Oracions causals, finals, concessives, condicionals, consecutives, adversatives

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,2 KB

 

Oracions temporals

Les oracions temporals són les que indiquen circumstància de temps en relació a l'oració principal. Segons la forma de la conjunció i el temps verbal de l'oració subordinada i la principal, podem indicar anterioritat, simultaneïtat posteritat:

Abans que li ho diguessin, ja ho sabia

Quan li ho van dir, ja ho sabia

Després d'haver-li-ho dit, se'n va anar

Recordem algunes locucions locucions conjuntives per indicar temps:

    Quant, mentre, que, abans que, així que, cada vegada que, ara que, des que, d'ençà que, després que, en tant que, fins que, sempre que, tan aviat com, tot d'una que, tot seguit que, llavors que...


Oracions causals

Són les que indiquen els motius, les raons, lacausade l'acció realitzada pel verb de l'oració principal:

Hem vingutperquèens heu cridat

La oració causal sol anar introduïda per unaconjunció causal:


perquè, com que, ja que, puix, puix que

arcbul1a.Gif

O per leslocucions:
atès que, vist que, donat que, com sigui que, a causa de, a causa que, per raó que...


arcbul1a.Gif

No són causals:


posat que (condicional), doncs (consecutiva), tot vegada que (temporal)

Oracions finals

Indiquen l'objectiu o finalitat de l'oració principal.

Hem vingutperquè ens digueuquin llibre hem de llegir

No hi ha que confondreperquèamb el grupper a què, que usem molt poc, i només en oracions interrogatives:

Et volia demanar

La principalconjunció finalésperquè, però a diferència de les causals (que regeix l'indicatiu), regeix el verb en subjuntiu:

Hem vingutperquè ens hen cridat(causal)

Hem vingutperquè ens digueu quin llibre hem de llegir(final)

Altres conjuncions finals poden ser:a fi que, a fi de(+infinitiu)
,per tal que, per tal de(+infinitiu)

Volem veure'la fi queno hi torni

Vénen solsa fi d'evitar-lo

Escriu-li avuiper tal defer-li-ho entendre

També hi trobem, com a conjunció final,què:
Agafeu-lo,queno s'escapi

Quan adopta l'estructuraper+infinitiues fa difícil de precisar si una oració sibordinada és final o causal. En aquests casos hem de distinguir:

arcbul1a.Gif

Per infinitiu:

Oracions causals

arcbul1a.Gif

Per a + infinitiu:
Oracions finalS

Oracions consecutives

Indica una conseqüència de l'oració principal.

Aquest cotxe costa massaperquè el puguem comprar

La particularitat d'aquestes oracions és que solen tenir unelement correlatordins l'oració principal:

arcbul1a.Gif

Tant, talment...Que:


Estava talment ferit que ja el donaven per mort
arcbul1a.Gif

Massa, molt, prou...Que:


N'hi havia prou perquè el president intervinguès

Altres consecutives són:

Fins el punt que, de manera/forma que

Oracions condicionals

Les oracions condicionals ens donen el significat d'una oració que s'ha de complir perquè es realitzi l'acció de l'oració principal:

Si vens, anirem a pescar

La conjunció condicional per antonomàsia éssi.

La forma negativa de la condicional éssinó.

Altres conjuncions o locucions condicionals són:

   posat que, a menys que, llevat, tret que, segons, mentre, mentre que, sempre que, sols que, amb que, només que, si doncs no, en cas que, a condició que, si és cas que

Oracions concessives

Són un tipus d'oracions subordinades que ens indiquenoposicióocontrarietatrespecte a l'oració principal:

Encara quel'hagis vist, hi pots tornar

Les principals conjuncions i locucions concessives són:

   encara que, per més que, malgrat que, mal que, bé que, per...Que, baldament, per bé que, ni que, tot i que, amb tot i que, amb tot que, a pesar de(+infinitiu),a pesar que, tot i(+ infinitiu)

Ho va fermalgrat queel director ho havia prohibit

La cançó era bona,per bé quetenia una lletra dolenta

Ni quehagis de despertar-me, telefona'm

Entradas relacionadas: