Paraules variables i invariables

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,97 KB

Tipologia textual: 1.-Descriptiu: Finalitat de informar sobre Estats físics o anímics i evocar objectes i éssers vius. -Planificació: Selecionar els centres d'interes: Es ressalten uns aspectes i es prescindeixen D'altres.  Assocair l'objecte selecionat A un altre de mes conegut: relacions d'analogia. -Estructura: -Presentació del tema.
-Caracterització: nova inforamcio amb l'enumeració dels trets Distintius. -Situació en l'espai: de mes general a mes concret o al reves. -Trets Lingüístics: -Substantius defindiors. -Adjectius qualificatius i Complements del nom.
-Verbs atributius: ser, estar i semblar. -Verbs Caracteritzadors: (tenir posseir, portar...) -
Temps verbals imperfectius: Present, imperfet. -Adverbis de lloc i de manera. ////2.-Narratiu: -Finalitat: Informar sobre fets i accions esdevinguts o imaginaris. Planificació: -Determinar el subjecte tematic (qui), els fets (que), el temps (quan), l'espai (on), la manera (com) i les causes (per que). -Escollir el punt de vista (Objectiu/subjectiu). -Ordenar temporalment els fets. -Estructura: -Plantejament: presentació d'un ambient i uns personatges. -Nus: Progressió de La historia. -Desenllaç: Resolució i moralitat final. -Trets lingüístics: temps Verbals perfectius en passat. -Verbs d'acció. - Relació de temps verbals. -Connectors temporals i causals. -Adverbis de temps i de lloc. ////3.-Instructiu O directiu: Finalitat: Dirigir, ordenar i aconsellar. -Planificació: -Concretar l'objectiu. -Seleccionar les accions. -Jerarquitzar de manera logica Les accions del proces. -Preveure il·lustracions...Per ajudar a interpretar les Accions a realitzar. -Estructura: -Presentació dels materials o els Elements relacionats amb el proces que se seguira. -Procediment: enumeració de Les accions i explicació de com s'ha de fer. -Consells i advertencies. Trets Lingüístics: -Mode imperatiu. -Segona persona. -Altre formes verbals, Futur, present, perifrasi d'obligació... -LA forma impersonal es: es col·loca, S'afegeix... -Adverbis o locucions adverbials de manera. ////4.-Predictiu: Finalitat: enunciar el que s'esdevindra o pot succeir en un futur. Planificació: -Determinar el tema: l'ambit en que s'inscriu la predicció. -Seleccionar les Bases que permeten fer la previsió o el pronostic. Estructura: -Hipotesis: suposicions que es fan per tal de treure'n unes deducions. -Arguments basats en dades observables o teories científiques. -Conclusions Conseqüències en el futur. Trets lingüístics: -Temps verbals: futur i Condicional. -Formes d'incertesa: Potser, probablement, es probable...-Oracions Condicionals.////5.-Explicatiu o expositiu: Finalitat: Informar per fer Entendre una cosa amb esperit didactic. Planificació: -fer un treball de Recerca i estudi per dominar el tema. -Ordenar la informació: preparar un Esquema i subdividir la informació en apartats. -Seleccionar exemples i Il·lustracions didactiques. -Estructura: -Introducció presentació del Tema. -Desenvolupament: Exposició detallada i ordenada dels coneixements sobre El tema. -Conclusió síntesi final. -Trets lingüístics: -Terminologia Especifica. -Nexes de causa, conseqüència i finalitat. -Nexes comparatius. -Connectors Explicatius per especificar, ampliar, equiparar i exemplificar. -Connectors de Contrast i introductors de síntesi. ////  6.-Argumentatiu; Finalitat: Exposar opinions, rebatre, convencer O persuadir. Planificació: -Aclarir l'objectiu: quina tesi es vol que Accepti el receptor. -Escollir les premisses i els arguments mes adequats. -Estructura: Exposició de la tesi. -Demostració: Es presenten les premisses i els arguments Que demostren la tesi. -Conclusió: Síntesi i reafirmació de la tesi. -Trets Lingüístics: -Verbs que expressen causa i conseqüència. -Verbs Declaratius(opinar, afirmar...) -Verbs referits al coneixement (Deduir, Demostrar, concloure..) -MArcadors d'ordre (en primer lloc...)////7.-Conversacional: Intercanviar informacions entre dos o mes interlocutors. Planficacio: -Escoltar amb interes. -Respectar els torns de paraula.
-Seguir el fil de la Conversa i no desviar-se del tema. -acompanyar la conversa amb els codis no Verbals adequats. Estructura: -Obertura: Salutació, formules de cortesia. -Preparació: Orientació de la conversa cap a un tema en concret. -Desenvolupament del tema: Intercanvi d'opinions, informacions... -Conclusió: Acords, desacors, propostes... -Tancament: Comiat, formules de cortesia. Trets Lingüístics: -Formules: salutacions, excuses, agraiments... -Modalitats Primaries ( interrogació, exhortació...) i secundaries (exclamació, dubte...) -Codis no verbals. -Riquesa d'entonacions. -Inversions, omissions, Reiteracions... -Pronoms personals i demostratius díctics. 

Categories gramaticals: 1.-Els noms Un nom és una paraula que serveix Per designar un ésser animat o inanimat o una idea. Exemples: nin, llop, Gerani, taula, amor, bellesa,… El nom és una paraula variable: segons el gènere ( el nin, la nina ) i segons el nombre ( el llop, els llops ). El nom és el Nucli del SN (Sintagma nominal): Una dona rossa Det nucli Compl. Nom ///3. Els adjectius Un adjectiu és una paraula que serveix per designar les Característiques dels éssers o les coses ( nina rossa , fruita verda , camí llarg ). L’adjectiu és una paraula variable: sol tenir dues formes per al singular i Dues més per al plural ( madur, madura, madurs, madures ). Concorda amb el nom En gènere i nombre. Dins el Sintagma Nominal fa la funció de complement del nom . El camí llarg. ////4. Els determinants Un determinant és una paraula Que va davant del nom per tal de presentar-lo (un moix ), identificar-lo (aquella alzina) o quantificar-lo (tres avions). Es classifiquen en vuit grups:1- Articles (el, la…) 2-Demostratius (aquest, aquell,…) 3-Possessius (el meu, Meva…) 4-Numerals (un, dos…) 5-Quantitatius (molt, poc…) 6-Indefinits (algun, Qualsevol…) 7-Interrogatius (quin, quina?…) 8-Exclamatius (quin, quina!...) ///5. Els pronoms Un pronom és una paraula de significat variable que ens permet Referir-nos a una persona, un animal o un objecte sense haver de dir-ne el nom. Ell canta. Es classifiquen en sis grups: 1-Personals forts ( jo, tu… ) 2-Personals Febles ( em, et,… ) 3-Demostratius ( això, allò ) 4-Indefinits ( algú, ningú ) ( qui, què ) ( que, el qual… )5-Interrogatius (qui,que) 6-Relatius (que, el Qual) ////6. Els verbs Un verb és una paraula que expressa una acció ( Jugar ), un esdeveniment ( ploure ) o un estat ( estar )És la paraula més Variable, ja que es conjuga en funció de la persona (1ª, 2ª,…), el nombre (canta, cantam) i el temps (cant, cantava, cantaré). És el nucli del SV (sintagma verbal)
Mengen conill amb ceba. ///7. Els adverbis Un adverbi és una paraula que expressa una circumstància de temps (avui, demà, sempre…), De lloc (aquí, allà, enlloc…), de manera (bé, malament…) o de quantitat (més, Menys…). És una paraula invariable . Fan de complement del verb . Treballen Molt . ////8. Les preposicions Una preposició és una paraula que serveix Per unir o relacionar altres paraules. Per exemple: pa ->oli pa amb oli Són Paraules invariables, és a dir, tenen una sola forma.  ///9. Les conjuncions Una conjunció és Una paraula que serveix per unir o relacionar una oració amb una altra. Per Exemple: Anirem a la platja -> fa bon temps. Anirem a la platja si fa bon Temps Són invariables. Hi ha conjuncions que uneixen elements d’una mateixa Categoria (de coordinació ) i conjuncions que subordinen un element a un altre (de subordinació ). Exemples: oli i sal -> Coordinació  No ha vingut perquè està malalt. -> Subordinació ////10. Les interjeccions Una interjecció és una paraula Que serveix per fer una exclamació. Poden expressar dolor o oblit, Incredulitat, avorriment, repugnància ( ai!, bah!, uf!, ecs!) Són invariables, I sovint introdueixen les oracions de modalitat exclamativa. 


Entradas relacionadas: