Piaget

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,95 KB

 Jean Willian Fritz Piaget
Náix el 9 d’agost de 1896 en Suiza. Llicenciat i Doctorat en biologia. Interés per el psicoanálisis. 1920 va participar en el perfeccionament de la Prova de d’Intel·ligència del C.I. En 1923 es va casar amb Valentine ChÂtenay, en qui va tindre tres fills que va estudiar desde la seua infància. En 1955 Piaget va crear el Centre Internacional per la Epistemología Mort el 16 de setembre de 1980.
SEGONS PIAGET

Els principis de la lògica comencen a desenvolupar-se abans que el llenguatge mitjançant les accions sensorials i motrius del bebé en relació amb el medi on es desenvolupa.
Demostra que existeixen diferències qualitatives entre el pensar infantil i el pensar adult.
Va sorgir la
Teoria Constructivista de Aprenentatge de la seua autoria.
Desenvolupament cognitiu:
FUNCIONS: Organització. Adaptació-> Dos subprocesos: Assimilació y Acomodació.
L’assimilació i l’acomodació actuen de manera lligada i és la base del que entenem per constructivisme.
ELS ESTATS DE DESENVOLUPAMENT COGNITIU.
1. Estadi sensorio-motor (0 a 2 anys) Reaccions circulars primaries (1 a 4 mesos) Reaccions circulars secundaries (4 mesos a 1 any) Reaccions circulars terciaries ( 1 any a 2 anys)

2. Estadi preoperatori ( 2 a 7 anys) 3.Estadi de las operacions concretes ( 7 a 11 anys)4. Estadi de les operacions formals (+12 anys)
B) ESTRUCTURES:
Són formes generals de relacions de l’individu amb el món, que marquen moments qualitativament diferents en el desenvolupament, i que estan basades en el que ell anomena esquemes i operacions.
Factors: Maduració biològica, Experiència social, Experiència amb el món físic y Equilibrament 
El
desenvolupament és el resultat de l’acció dels tres primers factors coordinats per l’equilibri, que n’és el factor principal.
ADQUISICIÓ DEL CONEIXIMENT MATEMÀTIC SEGONS ELS ESTADIS DE PIAGET.
PERIODE SENSORIOMOTOR (0-2 ANYS)
 Fase preconceptual
Comença a adquirir coneiximents lògics matemátics Manipulació d’objectes Percibix i experimenta propietats (color, forma, textura, sabor, olor...) Als 5 mesos discrimina conjunts 2-3 ítems / 10 mesos discrimina conjunts 3-4 ítems
PERIODE PREOPERACIONAL(2-6 ANYS)
Fase conceptual 2.5 ANYS Organitza l’espai situant i desplaçant els objectes (dins/fora, damunt/davall, davant/darrere), conceptes bàsics i vocabulari básic. Descubreix propietats físiques dels objectes que manipula: longitud, distància, quantitat


3 ANYS Compara objectes en funció de les qualitats físiques Discrimina en virtut de la percepció de semblances-diferències això li facilita que agrupe en funció d’un criteri. Utilitza diferents formes d’etiquetar per a diferenciar coleccions numériques de pocs elements Detecta correspondències numériques entre elements visibles y estímuls auditius.3.5 ANYS Contrasta magnituts: longitud/quantitat, volum/ quntitat, pes/ quntitat. Engloba aspectes de tipous espacial, quantificació, semblança/diferència. Etapa molt manipulativa 4 ANYS Ordena objectes per les seues característiques físiques. Compara y explora les magnituts dels objectes de les coleccions i realitza noves formes d’agrupament i fa equivalències. Treballa aspectes bàsics de pertenència, espai i temps. Adquirix la idea del nombre en la teoría del conjunt i les operacions de juntar, llevar, repetir o repartir. 5 ANYS Objectivitza el tiemps (ahir, demà, hui ). Pot contar fins a 6 6 ANYS Commença les nocions de àrea i longitut. Relaciona el canvi que es produeix entre el conjunt inicial i l¡acció que el provoca i la direcció. Pot conrar fins a 12 i la seua lògica li permet resoldre problèmes de certa complexitat.. Usa els nombres naturals per a compaar tamanys.
PERIODE D’OPERACIONS CONCRETES (7-12 ANYS)
OPERACIONS CONCRETES SIMPLES I ELEMENTALS (7- 10 ANYS) Adquisició de principis: quantitat, pes, volum. Representa dades gráficament. Ordena elements en funció de la qualitat que varia. Soluciona problèmes primer per comparació. Adquireix la noció de sistema de numeració y de operació amb nombres.
OPERACIONS CONCRETES COMPLEXES EN ESPAIS TEMPORALS(10-12 ANYS) Operacions físiques: (sustància, pes, volum) Operacions espacials: espai que ocupes els objectes i el seu desplaçament. Operacions temporals i cinètiques: ordre de successió dels objectes en l’espai
GENESIS D’OPERACIONS FORMALS (12-14 ANYS ) Comença un periode de prepració i estructuració de les operacions formals, de transició entre el pensament concret i el formal. GENESIS D’OPERACIONS FORMALS(+ 14 ANYS) Domini de la estructura de les operacions formals que li permitix el moviment del pensament i l’organització mental.

Entradas relacionadas: