Paisos desenvolupats i subdesenvolupats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,82 KB

1. La Xina, els Estats Units i Japó

2. Els recursos naturals es troben en el medi físic (sòl, Subsòl, aigües, atmosfera, etc.). Solen ser matèries primeres i fonts D’energia.

El treball és l’esforç humà utilitzat per produir un Bé o un servei. El resultat del treball depèn de:

-La formació del treballador, que depèn de la qualitat del sistema educatiu I dels esforços de formació de les empreses.-L’experiència i el talent del Treballador. -L’organització que s’aplica en la producció i la tecnologia que Es posa a la disposició del treballador.
El capital és el conjunt de recursos no naturals que S’utilitzen en la producció i distribució. Es tracta dels diners que es Necessiten per: -Muntar l’empresa (capital financer).-Comprar màquines, fàbriques, Etc. (béns de capital).-Invertir en la formació dels treballadors (capital Humà).
La tecnologia és el conjunt de coneixements que Permeten construir màquines i eines per produir i distribuir béns o serveis, i Organitzar la producció i la distribució de manera eficaç.

La suma del valor de tots aquests factors s’anomena costos de producció.

3. Globalització: La deslocalització és el procés pel qual una empresa Tanca fàbriques o sucursals al seu país d’origen i les estableix en altres Estats del món. Aquest procés es va iniciar als països desenvolupats, però Avui dia també es deslocalitzen empreses dels països emergents, com la Xina o L’Índia. Les empreses que es deslocalitzen busquen avantatges, Com els costos laborals més baixos, menys exigències de respecte mediambiental, Uns impostos més reduïts o la proximitat a mercats en els quals es vol Vendre. Les deslocalitzacions han tingut efectes molt importants: 
Els Països desenvolupats han reduït la seva activitat en els sectors Deslocalitzats. 
Els països que han rebut aquestes activitats han Creat llocs de treball, han rebut tecnologia avançada i capital, i han Augmentat les seves exportacions. 
Les empreses deslocalitzades han Incrementat els beneficis. 

Economia Emergent: Una economia emergent és un país que sent una economia en vies de Desenvolupament, comença a créixer amb el seu propi nivell de producció Industrial i les seves vendes a l'exterior. D'aquesta manera, apareix com a Competidor d'altres economies més desenvolupades. D'altra banda, també podem Definir economia emergent com la situació d'un país en què es passa d'una Economia de subsistència a una de fort desenvolupament industrial.

País desenvolupat:
Un país desenvolupat és un país que gaudeix d'un estàndard De vida relativament alt per mitjà d'una economia forta i diversificada Tecnològicament. La majoria dels països amb un Producte Intern Brut per càpita (PIB) i un índex de desenvolupament humà (IDH) elevats Són considerats països desenvolupats.

País En vies de desenvolupament: Un país en vies de Desenvolupament és una nació amb un estàndard de vida més baix, una Base industrial subdesenvolupada i un baix Índex de Desenvolupament Humà (IDH) en relació amb Els altres països (els anomenats desenvolupats).

BRICS: Un país en Vies de desenvolupament és una nació amb un estàndard de vida més Baix, una base industrial subdesenvolupada i un baix Índex de Desenvolupament Humà (IDH) en relació amb Els altres països (els anomenats desenvolupats).

Productivitat: La productivitat en Economia és la mesura de l'eficiència de la producció. És una relació entre la Quantitat de recursos utilitzats i els productes o serveis que se N'obtenen. Es pot expressar matemàticament com: 

P = Producció/recursos

Una productivitat més alta utilitzant els mateixos recursos permet Augmentar la rendibilitat d'una empresa. Els augments de Productivitat es poden aconseguir mitjançant inversions i bones gestions i relacions Laborals. 

4. Encara que la productivitat del sector primari augmenti cada Any, el seu pes econòmic disminueix respecte Al que aporten els sectors secundari i terciari. El 2010 el sector agrari va Aportar el 2,8 % del PIB mundial. No obstant això, hi ha diferències Importants entre els països. Als països desenvolupats, El sector primari ocupa un percentatge petit de la població activa, entre l’1 % I el 5 %. Però té una productivitat molt alta gràcies a la mecanització i als Avenços tècnics. Tot i això, la contribució a la riquesa nacional és reduïda, De menys del 4 % del PIB (en alguns països, com ara el Japó o els Estats Units, Menys de l’1,5 %). Als països amb economies emergents i Als que estan en vies de desenvolupament, L’agricultura representa més del 10 % del PIB i el percentatge de població Ocupada en aquest sector és molt alt, i arriba als països més pobres al 80 % de La població activa. La productivitat és baixa a causa d’una utilització reduïda De recursos tecnològics.

5.  La indústria és el conjunt de processos i activitats que tenen com a Finalitat transformar les primeres matèries de productes elaborats, de forma massiva. Hi ha Diferents tipus d'indústries, segons siguin els productes que fabriquen. Per Exemple, la indústria alimentària es dedica a L'elaboració de productes destinats a l'alimentació, com el formatge, els Embotits, les conserves, les begudes, etc. Per al seu funcionament, la Indústria necessita matèries primeres i fonts d'energia per a Transformar. La indústria es distingeix de l'artesania, que també elabora Productes, en el sistema fabril, la producció en sèrie o en cadena i L'ús de maquinàries. 

6. La terciarització és Una transformació econòmica i social que afecta als països més Desenvolupats. No solament consisteix que la població ocupada en el sector terciari (serveis) passa A ser més nombrosa que la del sector secundari (indústria), Sinó que la forma de treball pròpia d'aquest sector es difon per tots els Altres, terciaritzant-los

Causes de la terciarització:

Progressiva Industrialització que impulsa el creixement dels serveis  · Augment del Turisme · Augment del nivell de vida · Augment dels serveis Públics · Creixent incorporació de la dona al treball · Canvis en el Mercat de treball · Serveis a les empreses 

Entradas relacionadas: