Plecs i falles

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,06 KB

CLASSIFICACIODE LES ROQUES SEDIMENARIES: TIPUS I SIBTIPUS  SEGONS CRITERI UTILITZAT PER A FER-LO


DETRÍTIQUES:Formades Per acumulació de restes d’altres roques, transportades i depositades pels Agents geològics externs. Tenen una textura clàssica. Clasts, matriu i ciment

·CONGLOMERATS: Mida superior a 2mm

·GRESOS: Entre 2 i 1/16 mm

oGRESOS SILICIS: formada per quars

oARCOSES:quars

oGRAUVAQUES: Fragments de roques i feldspat

·ARGUILES:1/16 Mm

NO DENTRÍTIQUES: S’originen per sediments no clàstics, procedents  de la precipitació de substàncies químiques o Relacions amb l’activitat dels èssers vius.

·EVAPORITES:Es Formen per la precipitació dels minerals que son transportats en dissolució.

·CALCÀRIES

oPRECIPITACIÓ QUÍMICA: es formen quan precipita el carbonat: estalactites i estalagmites

oPRECIPITACIÓ BIOQUÍMICA: Es formen per l’activitat metabòlica, formacions pètries: Estromatòlits.

oORGANOGÈNIQUES: Es formen per l’acumulació d’organismes d’esquelet calcari: coquines, coral·lines, Fossilíferes.

·ORGANOGÈTIQUES SILÍCIES: Constituïdes per esquelets d’algues diatomees, diatomita, d’esquelets De radiolaris, la radiolarita, formats per diòxid de carboni.

·ORGANOGÈNIQUES FOSFATADES: format per excrements d’aus o ratpenats

DEFORMACIONS: PLECS, DISCLASI I FALLES: QUE SON? PARTS I TIPUS

PLECS:Ondulacions Que s’originen quan els materials geològics són deformats per sobre del seu Límit d’elasticitat, però sense superar el de plasticitat. Tipus:

·Disposició Dels plecs. Simètrics o asimètrics

·Forma: Antiformes( concaus cap avall) i sinformes(concaus cap amunt).

·Posició Axial:

oRectes: Posición vertical

oInclinals : pla axial no és perpendicular a la superfície terrestre.

oAjaguts: Pla axial paral·lel a la superfície terrestre.

·Angle:

oIsoclinals: Plecs paral·lels

oAtapeïts: Angle agut

oSuaus: Angle obtús

·Xarneres: Plecs encofrats o monoclinals

·Forma I edat:

oAnticlinals: Plecs convexos, al nucli materials més antics

oSinclinals: Plecs còncaus, material més modern al nucli

·Estructures Mixtes: Falla inversa quasi horitzontal en el que el llavi alçat (al·locton) S’ha desplaçat milers de km-> mantell de corrent

DIÀCLASIS: Són Fractures en les quals no hi ha hagut desplaçament entre els blocs de roques. Tipus:

·Tectòclasis: Es generen per esforços tensionals i de cisalla, durant la formació de Serralades o per elevacions o descensos regionals de l’escorça.

·Retracció: Formada als basalts, en refredar-se la colada de lava, o les esquerdes de Dessecació produïdes a les argiles en perdre aigua.

·Descompressió: Es desenvolupen parl·lalelament a la superfície del terreny.

FALLES: Són Estructures que s’originen pel desplaçament dels blocs situats a ambdós costats Del pla de fractura. El pla de la fractura s’anomena pla de falla. Es Produeixen per esforços tectònics, són causades per l’acció de la gravetat, Falles gravitacionals.Tipus:

·De Moviment vertical:

oFalles Normals: S’originen per esforços distensius. El llavi enfonsat es recolza sobre El pla de falla.

oFalles Inverses: S’originen per esforços compressius. El llavi alçat es recolza sobre El pla de falla.

·Falles En direcció: S’originen per esforços de cisalla. El desplaçament dels blocs en horitzontal.

UNITATS EN QUE ES DIVIDEIX EL TEMPS GEOLOGIC.QUINES SON? NOM DELS QUATRE EONS


Terra 4600 Milions d’anys.

Grans períodes de Temps són els eons(hadeà, arcaic,proterozoic, fanerozoic(paleozoic,mesozoic,cenozoic)), Els eons estàn dividits en eres, les eres en períodes i els períodes en èpoques.

LA Datació: Datació ABSOLUTA. METODE RADOMETRIC I RELATIVA


Conjunt de tècniques Que permeten mesurar el temps geològic.

·DATACIÓ ABSOLUTA: Es basen en el període de semidesintegració dels elements radioactius Inestables presents en les roques, que transformen en aquest període la meitat De la seva massa en elements, no radioactius(estables). L’element no radioactiu Es pot datar segons el que s’ha després.

·DATACIÓ RELATIVA: Tracta d’ordenar els elements geològics i determinar quan tingué lloc Abans i quin després.

oEsdeveniments Geològics

oL’ordre De sedimentació

oFòssils

L’Estratificació:


Definició: ESTRAT I PARTS, SERIE I Seqüencia ESTRATIGRAFICA

ESTRAT: Capa de Roca sedimentaria. Es correspon a un episodi de sedimentació continua. Cada estrat es troba delimitat i separat dels estrats continguts per dos plans.

PARTS: Sostre, Mur i potencia.

SERIE: És el Conjunt dels estrats fins aplegar a una discontinuïtat.

SEQÜÈNCIA: És tot El conjunt de parts.

TIPUS DE DISCONTINUITATS

·PARACONFORMITAT: És la discontinuïtat en la qual es manté el paral·lelisme entre els materials Inferiors i superiors. S’ha produït per una interrupció en la sedimentació.

·DISCONFORMITAT: La sèrie antiga i moderna estàn separades per una superfície irregular. La Primera erosiona en la part superior.

·DISCORDANÇA ANGULAR: La sèrie antiga està plegada i erosionada de manera que forma un angle Amb la sèrie moderna.

·NO CONFORMITAT: La sèrie estratigràfica està dipositada sobre un material no Estratificat.

PRINCIPIS FONAMENTALS D’ ESTRATIGRAFIA

·ACTUALISME: Els processos geològics actuals són els mateixos que actuen en el passat, Produeixen els mateixos efectes que llavors.

·SUPERPOSICIÓ D’ESTRAT: No s’ha exercit cap força, l’estrat més antic està a la part inferior I el més modern, a la superior.

·RELACIONS D’INCLUSIÓ: Qualsevol cantell o fragment de roca inclòs en una altra és Anterior a aquesta.

·HORITZONTALITAT ORIGINAL DELS ESTRATS: Els estrats es dipositen en forma horitzontal i roman Horitzontals  si no actua cap força sobre Ells.

·CONTINUÏTAT LATERAL: Un estrat te la mateixa edat al llarg de tota la seua extensió.

·SUCCESSIÓ FAUNÍTICA: L’evolució biològica és un procés irrepetible: cada espècie que ha Viscut en el passat mai torna a aparèixer.

·IDENTITAT PALEONTOLÒGICA: Dos estrats que contenen els mateixos fòssils tenen la mateixa Edat.

·RELACIONS DE TALL OBLIC: Tot esdeveniment geològic es posterior a les roques i processos Afectats per ell.

·UNIFORMISME: Les lleis que regeixen els processos geològics han estat les mateixes en tota La historia de la Terra.

Entradas relacionadas: