Organ que exerceix el poder executiu en la UE

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,13 KB

3.5 El Tribunal de Justícia de La Uníó Europea:


Aquesta institució amb seu a Luxemburg, S’encarrega d’interpretar el dret de la UE per garantir que s’apliqui de la Mateixa manera a tots els països membres. Resol els conflictes legals entre els Estats i les institucions de la UE, on els particulars, les empreses i les Organitzacions s’hi poden adreçar si consideren que una institució de la UE ha Vulnerat els seus drets. El Tribunal de Justícia de la Uníó Europea està Integrat per tres òrgans jurisdiccionals: el Tribunal de Justícia, el Tribunal General i diversos tribunals especialitzats. El Tribunal de Justícia és el tribunal superior Que garanteix el dret de la UE, està composta actualment per 28 jutges. El Tribunal resol les qüestions i els recursos Que hi són plantejats en els termes següents: · Qüestions prejudicials, · Recursos per incompliment, ·Recursos d’anul·lació, ·Recursos per omissió, ·Recursos directes. La seva funcióse centra en el coneixement dels recursos de particulars, empreses i Organitzacions contra les accions o les omissionsde les institucions o els òrgans de la UE.

3.6El Tribunal de Comptes Europeu:

Aquesta institució de la UE s’encarrega de Fiscalitzar i auditar les finances comunitàries. Amb seu a Luxemburg, Contribueix a millorar la gestió financera de la Uníó. Està composta per 28 Membres, un per cada país de la UE. El Tribunal exerceix funcions d’examen i de control. Examina si les operacions financeres s’han registrat i presentat correctament, S’han dut a terme legalment i regularment i s’han gestionat de manera Econòmica, eficient i eficaç. 

3.7 El Banc Central Europeu:

Amb seu central a Frankfurt(Alemanya), és una de les institucions més Importants de la UE. Entre els seus objectius principals figura la gestió de L’euro, així com protegir l’estabilitat dels preus a la UE. A més, és el Responsable de fixar i aplicar les gran línies de la política econòmica i monetària De la UE. Les seves funcions són: ·Fixar els tipus d’interès fonamentals per a la Zona de l’euro i controlar l’oferta de diners. ·Gestionar les reserves de divises de l’eurozona Per mantenir l’equilibri dels tipus de canvi. · Supervisar adequadament les institucions i els Mercats financers. ·Vetllar pel bon funcionament dels sistemes de Pagament de la UE. ·Autoritzar els bancs central de l’eurozona a Emetre bitllets i monedes metàl·liqües a la Uníó. Aquesta institució consta de dos òrgans Fonamentals: · Comitè Executiu,·Consell de Govern.

3.8Organismes i agències de la Uníó Europea:

·

Consultives: A.El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE):

És un organisme consultiu que representa Empresaris, sindicats, agricultors, consumidors i altres grups d’interès de diversos Sectors econòmics i socials amb la finalitat de participar en les polítiques de La Uníó. Està format per 353 membres que representen els Grups d’interès econòmic i social de tot Europa. Els membres són designats pels Governs nacionals. El Comitè Econòmic i social Europeu té tres Funcions principals: ·Animar la societat a participar més en L’elaboració de les normes de la UE. ·Fomentar el paper de la societat als països que Pertanyen a la UE. ·Assessorar el Consell, la Comissió i el Parlament A petició d’institucions o per iniciativa pròpia. 

B.El Comitè de les Regions (CDR):

Exerceix tasques consultives, és un organisme Integrat per representants de les autoritats regionals i locals d’Europa. La Seu és a Brussel·les. Garanteix que aquestes autoritats aportin la seva opinió En la formulació de les normes de la UE. És compon de 353 membres. La funció és exposar els punts de vista regionals I locals sobre la legislació de la UE i en general dels assumptes que consideri Fonamentals per a l’acompliment d’aquesta comesa. Ho fa emetent informes, Anomenat dictàmens. · 

Financers: A.El Banc Europeu d’Inversions (BEI):

La Uníó Europea disposa del Banc Europeu D’Inversions, una entitat financera propietat de tots els estats membres Destinada a propiciar un “desenvolupament equilibrat i estable”. Amb seu a Luxemburg, s’encarrega de prestar diners, assistència tècnica i garanties en Tots els sectors econòmics per a projectes d’interès europeu. Aquest organisme sense ànim de lucre es finança Demanat diners prestats als mercats de capital internacionals i a través dels Estats membres, que són accionistes. 

B.El Fons Europeu d’Inversions (FEI):

Aquest òrgan financer de la UE vinculat amb el Banc Europeu d’Inversions té la seu principal a Luxemburg i les oficines a Brussel·les i Madrid. El fons actua als estat membres de la Uníó i als països Candidats que hagin superat els procés de negociació d’adhesió. Per complir la seva funció, el FEI recorre als seus Propis fons o bé als facilitats pel Banc Europeu d’Inversions.

Entradas relacionadas: