Pioners del documental i conceptes fotogràfics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,17 KB

Dziga Vertov i Robert Flaherty:

Van ser dels primers a adoptar el format del documental, ja amenaçat per l'objectivitat, i defensar la seva essència cinematogràfica.

Imatge digital:

Imatge electrònica formulada mitjançant un codi que l’ordinador compren (codi binari). Aquest sistema està constituït per dos dígits (0 i 1) que s’anomenen bits i que aïllats o amb combinacions.

E. J. Marey:

Científic i cronofotògraf francès. La pistola va ser inventada el 1882. Aquest instrument és capaç de prendre 12 fotografies per segon, i el més interessant és que tots els marcs s'enregistren en el mateix quadre.

Joseph-Antoine Ferdinand Plateau:

Va definir el principi de la persistència dels estímuls lluminosos a la retina (persistència de la visió o persistència retiniana, 1829) i va determinar que la seva durada és d'una dècima de segon. La persistència de la visió és la capacitat teòrica de l'ull de guardar l'última imatge que li arriba, un objecte sigui percebut fins i tot quan ja no hi sigui.

El balanç de blancs

És la tècnica que es realitza a la càmera per adequar la temperatura de color en el moment de la gravació. La realització incorrecta produeix imatges amb colors poc naturals.

Té cap efecte la distància focal sobre la profunditat de camp?

Sí. L’efecte que té la distància focal sobre la profunditat de camp es produeix en relació amb la resta dels paràmetres constants (número f i distància d’enfocament): a menor distància focal correspon una major profunditat de camp.

Quina òptica utilitzaríeu per a obtenir la millor imatge en cadascun dels casos següents?

a) La coberta d’un vaixell situat mar endins, vista des de la costa. b) La façana d’un edifici, vista des de la vorera de davant. a) Un teleobjectiu. b) Un gran angular.

Ordeneu els tipus de pla següents del més proper al més llunyà respecte de l’objecte enfocat:

6. Gran pla general; 4. Pla americà; 2. Primeríssim primer pla; 3. Primer pla; 5. Pla general; 1. Pla de detall.

Comunicació audiovisual:

És tot aquell intercanvi de missatges entre persones a través d'un sistema tecnològic sonor i/o visual.

Imatge latent:

La imatge que es forma sobre la pel·lícula és latent i negativa. Això significa que només es fa visible mitjançant el procés de revelatge i que és la imatge inversa de la realitat.

Quin és el format de pel·lícula fotogràfica més utilitzat?

És el de 24x36 mm (pas universal o 35 mm). Aquest tipus de pel·lícula s’indica amb el codi 135. És el format més petit.

Com podem saber quina és la sensibilitat que ha de tenir un rodet de fotografia?

La sensibilitat de la pel·lícula es tria en funció del que es vol fotografiar i les condicions generals d’il·luminació. ASA: ISO: DIN.

Càmera obscura:

Caixa buida, estanca a la llum, de manera que aquesta només hi entra per un forat situat al centre d’una de les seves cares. La llum travessa l’orifici en forma de raigs que convergeixen de manera invertida a la cara oposada.

Càmera fotogràfica:

Essencialment consisteix en una càmera obscura dotada d'un sistema òptic, l'objectiu, que recull els raigs de llum que emet o reflecteix l'objecte que hom vol fotografiar i en forma una imatge sobre una superfície plana en què és col·locada.

Càmera digital

És un dispositiu electrònic usat per capturar i emmagatzemar fotografies electrònicament en un format digital.

Llanterna màgica:

És un enginy del XVII. Es basava en el disseny de la càmera fosca, la qual rebia imatges de l'exterior fent-les visibles a l'interior, invertint aquest procés, i projectant les imatges cap a l'exterior.

Quinetoscopi:

Fou el precursor del modern projector de pel·lícules desenvolupat per William Kennedy Laurie Dickson mentre treballava amb Thomas Edison.

Cinematògraf:

És una màquina capaç de filmar i projectar imatges en moviment inventada pels germans Lumière.

El documental:

És l'expressió d'un aspecte de la realitat, mostrada en forma audiovisual.

Entradas relacionadas: