Passions, emocions i sentiments

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,92 KB

 

1. Explica i posa un exemple de en que consisteix el Procés sensorial

El procés sensorial es l'excitació d’un òrgan receptor Per mitja d’un impuls. Quan es pren consciencia d’aquest impuls es crea una Representació d’objecte conscient.
Les tres etapes son: física (quan s’excita l’òrgan receptor), fisiològica (quan L’excitació arriba al cervell), psíquica (quan es pren consciencia de L’excitació i es crea una representació d’objecte conscient).


2. Trastorns de la sensibilitat

·Anestesia: es La falta general o parcial de la sensibilitat

·Parestèsia: Sensació anormal d'adormiment i " hormigueo " que experimenta la pell Parcial i irregularment.

·Hiperestèsia: Alta Sensibilitat.

·Hipoestèsia: Baixa sensibilitat.

·Eustèsia: Sensibilitat normal i correcta.


3. Explica les lleis de la figura Fonts

La nostra percepció de la forma depèn del que l’envolta. Un element només és visible si existeix un fons que el contrasti. En cada Imatge percebem una part com a figura i una altra com a fons. Percebem la Figura com l’ element central que capta la nostra atenció en contrast amb el Seu fons apareix ben definida, sòlida i en primer pla. Quan aquesta diferència No està clara, el sistema perceptiu dubta entre el sentit que ha de donar a la Representació i serà la pròpia voluntat i experiència del receptor la que Determini altres respostes, això és la llei de figura fons.

4. Què és la imaginació i les seves classes

La imaginació és la capacitat que tenim que ens permet L'aparició d'imatges de les coses reals o ideals. Te relació amb la creativitat I la memòria.

·Imaginació reproductora: és la capacitat de la ment que ens permet reproduir una percepció Anterior.

·Imaginació creativa: És la capacitat de crear imatges, també es pot anomenar fantasia.


5. Tipus i classes d'imatges:

Hi han moltes classes d'imatges: visuals, auditives, Tàctiques, gustatives, olfactives, sinestètiques i anestèsiques.

Hi han 5 tipus d'imatges:

·Imatges icòniques: són Freqüents a la vida adulta. Quan es representen es tenen consciència d'elles ja Que són voluntàries. Tenen poca resposta emocional.

·Imatges eidètiques: Freqüent en la vida infantil. Són menys conscients i menys voluntàries. Comporten respostes emocionals

·Imatges oníriques: Són Inconscients i involuntàries -> Somnis

·Imatges hipnagògiques: provoquen un moment de perhipnèsia

·Imatges al·lucinatòries: Són les més inconscients i tenen un nivell emocional més fort són molt Més involuntàries.


6. Trastorns de la memòria

·Amnèsia: Es La perduda de la memòria, pot ser total o parcial i presenta 4 parts: la Anterior, posterior, lacunar i electiva.

·Asimbòlia: No Recorden els símbols

·Apracia: No Recorden com vestir-se

·Afàsia: Pèrdua de la memòria de certes paraules

·Hipermnèsia: Recorda de forma inhabitual

·Deja vú: Trastorn psiquiàtric, la persona te una il·lusió del jo viscut

·Jamais vú: Trastorn psiquiàtric , la persona te una il·lusió del jo no viscut.

7. Que és la memòria i les diferents etapes del procés Memorístic

La memòria és la capacitat psíquica que permet al cervell Retenir i recordar el passat.

Hi han 3 etapes al procés memorístic:

·Fase del reconeixement: Tenim un record quan reconeixem una experiència viscuda, en aquesta fase Podem identificar l’oblit.

·Fase de la fixació: Hem De fixar el nostre estímul.

·Fase de recuperació: es recorda l’estímul fixat en resposta a una senyal.


8. Classes de memòria

a) Segons el temps de durada:
- Memòria a llarg termini: es recorda el que ha passat fa força temps. (atenció+relacionar+dividir).
- Memòria a curt termini: es recorda el més immediat. És molt limitada i només Té uns 15-20 segons de duració.
B) Segons la qualitat i contingut:
- Mecànica o procedimental: nedar, anar en bicicleta... No s'oblida.
- Psíquica o significativa: recitar un poema. S'adquireix gradualment i es Poden utilitzar tècniques per recordar o regles mnemotècniques.
C) Segons l'òrgan receptor:
- Sensorial: auditiva, visual, tàctil, olfactiva, gustativa.
- Semàntica o conceptual: eidètica (conceptes, símbols...) o episòdica (situacions).
- Motora: de moviment (caminar)

9. Diferencies entre passió, emoció i sentiments:

·Emoció: Estat afectiu que sempre va acompanyar de manifestacions corporals. Són de Curta durada, van de segons a minuts i es presenten de manera involuntària. Hi Ha emocions positives i negatives. Les emocions es poden mesurar i es poden Simular.

·Passió: Es Una actitud afectiva envers una cosa. Es més estable, en temps, que una emoció. Moltes passions es converteixen en addiccions ja que esclavitzen a l'esser. Tot I així, les passions no son sempre addiccions, també hi han de positives. Les Passions no tenen manifestacions corporals.

·Sentiment: Els Sentiments son també estables i son actituds envers una cosa. Els sentiments no Son sempre controlables. No sempre son positius, també son negatius. Qualsevols Emoció comporta un sentiment i pensament.


10. Que es la motivació? Fes l'esquema de classes

La motivació es el conjunt de motius que fa moure un Individu.

Els motius de la motivació van en conjunt per arribar a Un mateix objectiu, si no s'aconsegueix aquest objectiu s'arriba a la Frustració que dona lloc a l’agressió, l'odi i pot arribar al suïcidi.


11. Tipus de motius:

·Motius primaris: Son Els motius biològics, aquests motius els compartim amb els animals. Son les Necessitats vitals.

·Motius secundaris: Son Els motius culturals, si no es produeix la satisfacció no causa cap mal físic.

12. Diferencies entre extrovertida i introvertida:

·Extrovertida: es Una persona que prefereix activitats d'acció que de reflexió. Li agrada tractar Amb altres persones i estar en grups. Necessita el contacte amb l'altre, el Suport, si no ho sent li provoca un sentiment d'angoixa. Es hipòcrita ja que Varia molt i no funciona per principis sinó per convivència.

·Introvertida: es Una persona distant i freda. No manifesta les seves emocions ni els sentiments Obertament. Es tancada però sempre es respectuosa. Es persona de molt pocs Amics però amb les persones de confiança es oberta. No els i agrada treballar En grup. Te ideals i valors d’importància que fan d'una persona exigent i Perfeccionista amb ell mateix. Es fidel a les seves amistats.


13. Explica la piràmide de Maslow

Hi han diferents teories que expliquen la motivació de L'esser humà:

·Autorealització: Necessitat de saber el nostre futur.

·Biològiques: Necessitats vitals

·Afectives: un ésser humà s'ha de sentir estimat.

·Socials: Motius de relació amb l'entorn

14. Components de la personalitat

El Caràcter depèn de l’educació i sovint es confon amb la personalitat. El Caràcter es pot canviar si un coneix els seus trets i té la paciència suficient Per canviar els hàbits, es molt difícil ja que molts d'aquests hàbits son Inconscients. Es pot detectar el trastorn que sent una persona envers una altre De modificació.

La Personalitat d'una persona varia constantment i pot tenir diferents components, Com: una personalitat extrovertida o introvertida, la histèria, o una Personalitat obsessiva.

La Histèria: es una personalitat que predomina en les dones. Una persona histèrica Té contacte físic amb rapidesa i ha de ser davant d'un públic. Té tendència a Sexualitzar. Va en busca de protecció i suport.

 Té tendència triangular, es a dir a ficar-se En relacions i rivalitzar. Si no aconsegueix el que vol pot arribar a un moment Depressiu i a temptar amb la seva vida. Tenen un nivell baix d'autoestima.

15. Fes la classificació d'una població segons el seu coeficient intel·lectual:

140 - Altes capacitats ( superdotat )

130 - Intel·ligència superior

120 - Alta

100 - Intel·ligència normal

80 - Baixa

70 - Borderline ] D. Cognitiva

50 - Deficiència lleu ]

25 - Deficiència Severa ] D. Sensorial

0 - Deficiència greu ] D. Social


16. Classes o tipus d’intel·ligència

La intel·ligència accepta uns factors. La capacitat intel·lectual esta relacionada Amb els factors exteriors. Hi ha diferents tipus de intel·ligència: la Lingüística, la social, la abstracta, la corporal i la artística.

Hi Ha diferents classes d’intel·ligència:

·Intel·ligència Sensorial-motriu: es la capacitat que Tenim de sentit, reconèixer i cercar objectes. Es troba durant els 2 primers Anys de vida

·Intel·ligència Intuïtiva: Es on la percepció domina. Es veuen Les coses com es vol, com es desitgen i no com realment son. Apareix a partir Dels 2 anys fins als 7 anys. El pensament d'un nen de 2 a 4 anys es un Pensament egocentrista.

·Intel·ligència De formalitat: Apareix a partir dels 12 anys i permet Al nen la capacitat de raonar. Aquesta capacitat perdurarà durant tota la seva Vida.

Entradas relacionadas: