Paro coyuntural ou de desaxustes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Francés

Escrito el en español con un tamaño de 5,71 KB

CF(coste de factores) e PM(precio de mercado):
O coste de factores é o q lle costa á empresa producir o producto.O precio de mercado é o q nos costa adquirir o producto cando sale á venta ó público.

FÓRMULAS(vía da producción)
PIB cf
VP - CI = PIBcf VP (valor produccion en agricultura,pesca,industria...)
CI (consumo de bens e servicios intermedios)
PIBcf (producto interior bruto)
PIB pm
PIBcf + I ind - Sb =PIBpm
PIBcf (producto interior bruto)
I ind (impostos indirectos)
Sb (subvencions a certas produccions)
FÓRMULAS(vía dos ingresos)
PIBcf
PIBcf = RS + EBE
RS (remuneracions salariais)
EBE
(excedente bruto de explotacion)

OUTRAS FÓRMULAS
PIBcf - Amortizacions = PINcf
PIBpm - Amortizacions = PINpm
PIBcf + SNORM = RNBDcf
PIBpm + SNORM = RNBDpm
PINcf + SNORM = RNBDcf
PINpm + SNORM = RNNDpm

TIPOS DE PARO:Paro coyuntural ou de desaxustes:cando nn hai equilibrio entre oferta e dmanda prodúcese un despido d traballadors, ben xq hai un exceso de produccion ou xq hai unha maior demanda de traballo.entonces,o punto do equilibrio suporía o pleno empleo.unha situacion de desaxuste,como pode ser un exceso de demanda,ten sempre unha solución monetaria,q seria subir os precios.no caso de q haxa escasez de demanda,baixanse os tipos de interés e a xente consume mais.
Paro estructural:nn teñen tanto q ver con situacions de equilibrio,senon q parte da consideracion da totalidade do sistema productivo do pais.os factores explicativos do paro estructural son os seguintes:
-orientacion do beneficio empresarial:invírtese máis en innovacion tecnolóxica q en crear postos de traballo
-paro encuberto:cando é máis caro despedir a un traballador q mantelo.


O PLAN DE ESTABILIZACION DE 1959:
O ano 1959 supón un cambio económico en españa.dinamízase a estructura productiva do país.a partir de 1960,empézase a vender o turismo.a entrada do bikini converteu a españa no país mais tolerante de europa.O plan de estabilización de 1959 pretende estabilizar o país e conxelar os salarios e precios e frear a inflación.No ano 1957,fírmase o tratado de Roma, polo q se crea a comunidade do carbon e do aceiro (CECA).o seguinte é unha reorganizacion e unha liberalizacion da economia.este plan de estabilizacion permite q as empresas produzan o q qeiran e q os traballadores traballen donde qeiran.no modelo autártico estaban fixados os prezos e a produccion de casi o 25% dos productos.outro obxectivo do plan de estabilizacion é a apertura ó exterior.isto significa a total liberacion ó mercado exterior.O plan de estabilizacion establece unhas normas q á sua vez establecen d q forma o estado podia acudir ó banco de españa en caso dun déficit presupuestario(estabilidade nos tipos de cambio e confianza mundial nos tipos de cambio).Outro obxectivo do plan de estabilizacion era a atraccion de capital.dende o ano 1971 ó 1975,prodúcese a maior entrada de capital dende fai seculos.en xeral todos estos obxectivos foron conseguidos.en 1959,xapón entra no mercado mundial,prodúcese unha integración europea, e varias colonias convértense en estados ricos.o complemento administrativoo do plan de estabilizacion de 1959 estaba na eliminacion dun conxunto de normas q asfixiaban a economía.tamén se concedían axudas economicas a empresas q seguiran estas líneas economicas.O máis importante deste primeiro plan son os beneficios a empresas q seguiran estas instruccions.moitos empresarios decidiron entrar no mercado e comezar a producir.O segundo plan de estabilizacion ten lugar entre 1968 e1971 e o terceiro plan entre 1972 e 1975.en estes plans hai menos axudas q no primeiro.todo esto supuxo un crecemento da economia como nunca antes,dun 6% anual acumulado.en conxunto,a economia(PIB) medrou neste periodo un 50%.este crecemento do PIB dun 50%,nn se correspondeu cun crecemento paralelo do empleo(q solo medrou un 12%, un 1% anual).isto tivo como consecuencia importantes cambios demograficos,xa q un gran numero de traballadores decidiu emigrar .

CONCEPTOS DO FUNCIONAMENTO ACTUAL DO MERCADO DE TRABALLO:
Poboación activa:é o conxunto da poboacion maior de 16 anos e menor de 65 q traballa ou busca traballo.da poboacion activa qdan excluidos os q poden traballar legalmente pero nn fisicamente(enfermidade...),e antes tamén os q facian a mili.
Tasa de actividade:poboación activa / total de poboacion entre 6 e 65 anos.falase de porcentaxes.

Entradas relacionadas: