Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,77 KB

1. A 25 ° C una dissolució saturada d’hidròxid de calci té un pH = 12,35.
a) Calculeu la solubilitat de l’hidròxid de calci a 25° C i expresseu el resultat en g dm -3 .
b) Calculeu el K ps de l’hidròxid de calci a 25 ° C.
c) Expliqueu com podríeu dissoldre un precipitat d’hidròxid de calci. [0,4 punts]

1. Problema de l’hidròxid de calci
a) A partir del valor del pH es pot calcular el pOH (14 - 12,35 = 1,65) i la [OH - ] (10 -1,65 M).
D’aquesta manera s’obté: [OH - ] = 2,24 10 -2 M
La solubilitat del Ca(OH) 2 és la meitat de la [OH - ]. Així: solubliltat = s = 1,12 10 -2 M
Fent servir factors de conversió, expressem la solubilitat en g L -1 . s = 0,83 g L -1
b) K ps = [Ca 2+ ] . [OH - ] 2 = 1,12 10 -2 . (2,24 10 -2 ) 2 = 5,62 10 -6
c) Els precipitats de Ca(OH) 2 es poden solubilitzar per addició d’un àcid com ara el HCl, HNO 3 ,àcid acètic, ... que donin lloc a una sal soluble (no és el cas del H 2 SO 4 ) o bé per l’addició d’un agent complexant (com ara l’àcid EDTA o la seva sal sòdica). Qualsevol dels dos procediments és correcte.

4. L’alcohol etílic (etanol) és un bon combustible que reacciona amb l’oxigen i dóna
diòxid de carboni i aigua.
a) Escriviu la reacció de combustió de l’alcohol etílic i establiu les estructures de
Lewis dels reactius i dels productes de la combustió.
b) Calculeu la variació d’entalpia estàndard a 25 ° C d’aquesta reacció fent servir
les energies estàndard d’enllaç a 25 ° C que s’indiquen a continuació:

4. Combustió de l’etanol
a) Reacció de combustió: CH 3 -CH 2 OH + 3 O 2 ? 2 CO 2 + 3 H 2 OEstructures de Lewis:
c) Variació d’entalpia estàndar de reacció a 25 ºC:
(4x711,3) + (6x462,8) - [(3x401,7) + 413,4 + (5x414,0) + 351,0 + 462,8] = - 1120 kJ mol -12. A 25 ° C disposem 2,20 g de iodur d’hidrogen gasós a dins d’un reactor d’1 litre de capacitat. A continuació escalfem el sistema fins a 725 K, temperatura a què el
iodur d’hidrogen es descompon parcialment formant hidrogen i iode gasós.
a) Escriviu la reacció associada a l’equilibri de descomposició del iodur d’hidrogen.
b) Calculeu la pressió en pascals exercida pel iodur d’hidrogen gasós a 25 ° C
abans de descompondre’s.
c) Considerant que un cop assolit l’equilibri a 725 K queden a dins del reactor
encara 1,72 g de iodur d’hidrogen sense descompondre, calculeu el nombre
de mols de cadascuna de les espècies en equilibri.
d) Calculeu el valor de K c a 725 K.

2. Equilibri del iodur d’hidrogen
a) Reacció: 2 HI (g) ! H 2 (g) + I 2 (g) [0,25 punts]
b) Càlcul de la pressió parcial a 25 ºC del HI.
Aplicant l’equació d’estat del gas ideal s’obté: p = 4,264 10 4 Pa.
Es considerarà correcte el càlcul de la pressió en atmosferes. [0,4 punts]
c) quantitat d’ HI en l’equilibri = 1,345 10 -2 mol ; [0,25 punts]
quantitat de I 2 = quantitat d’ H 2 = 1,875 10 -3 mol. [0,5 punts]
d) Càlcul de K c = 1,94 10 -2

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
una dissolució saturada d´hidroxid de calci 12,35 a continuacio escalfem el sistema fins a 725 K temperatura a que A 25 °C disposem 2,20 g de iodur d’hidrogen gasós a dins d’un reactor d’1 litre de capacitat. A continuació escalfem el sistema fins a 725 K, temperatura a què el iodur d’hidrogen es descompon parcialment formant hidrogen i iode gasós. a) Escriviu Calculeu la pressió en pascals exercida pel iodur l'alcohol etilic es un bon combustible que reacciona amb l'oxigen i dóna diòxid de carboni i aigua considerant que un cop assolit l'equilibri a 725K queden a dins del reactor encara a 25ºC una dissolució saturada d'hidròxid de disposem de 2'2 g de iodur d'hidrogen gas a 25ºc en un reactor d'1 l de capacitat el iodur d'hidrogen gas es descompon parcialment i dona una dissolucio saturada d hidroxid de calci te un ph de 12 oraciones solubilitzar hidroxid de calci reacció de combustió etanol L'alcohol etílic (etanol) és un bon combustible que reacciona amb l'oxigen l'alcohol etílic (etanol) és un bon combustible... Escriviu la reacció de combustió de l’alcohol etílic i establiu les estructures de Lewis dels reactius i dels productes de la combustió. calculeu la solubilitat de l'hodròxid de calci a 25° C i expresseu Considerant que un cop assolit l’equilibri a 725 K queden a dins del reactor encara 1,72 g de iodur d’hidrogen sense descompondre, calculeu el nombre oraciones entalpia a 25ºc una dissolucio saturada d'hidroxid de calci té un ph= 12,35. calculeu la solubilitat disposem 2,20g de iodur d'hidrogen solucionaria: 25ºC disposem de 2,20g de iodur d'hidrogen gasos a dins d'un reactor d'1 a 25ºc disposem 2,20 g de iodur d'hidrogen gasós a dins d'un reactor d'1 litre de capacitat L'ETANOL ETÍLIC ÉS UN BON COMBUSTIBLE QUE REACCIONA a 25ºC disposem 2,20 g de iodur d'hidrògen gasos a 25ºc disposem de 2'2 grams de iodur d'hidrogen a 25 ºc una dissolució saturada d’hidròxid de calci té un ph = 12,35 gas es descompon parcialment i dona calculeu la solubilitat de l'hidròxid de calci a25° C i expresseu el resultat en g 2,20g de iodur d'hidrogen gasós a dins d'un reactor