Perpaus motak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,8 KB

 
Konpletiboak/ - Zer galderari erantzun - Subjetuaren nahiz osagarri zuzenaren funtzioa bete dezakete? La, na, nik, lako/-n, tzeko, tzea
Zehar galderak/ - Perpaus hauen azpian galde perpaus bat dago eta galdera bat zeharka adierazten denean osatzen dira. - Zer galdera erantzun eta gehienetan osagarri zuzenaren funtzioa bete.
? -n, ea...-n, -n ala ez/netz. Erlatiboak/ - Izenlagunaren funtzioa betetzen dute? -tako, riko, -n, -non...-n/bait... Moduzkoak/ - Adizlagunaren funtzio berbera dute eta perpaus nagusiko ekintza nagusia nola gertatzen den adierazten dute? -n bezala/legez /moduan/eran/gisan/antzera, -ez, ba-...bezala, ela/elarik Kontsekutiboak/ -Lehenengo perpausaren ondorioa bigarren mendeko perpausak adierazten du? Hain.../non,ezen/.../-n,-baitz/
Denborazkoak/ - Noiz gertatzen den esaten digu mendeko perpausak? -erako, eta behingoan, eta gero, orduko Baldintza/
- Baldintza adierazteko erabiltze da - Perpaus nagusiko ekintza bete dadin ezinbestekoa da mendeko perpausak ezartzen dituen baldintzak betetzea? Ba, baldin ba-, -ez gero, behin ezkeitino, -tzekotan, ezik/ezean Helburuzkoak/ - Adizlagunak perpausean betetzen duen funtzio berbera betetzen dute - Perpaus horien xedea helburua adieraztea da? -t(z)era, -t(z)eko, tzekotan, tzeagatik, tzearren, subjuntiboa(diezadazun) Kausazkoak/ - Perpaus nagusiaren arrazoia edo zergaitia adierazten dute - zergatik galderari erantzun? -elako/-elakoz/-elakotz, -t(z)earren, -enez gero, -enez, -ela eta, -ela medio/kausa/bide Kontzesiboak/ - Perpaus nagusiko ekintza gertatzeko ze oztopo dagoen adierazten du, hala ere oztopo hori ez da nahikoa ekintza hori bete ez dadin - Adizlagunaren funtzioa betetzen dute? -n arren, arren, agatik(ere), da ere, nahiz eta (-n)
Konparaziozkoak/ - desberdintasunezkoak: kualitatea: -n baino....-ago kantitatea: -n baino gehiago
/gutxiago -berdintasunezkoak: kualitatea: bezain
kantitatea: adina, bezainbat, beste

Entradas relacionadas: