Pac1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,43 KB

 


PAC1
a) Una empresa (empresa A) amb major risc econòmic i financer sempre presentarà pitjors resultats (guanys menors: BAIT i BAT menors) que una empresa (empresa B) amb menor risc.
FALS. El risc major (econòmic i financer) suportat per lempresa A farà que els seus resultats (BAIT i BAT) siguin més volubles o volàtils, és a dir, davant petits augments (o disminucions) de les seves vendes laugment (o disminució) en els seus resultats (BAIT i BAT) serà major.
Falso. Puede depender del efecto palanca.
b) Una empresa amb un determinat nivell de risc econòmic i financer (mesurat a través del GAO i del GAF, respectivament) pot estar segura que no presentarà pèrdues si pot garantir que sempre vendrà a un nivell superior al del seu punt mort o nivell de vendes dequilibri.
VERTADER. Si lempresa assoleix un nivell de vendes superior al del punt mort té garantit que els costos fixos (dexplotació i financers) seran coberts per els ingressos i, per tant, mai entrarà en pèrdues.
c) El risc empresarial, mesurat mitjançant la fórmula: , aglutina el risc econòmic i el risc financer; i vindrà alterat, si suposem la resta de variables constants, per un augment o una disminució de qualsevol cost dexplotació i financer, ja sigui variable com fix.
FALS. Encara que és cert que el risc econòmic i el financer es poden veure alterats per els costos dexplotació i els financers, són únicament els de naturalesa fixa quins provoquen moviments en el nivell de risc.

d) Segons el teorema fonamental del finançament empresarial un augment del nivell dendeutament repercutirà de dues maneres clares sobre lempresa. Una, augmentant el seu nivell de risc econòmic i, una altra, augmentant el seu nivell de risc financer.
FALS. El que sí és cert és que laugment de lendeutament repercutirà directament sobre el risc financer augmentant-lo, però no sobre el risc econòmic, doncs, làmbit econòmic o dexplotació de lempresa no es veu afectat per el finançament (en aquest cas, deute).
Falso. No necesariamente aumenta el riesgo económoco.
e) Quan parlem de lefecte palanquejament financer ens estem referint a lefecte amplificador que provoca lendeutament sobre la rendibilitat financera de lempresa, que serà major quant major sigui i major sigui .
VERTADER. Donat un nivell de la rendibilitat econòmica, i complint-se que (r
A - i) > 0, qualsevol increment de lendeutament farà que la rendibilitat financera sigui igual a la rendibilitat dels actius més vegades la diferència (rA - i).
f) El risc dinsolvència conjunt duna empresa i un projecte pot venir determinat per la relació (correlació) que hi ha entre els dos, de manera que un coeficient positiu farà disminuir el risc (variança dels cash-flows).
FALS. Un coeficient de correlació positiu farà augmentar el risc (variança) empresa+projecte, doncs, passarà que si el negoci de lempresa va malament, el del projecte també nhi anirà. Matemàticament, es pot demostrar perquè el tercer sumand de lexpressió de baix serà positiu (se sumarà al risc individual de lempresa i del projecte).

Falso. El coeficiente de correlación negativo es el que hace disminuir el riesgo.
g) La diferència fonamental entre els préstecs i els crèdits (o millor, la pòlissa de crèdit) és que lentitat financera (banc o caixa) prestamista carrega un cost (interès) predeterminat independentment del grau dutilització (o disposició en major o menor quantia dels diners) en els préstecs i, en canvi, en els crèdits sí ho fa en funció de la seva utilització.
VERTADER. Els préstecs paguen un interès que saplica sobre limport total sol·licitat, en canvi, en les pòlisses de crèdit els interessos sapliquen sobre la quantia de diners utilitzada en cada període de liquidació.
Verdadero.Es la definición.
h) Lamortització econòmica es constitueix com una font de finançament transitòria quan els béns dactiu fix han estat finançats amb capital propi.
VERTADER. En aquests casos es considera font de finançament mentre no sigui necessària la renovació de limmobilitzat, normalment, quan sacaba la seva vida útil.
Es el ciclo financiero a largo plazao, son las inversiones en inmobilizado y su recuperación mediante los recursos que generan la amortización económica, mientras no se renueva el inmobilizado.SOLUCIÓ EXERCICI 2

a) Calcula el risc dinsolvència (que inclou el càlcul de Z i de la probabilitat de generar un flux de caixa negatiu) que presenten lempresa i els dos projectes per separat. Comenta els resultats.
Per calcular Z apliquem la formulació: Z
e = -E(CFe)/ se y Z p = -E(CFp)/ sp.
I per calcular la probabilitat dinsolvència introduïm en lexcel la fórmula: DISTR.NORM.ESTAND(Z)
Tots els resultats es mostren en la següent taula:

Empresa Empresa P I P II
Cash-Flow (sin deuda) 170.000,00 135.000,00 100.000,00
Desviación 56568,54 42426,41 28584,27
Coefi Correlación -0,1 0,4
Z=esp/des 3 3,18 3,53
Inversa Z= des/esp 0,33 0,31 0,28

Los nuevos proyectos por separado tienen un riesgo inferior al de la empresa, aunque el Cash Flown tambien es inferior. El que presenta menos riesgo tambien es el que presenta inferior cash-flow. El de menor riesgo de insolvencia es el proyecto II Parque Eólico en Portugal.
Veiem com lempresa és quina té una probabilitat dinsolvència més elevada, seguida per el projecte I i, finalment, per el projecte II, el de menor risc.
b) Calcula quin és el risc dinsolvència (que inclou el càlcul de Z i de la probabilitat dinsolvència) que presenten conjuntament lempresa i cadascun dels dos projectes. Resulta interessant la realització dels projectes, un o laltre, des del punt de vista de levolució de la probabilitat dinsolvència?.

Empresa Empresa P I EMP + P I
Cash-Flow (sin deuda) 170.000,00 135.000,00 305.,00000
Desviación 56568,54 42426,41 67231
Coefi Correlación p -0,1
Z=esp/des 3 3,18 4,53
Inversa Z= des/esp 0,33 0,31 0,22
?ep = (?e2 +?p2 +2p?e ?p )1/2= ( 56568,542 + 42426,482 + 2 *-0.1* 56568,54*42426,48) ½ =67231
Empresa Empresa P II EMP + P II
Cash-Flow (sin deuda) 170.000,00 100.000,00 270.,00000
Desviación 56568,54 28284,27 76941,57
Coefi Correlación 0,4
Z=esp/des 3 3,53 3,50
Inversa Z= des/esp 0,33 0,31 0,28

?ep = (?e2 +?p2 +2p ?e ?p )1/2= 76941,5

Empresa Empresa EMP+P I EMP + P II
Cash-Flow (sin deuda) 170.000,00 305.000,00 270.,00000
Desviación 56568,54 67231 76941,57
Z=esp/des 3 4,53 3,50
Inversa Z= des/esp 0,33 0,22 0,28

Los 2 proyectos reducen el riesgo global de la empresa. La mejor opción es el Proyecto Empresa + PI (Parque Eólico), que tambien es el que más flujo de caja que presentarà si se cumplen las previsiones. El coeficiente de correlación es negativo y hace que disminuya el riesgo de insolvencia. Aunque individualmente el P II, es el demenos riesgo de manera conjunta presenta más riesgo. Asi según lo previsto en los resultados la mejor opción es Empresa + Parque Eólico en RumaniTot i que la probabilitat dinsolvència del projecte I és molt superior a la del projecte II (individualment parlant); Quan tenim en compte lefecte conjunt amb lempresa la probabilitat dinsolvència és major per a lopció empresa+projecte II.
Per tant, la incorporació del projecte I seria beneficiós per a lempresa donat que saconseguiria reduir el risc dinsolvència.
La raó per la qual lempresa i el projecte I, considerats conjuntament, en surten més afavorits, en termes de risc dinsolvència, és que ambdós negocis presenten una correlació molt baixa (-0,1), la qual cosa significa que els dos negocis són ben diferenciats. Quan en un dels negocis es poden estar obtenint cash-flows positius en laltre es poden estar obtenint cash-flows negatius, de forma que es compensen o sajuden lun amb laltre, donant lloc a un risc dinsolvència global menor.
Al contrari, el fet que el coeficient de correlació de lempresa amb el projecte II sigui positiu (0,4) significa que els dos negocis són ben similars. Així, quan en un dells es poden estar obtenint cash-flows positius en laltre també i samplifica lefecte; però, al contrari, quan en un dells es poden estar obtenint cash-flows negatius en laltre també, i samplifica lefecte, donant lloc a un risc dinsolvència global major. Es a dir, els seus resultats (en aquest cas cash- flows) presenten major variabilitat, que és com es manifesta un major risc.

Entradas relacionadas: