Piscifactories Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,78 KB

 

4. L’activitat pesquera

Espanya és una gran potencia en pesca dins la UE, però actualment passa una dura crisi a causade les dificultats que té per accedir als caladors tradicionals.

4.1 Caladors dels vaixells de pesca espanyols

En general, els bons caladors estan situats a les plataformes continentals, però les zonescontinentals espanyoles no són gaire aptes per pescar-hi. A més, la costa cantàbrica i gallegaestan esgotada. La plataforma del golf de Cadis és més extensa, però és limitada per les aigües territorials de l Marroc; també la costa mediterrània s’ha anat empobrint i l’aigua és massa salada i càlida.Espanya, per tant, ha de buscar caladors rics en altres llocs. Al mar del Nord, però, la UEha establert quotes de captura i temporades de veda; a les aigües de Terranova, el Canadà haimposat restriccions; a la costa oriental de les Canàries hi ha conflictes amb els països africanslimítrofs... Aquestes limitacions obliguen a buscar noves destinacions a zones llunyanes, com elcanal de Moçambic, Somàlia, etc.

4.2. Política pesquera comunitària

Amb l’entrada d’Espanya a la UE es va aconseguir una quota de pesca important en aigüescomunitàries, però es van haver d’ado

ptar tipus de vaixells amb menys capacitat.La UE ha fixat un nou fons europeu de pesca (2007-2013), que preveu ajudar econòmicament alspaïsos membres en proporció a la seva dedicació a aquesta activitat. Aquestes ajudes, però, noes poden utilitzar per augmentar la capacitat de pesca, ja que la Política Pesquera Comuna voluna explotació sostenible del medi marí

5. El sector primari català

5.1. L’agricultura

A Catalunya trobem una agricultura intensiva i d’elevada productivitat a la façana marítima, a la plana litoral i als cursos baixos dels rius, gràcies a les condicions climàtiques idònies i la

disposició del sòl. Tot i això, l’elevada taxa d’urbanització ha fet molt difícil la proliferació d’aquesttipus d’activitat.

Pel que fa l’Àrea Metropolitana de Barcelona, només a la comarca del Maresme hi ha alguntipus d’activitat relacionada amb l’agricultura.

A l’extrem sud de la província de Tarragona l’agricultura està focalitzada en l’arròs; a les

terres interiors hi predominen les petites explotacions de fruiters, que basen la seva exportació enla pera, la poma i el préssec. Pel que fa a les zones humides gironines, la producció es fonamentaen la producció de farratges i blat de moro, que destinen a la ramaderia.
A les terres de secà, productes com els cereals, l’olivera i la vinya són els més conreats.

Les propietats peites i l’explotació familiar predominen a Catalunya i presenten un nivell de

capitalització i una est

ructura productiva moderna, orientada als mercats interns i l’exportació.

5.2. La ramaderia

Amb un pes més important que l’agricultura, degut a la producció final, la ramaderia catalana actual és bàsicament estabulada i s’explota de manera intensiva.

Catalunya té una gran importància en el sector ramader espanyol, amb un sector porquíque destaca per sobre de la resta. Actualment, el sector es manté estabilitzat o en un lleuger descens.


5.3. La pesca

Degut a l’elevat consum de peix i a la manca de productivitat del mar Mediterrani, Catalunya ha de recórrer a una importació massiva de peix i a l’aqüicultura. S’estima que el 2020 més del 50% del peix consumit serà de criança. Catalunya i Galícia presenten un gran avanç en aquest tipus decria, encara que el nombre de piscifactories a Catalunya és més reduït.Entradas relacionadas: