Passiu onerós

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

Ràtios

Disponibilitat: Disponible/passiu
Corrent,Treoreria: Realitzable+Disponible/passiu corrent

Liquiditat: Actiu Corrent/Passiu corrent, Solvència: Actiu/Passiu

Endeutament: Passiu/Total patrimoni net i passiu, Estructura deute: Passiu corrent/Passiu

Fons de maniobra: AC-PC>0, (PN+PC)-ANC 

Situacions financeres:

Estabilitat financera total:


L’actiu és finançat totalment per recursos propis (capital i reserves)

Estabilitat financera normal

Situació ideal en la qual el patrimoni net i el passiu no corrent finança l’actiu no corrent i el capital corrent (fons de maniobra positiu)

Suspensió de pagaments:


Situació de desequilibri financer a curt termini, ja que el passiu corrent

finança el fons de maniobra (negatiu). Els deutes amb els proveïdors i creditors són superiors als saldos de clients, deutors i tresoreria.

Desequilibri financer a llarg termini:


Situació d’inestabilitat causada per problemes de solvència, ja que l’empresa està descapitalitzada (no té recursos propis) i tot el finançament és passiu

Fallida


Situació de desequilibri financer greu, perquè l’empresa està totalment descapitalitzada i, a més a més,

una part del passiu s’ha destinat a finançar un actiu fictici que no dona cap rendiment. No disposa de capital i l’acumulació de pèrdues fa que el patrimoni net sigui negatiu.

Rendibilitat econòmica:


Mètodes de selecció estàtics:


Aquests mètodes n tenen en compte el factor temps. (payback) Payback: inversió inicial/fins que s’arribi a recuperar

Mètodes de selecció dinàmics:


tenen en compte el moment en el que es produeixen les transaccions. VAN= -Do+(Fn1/1+(I))+(Fn2/1+i) TIR:-Do+(F1/1+i)+(F2/1+i)2=0

Fonts de finançament (2 de cada tipus)

Segons termini devolució:


Fonts de finançament a curt termini, llarg termini

Segons procedència recursos:


finançament extern, intern

Segons propietat:


Mitjans propis, aliens

Segons obtenció:


espontani, negociat

Entradas relacionadas: