Organització formal i informal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 20,07 KB

1.Empresa i Funcions de l’empresa:


Una empresa és la unitat econòmica de producció Que combina els diferents factors productius per crear béns i serveis que posa A disposició dels consumidors.

Funcions: -

Combina Els factors de producció

. -

Produeix béns I serveis

. -

Distribueix els béns i Serveis entre els consumidors

. -

L’empresari Coordina i actua en condicions de risc

. -

L’empresa Crea riquesa per a distribuir els factors productius 1.Empresari i Evolució històrica de l’empresa:
Es pot definir com la Persona que ha de prendre decisions a l’empresa per a assolir uns objectius marcats prèviament i intentar Mantenir un equilibri entre tots els Elements que la formen, actuant sempre en condicions de risc.

Evolució:

Segle XVIII > Adam Smith > Empresari Capitalista com a propietari dels mitjans de producció.

//

Segle XVIII-XIX > R. Cantillon i J. B. Say > Empresari com a home de negocis.

//

Segle XIX > Marshall > Empresari com a organitzador.

//

Segle XX > F.H. Knight > Empresari com a persona que assumeix el risc.
, J.A. Schumpter > Empresari com a persona innovadora.
, J.K. Galbraith > Empresari tecnòcrata.

//

Segle XX-XXI > W.G. Bennis > Empresari líder.

1.Elements de l’empresa (empresa Com a sistema i el seu entorn) -Factors humans:

són les persones Físiques o jurídiques que tenen una vinculació directa amb l’empresa.

-Factors materials

Són els béns econòmics de L’empresa.

-Organització:

Conjunt de Relacions d’autoritat , de coordinació i de comunicació, que configuren L’activitat del grup humà entre si i amb l’exterior.

-Entorn:

Tots els factors que condicionen l’actuació de l’empresari I per tant de l’empresa.

1.Objectius de l’empresa i Conflictes: -

Generar valor econòmic

. -

Incrementar La seva rendibilitat

Creixement Empresarial
. -Responsabilitat social i ètica Conflictes:
A l’hora de marcar els Objectius cal tenir en compte tots els grups, a més cal tenir present en tot Moment el tipus d’empresa i el seu entorn, sense oblidar que aquests objectius han de ser realistes i fer-los Extensibles a tots els elements interns de l’empresa, que són els que els han De dur a terme.
-L’empresari Tindrà com a objectiu dur a terme una bona gestió, el creixement de l’empresa i la millora de les inversions.

L’Estat tindrà interès a cobrar els impostos Corresponents.

Els bancs voldran assegurar-ne que l’empresa els pugui Tornar els diners prestats.


Els Treballadors voldran millorar el seu Salari, les seves condicions de treball i l’estabilitat en la seva ocupació.

Els clients voldran que l’empresa compleixi els compromisos.

1.Responsabilitat social de L’empresa:

és un altre Objectiu cap els col·lectius amb què es relaciona directament (propietaris, Treballadors, clients...), cap a la societat i cap al medi ambient en què desenvolupa La seva activitat.

2.Funció de planificació:


La Planificació consisteix a fixar uns objectius, marcar estratègies per a Assolir-los, definir polítiques de l’empresa i establir criteris de decisió, Sempre amb la intenció d’aconseguir els fins de l’empresa.
Classificació dels plans: SEGONS L’ABAST I L’AMPLITUD hi ha, 1)fi o proposit:
Fins Fonamentals perseguits per l’empresa. Són el punt de partida de la planificació.

2)Objectius

Allò a què vol arribar, Les metes. No poden perdre de vista el fi de l’empresa.

3)Estrategies

Accions que es duen a terme per a assolir els fins i Els objectius marcats. Són els mitjans per aaconseguir-los.

4)Polítiques

Principis bàsics per prendre Decisions específiques i marquen un certs límits d’actuació. Ens referim al fet Diferencial de l’empresa.

5)Procediments

Passos que cal seguir per a executar l’acció.
6) Regles i Pressupostos que ondiquen el que es pot fer i el que No, són molt estrictes.
SEGONS L’AMBIT TEMPORAL hi ha 1)Plans a llarg termini:
Els que es Preveuen en un període superior a 5 anys.

2)Plans A mitjà termini

Els que s’han d’assolit en un període superior  a 1 any i inferior a 5.

3)Plans a curt termini

Els que s’han d’assolit en un període Superior  a 1 any i inferior a 5.
SEGONS LA FUNCIONALITAT hi ha 1)Area Comercial :
Els que fan referència a tot allò relacionat amb les vendes Abans i després de produir.

2)Area de Producció

Els que es refereixen al sistema productiu.

3)Area d’inversió i finançament

Els que fan referència als fons Necessaris per al funcionament de l’empresa

. 4)Area de recursos humans

Tots els que fan referència al factor humà de L’empresa

. //

Quan es volen establir els objectius, cal tenir en compte que: -Els objectius han de ser realistes. -S’han d’establir prioritats. -Els Objectius s’han d’assolir amb el nombre Més baix de conseqüències imprevistes i els costos han de ser mínims.

Etapes del procés de planificacióAnàlisi de la situació de partida:
S’analitza la situació actual de l’empresa i del seu entorn, i es pren Consciència de les oportunitats existents per a poder aprofitar-les.→Fixació dels recursos:
Es concreten les Metes a què es vol arribar.→Creació D’alternatives o determinació de les línies d’actuació:
es marquen Diferents camins que portin l’empresa cap als objectius proposats→Avaluació de les alternatives:
Consisteix en estudiar els punts forts forts i febles, avaluar els costos i Riscos...→Elecció d’una de les alternatives:
Es decideix Quin pla s’executarà→Control i Determinació de desviacions:
Cal fer un seguiment períòdic dels plans i Corregir-los quan calgui.

2.Funció D’organització

Es Defineix organització com la funció que té com a finalitat dissenyar una estructura en què quedin definides totes les tasques que ha de Fer cada persona que forma part de l’empresa, així com la seva responsabilitat i autoritat. A més, L’organització té com a objectiu ordenar el conjunt de relacions que puguin Sorgir entre les diverses tasques i entre totes les àrees de funcionament de L’empresa.

Etapes de la funció d’organització 1

Cal determinar la jerarquia dels Comandaments, és a dir, definir qui controla I executa les tasques dins l’empresa.

2

Les funcions o els objectius Destinats a cada nivell de comandament I a cada persona han de ser clars i concrets.

3

Cada persona, a més de saber Què ha de fer, ha de saber qui ha d’obeir.

4

Ha d’haver-hi vies de Comunicació en tots els sentits, entre departaments, Amb càrrecs superior o inferiors..

La comunicació a l’empresa

Perquè l’organització de l’empresa funcioni amb  total garantia, un dels punts més importants és la comunicació. Hi ha de dos tipus:1)
La comunicació vertical Que pot ser:

-Comunicació ascendent:

és la que es forma verticalment, de Baix cap a dalt, és a dir, s’origina en els empleats i finalitza en els Directius.

-Comunicació descendent:

és la que, de manera vertical té L’origen en els directius i acaba en els treballadors.2)
La Comunicació horitzontal és la que s’origina entre persones que estan en un Mateix nivell jeràrquic, és a dir, entre persones de diversos departaments.

Evolució Històrica de l’organització del treball

Els precursors de les primeres teories de l’organització Científica del treball van ser, principalment, Taylor als Estats Units i Fayol a França. A partir de les seves teories s’han creat escoles de pensament que han estudiat L’organització del factor humà a les empreses. Tot seguit, n’estudiem les més Destacades.

Escola de l’organització científica del treball

El Representant principal d’aquesta escola va ser Frederick W. Taylor, les idees Del qual constitueixen la base del taylorisme i se centren en la producció Industrial.

Escola De relacions humanes

A Partir de les crítiques del taylorisme es van intentar buscar alguns mètodes Per a solucionar els punts febles d’aquest sistema.
L’objectiu era fer el treball més humà.

La divisió del treball

La divisió del treball és un Concepte fonamental que es desprèn de les teories sobre l’organització del Treball.  Fa referència al nombre de tasques diferents en què es distribueix El treball necessari per a produir un bé o servei, tasques que han de fer Diversos treballadors especialitzats en cadascuna d’aquestes feines amb L’objectiu de millorar l’eficiència.

2.Funció D’organització: L’ organització formal i informal

L’organització Formal es defineix com l’estructura intencional definida i Identificada en la qual l’empresa situa cadascun dels seus elements en el lloc Més convenient. És una estructura a La qual cal ajustar les persones que formen part de l’empresa i que cooperen Entre si per a assolir els objectius predeterminats.

Estructura organitzativa

Per a Estructurar l’organització de l’empresa és necessari conèixer quina és la Divisió de treball, analitzar com es coordina i com és la comunicació entre els elements que formen part de l’empresa. La Divisió en departaments o divisió Del treball es classifica , tenint en compte diversos criteris, de la manera Següent: 1)

Divisió de departaments per funcions:

els treballadors s’organitzen Segons la seva especialització i, per ant, la seva capacitat, dependent de la feina que fan. 2)

Divisió En departaments per zones geogràfiques:

els treballadors S’organitzen de manera que coneguin la zona en què va destinat el producte, Perquè els clients estiguin més ben atesos. 3)

Divisió En departaments per productes:

s’utilitza en empreses que Fabriquen més d’un producte i es refereix a l’agrupació de treballadors segons El producte final que s’obté. 4)

Divisió en Departaments per processos:

el treball s’organitza segons les fases Que componen la cadena de producció. Quant a la comunicació entre els elements de l’empresa, s’estableixen diverses Maneres de relacionar-se, que es poden classificar En: 1)

Relacions lineals:

es Produeixen quan hi ha un enllaç entre ordres, és a dir, una persona mana i Altra obeeix. 2)

Relacions funcionals:

Són un conjunt d’especialistes que tenen autoritat i responsabilitat sobre tot El que es refereix a la seva especialitat. 3)

Relacions De staff o equip assessor:

tenen com a finalitat l’assessorament per especialistes.

Models d’estructura Organitzativa

Es pot fer una classificació d’aquests models Organitzatius tenint en compte els principis de comunicació que hem estudiat Abans: 1)

Model lineal o jeràrquic:

es basa e el principi de Comandament, és a dir, tots depenen d’un superior que és qui dona les ordres. És un model vàlid per a empreses petites i mitjanes I a vegades les grans.

Avantatges

: la simplicitat i la rapidesa en la presa De decisions.

Inconvenients

: Falta d’especialització dels directius, falta de flexibilitat per a adaptar-se Als canvis, i falta de motivació dels subordinats.

2)Model Funcional:

es caracteritza per l’existència d’especialistes Que dediquen tot l’esforç a una tasca concreta de l’activitat de l’empresa. Sorgeix amb la finalitat de superar les limitacions de l’estructura lineal, Sobretot amb l’especialització, ja que els subordinats no depenen d’un superior Immediat.  

Avantatges

: l’empresa pot disposar d’especialistes Dins seu i els empleats es dediquen exclusivament a la seva especialitat, les Comunicacions es fan directament, és l’especialitat la que promou les Decisions.

Inconvenients

: Els empleats poden rebre ordres de més d’un cap. 3)

Model En línia o i d’assessorament(Staff):

aquest model intenta Solucionar els inconvenients dels anteriors. Es caracteritza per una estructura Central jeràrquica.

Avantatges

: només es rep ordres d’un cap.

Inconvenients

: Les decisions són lentes, pot haver-hi  Conflictes de relacions entre el personal.

4) Model en comitè:

es caracteritza per la cooperació de diverses Persones per a assumir autoritat i responsabilitat, és a dir, es comparteixen Decisions.

Avantatges

:  les decisions es prenen des de diversos punts De vista i això fa que hi hagi una participació general en cada decisió, la Qual cosa permet assumir-les millor.

Inconvenients

: Es triga molt a prendre les decisions, també Poden sorgir problemes pel fet d’haver-hi més d’una autoritat. 5)

Model matricial:

és un model propi De les empreses industrial, consisteix a combinar com a mínim dues variables Organitzatives que s’enllacen per mitjà d’unes relacions d’autoritat.

Avantatges

: és una Organització flexible i és un mètode Nou encara que manté l’estructura habitual.

Inconvenients

: cal coordinar totes les persones que Intervenen en un projecte, a més poden sorgir conflictes entre els diversos Directors.
L’organització Informal es pot definit com el conjunt de les relacions personals i Socials que no estan preestablertes per la direcció o organització de L’empresa, però que sorgeixen espontàniament quan les persones s’associen entre si. Aquest tipus sorgeix com a conseqüència d’una sèrie de circumstàncies, Com les següents: les relacions naturals entre els membres que no surten en L’organigrama, l’aparició de líders espontanis En qüestions no relacionades amb l’empresa i l’existència de problemes a L’empresa i la necessitat de fer reivindicacions.

2.Funció de gestió

Gestionar consisteix a intentar que les persones que formen L’empresa facin les tasques necessàries per a assolir els objectius marcats. Per a gestionar l’empresa hi ha Diversos nivells de direcció, que són responsables de tasques diferents. Aquests nivells es representen en forma de piràmide, dividits en tres nivells:
1)A la cúspide de la piràmide se Situa l’alta direcció. Aquests planifiquen A llarg termini i són responsables del compliment dels objectius, supervisen el Funcionament global de l’empresa.
2) En el segon nivell hi ha directius de nivell intermedi, que S’encarreguen de l’execució i el control De la planificació en general i fan plans més concrets.
3)L’últim nivell és el nivell de gestió. Són els que assignen les tasques als Treballadors, és a dir, executen i controlen tots els procediments que cal seguir.

Funcions del directiu

En el nivell de gestió el Directiu té les funcions següents:
1)Escollir les tasques que cal dur a Terme.
2)Transmetre les tasques als treballadors Que té a càrrec seu.
3)Donar instruccions Als treballadors perquè puguin fer les tasques amb mètodes i procediments correctes.
4)Crear situacions de treball favorables, amb La finalitat de motivar els treballadors. / El lideratge és la capacitat o Habilitat que té una persona per a influir, induir, animar o motivar d’altres a dur a terme uns objectius determinats, Amb entusiasme i per voluntat pròpia. Hi ha 3 tipus diferents:

-El lideratge Autoritari:

es caracteritza per ser dominant, restrictiu, exigir Obediència i supervisar constantment els treballadors.

-El lideratge democràtic:

es caracteritza per Escolat a tots els membres de l’empresa, sol ser accessible i promou la Participació de tots els treballadors.

-El Lideratge liberal:

es caracteritza per participar poc en les Decisions, només dóna idees del que cal fer i no hi intervé si no l’hi demanen.

Funció de control

Controlar consisteix, Bàsicament, a verificar que tot surti com s’havia previst en fer la Planificació, tant pel que fa als objectius generals com pel que fa als Subobjectius més concrets.

Etapes de control

Per a dur un bon control cal seguir diverses fases o Etapes:1)S’han de marcar uns Estàndards, és a dir, unes mesures que es considerin normals. 2)S’han de Mesurar les activitats, és a dir, Una vegada s’han fixat els estàndards, S’ha de mesurar o analitzar el que s’hagi obtingut realment. 3)S’han de Corregir les desviacions obtingudes, és a dir, una vegada s’han detectat les desviacions, s’han d’analitzar i determinar els motius que les han originat.  // Hi ha diverses tècniques de control:
1)

L’auditoria:

verifica la planificació tant en Relació amb la comptabilitat com amb la rendibilitat Dels recursos o la gestió global de l’empresa, i fa recomanacions per a Millorar-la. 2)

El control del pressupost:

es tracta de controlar que la Relació numèrica de la planificació es compleixi. 3)

L’estadística:

Permet tractar les dades històriques D’un problema, treure’n conclusions i fer pronòstics.

Entradas relacionadas: