Planificació de l'entrenament

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,73 KB

 

PROCES D'ENSENYAMENT 

cal seguir un proces sistematic:  -> analisi de l'esport -> diagnostic del nivell de forma-
> fixació d'objectius -> periodització -> programació -> realització -> control -> 
ANALISI DE L'ESPORT: tec, tac, físiques, psicologiques
DIAGNOSTIC DEL NIVELL DE FORMA: niv de l'esportista, condicions entrenament, recursos disponibles.
FIXACIÓ D'OBJECTIUS:
curt mig o llarg termini,  generals o de rendiment o específics,  subjectius o objectius.
PERIODITZACIÓ: establir la dinamica de les carregues, marcar objectius de forma física.
PROGRAMACIÓ: temporitzar les carregues en el temps
REALITZACIÓ CONTROL

COMPONENTS DE LA CARREGA.
VOLUM: quantitat de trevall q es realitza en una temporada.. O sessió.  Es pot expressar en diferents magnituds: (distancia, temps, pes, repeticions)
INTENSITAT: es pot definir com a velocitat d'execució o de desplaçament. Es pot definir com la relació temporal entre esforç i descans (densitat)

ESTRUCTURA TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓ
temporada, macrocicle, mesocicle, microcicle, sessió.

MACROCICLE
Objectiu: (-  Preparar una competició Important,- Portar a l’esportista A unes prestacions de forma superiors,-Podem tenir un o més de un En funció de les competicions..)
En Un macrocicle trobem diferents fases (adquisició de forma, manteniment, Pèrdua o recuperació de forma).
Un macrocicle es composa de diferents Mesocicles.

MESOCICLE
són cicles temporals intermitjos
la finalitat es assolir els pbjectius parcials del proces global
aquesta estructura es composa de microcicles.
1. DISSENYS TRADICIONALS

Mesocicles entrants: són els que comencen els macrocicles. Durada: 2 a 3 microcicles.

Mesocicles de base:
volum alt i una intensitat creixent. (adquisició de forma general)

Mesocicles preparatoris: preparació i el control específics Per a la competició. (adquisició de forma específica)

Mesocicles de competició: (manteniment de la forma)

Mesocicles de restabliment o recuperació: de continguts de Caràcter general, volums moderats i intensitats baixes.

2. DISSENY CONTEMPORANI

Mesocicles d’acumulació: Predominen les càrregues de Caràcter general. (adquisició de forma general).  

Mesocicles de transformació: es centren en el Treball específic. (adquisició de forma específica).  

Mesocicles de realització: s’afina a L’esportista i es competeix. (Manteniment de forma)

MICROCICLE

objectius de curt tremini,  es composa per sessions d'entrenament,  fimalitza mab dues o tres sessions de recuperació.

TIPUS DE MICROCICLES

d'ajust o introductori,  de carrega,  d'impacte o xoc,  d'activació,  de competició,  de recuperació.

SESSIÓ.

unitat basica d'entrenament,  es composa d'exercicis aplicats i organitzats a través dels mètodes d'entrenament,  aquets poden ser: (s. De desenvolupament: trobem carregues elevades, s de manteniment: trobem carregues mitjes,  s de recuperació: trobem carregues baixes.)

LA PERIODITZACIÓ CLÀSSICA.

Per a nivells de formació o amb poques competicions (1 o 2).

S’estructura en períodes de forma esportiva (general, Específica i competitiva).

Els períodes poden ser:     1. Preparatoris (general i Específic):
durada entre 3 i 6 mesos ( el doble o el triple de la durada del Període competitiu).     2. Competitiu: durada variant, normalment Entre 1 i 3 mesos.     3. Transició:  l’objectiu és la regeneració física i mental. Es practiquen altres esports i mitjans recuperadors (sauna, massatges...). Generalment la durada no excedeix les 3 o 4 setmanes. Entre dos períodes Competitius podem realitzar una transició de curta durada.

LA CICLITZACIÓ

s'utilitza en alt rendiment o quan hi ha moltes competicions importants.  trobem diferents tipus: (disseny de blocs, macrocicles integrats,  atr)

DISSENY DE BLOCS

Cada bloc d’entrenament s’estructura en dues fases Diferents, en la primera hi ha un gran volum de preparació específica. En la Segona el volum disminueix però amb càrregues específiques més intenses.

En la dinàmica de càrregues el volum augmenta i disminueix Ràpidament, mentre que la intensitat augmenta de forma accentuada.

Després d’un bloc de càrrega, es realitza un bloc de Tècnica, velocitat i exercicis de competició.

L’últim bloc representa la càrrega de la fase de competició.

En el disseny de blocs es succeeixen tres tipus de Mesocicles:

1. De carrega: consta de 3 a 4 microcicles on la càrrega S’orienta cap a les capacitats condicionals

2. De transformació: es composen de 3 microcicles on la càrrega S’orienta cap a la tècnica

3. De competició: es composa de 2 a 3 microcicles on la càrrega S’orienta cap als exercicis de competició

MACROCILES INTEGRATS.

Es caracteritzen per una estructuració en tres fases:

1. Fase general: predomina el volum, accentuant-se la càrrega Per desenvolupar el sistema aeròbic i la força màxima.

2. Fase especial: específic es dona èmfasis sobre la Intensitat, aplicant més càrregues específiques

3. Fase de manteniment:En el període de manteniment disminueix El volum i la intensitat per buscar una supercompensació, predomina el treball Específic.

 Els continguts S’agrupen en un curt espai de temps de forma accentuada

ATR

Aquest és una variant del model de blocs, el model es Composa de tres mesocicles de diferent orientació, on la càrrega s’aplica de Forma concentrada. Els diferents mesocicles es composen de:

1.
Mesocicle d’acumulació: l’objectiu és elevar el potencial Tècnic i motor. La càrrega es concentra en desenvolupar la força, la Resistència general i els exercicis bàsics de tècnica.

2. Mesocicle de transformació: l’objectiu és transformar el Potencial de les capacitats cap a lo específic. La càrrega es concentra en desenvolupar La força i la resistència específica i els exercicis de tècnica en condicions Específiques.

3. Mesocicle de realització: L’objectiu és l’afinament de la Forma de l’esportista i l’obtenció dels millors resultats. La càrrega es centra En el desenvolupament de la velocitat i la simulació de la competició.

Entradas relacionadas: