola tenint en compte els aspectes Següents:

Quines àrees Metropolitanes encapçalen el primer nivell de la jerarquia urbana espanyola?

El Primer nivell de la jerarquia urbana espanyola l’encapçalen les àrees Metropolitanes de Madrid i de Barcelona.

Quina és la zona D’Espanya on es troba el sistema o eix urbà peninsular amb un nombre més gran D’habitants i de ciutats, i també amb una densitat de població més alta?

La Zona de la Península que aplega el més important dels sistemes o eixos urbans Peninsulars és l’eix Mediterrani, que inclou grans nuclis com Barcelona i València, un gran nombre de ciutats i un important desenvolupament econòmic.

Quines són les Principals funcions urbanes que es desenvolupen a les ciutats?

oFunció administrativa i de serveis: la ciutat és centre D’activitats terciàries com ara serveis culturals, educatius, empresarials, Jurídics, d’administració pública, etc.

oFunció comercial: les ciutats concentren els intercanvis De productes i serveis. S’hi troba el comerç especialitzat i els grans Magatzems i hipermercats. En algunes ciutats és important també el turisme.

oFunció residencial: funció característica de la ciutat, Que ocupa la major part del sòl urbà.

oFunció industrial: de molta importància en el Desenvolupament de la ciutat contemporània. Tradicionalment les indústria s’han Situat a les ciutats o a les rodalies.

Entradas relacionadas: