Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,77 KB

 
1. A 25 ° C una dissolució saturada d’hidròxid de calci té un pH = 12,35.
a) Calculeu la solubilitat de l’hidròxid de calci a 25° C i expresseu el resultat en g dm -3 .
b) Calculeu el K ps de l’hidròxid de calci a 25 ° C.
c) Expliqueu com podríeu dissoldre un precipitat d’hidròxid de calci. [0,4 punts]

1. Problema de l’hidròxid de calci
a) A partir del valor del pH es pot calcular el pOH (14 - 12,35 = 1,65) i la [OH - ] (10 -1,65 M).
D’aquesta manera s’obté: [OH - ] = 2,24 10 -2 M
La solubilitat del Ca(OH) 2 és la meitat de la [OH - ]. Així: solubliltat = s = 1,12 10 -2 M
Fent servir factors de conversió, expressem la solubilitat en g L -1 . s = 0,83 g L -1
b) K ps = [Ca 2+ ] . [OH - ] 2 = 1,12 10 -2 . (2,24 10 -2 ) 2 = 5,62 10 -6
c) Els precipitats de Ca(OH) 2 es poden solubilitzar per addició d’un àcid com ara el HCl, HNO 3 ,àcid acètic, ... que donin lloc a una sal soluble (no és el cas del H 2 SO 4 ) o bé per l’addició d’un agent complexant (com ara l’àcid EDTA o la seva sal sòdica). Qualsevol dels dos procediments és correcte.

4. L’alcohol etílic (etanol) és un bon combustible que reacciona amb l’oxigen i dóna
diòxid de carboni i aigua.
a) Escriviu la reacció de combustió de l’alcohol etílic i establiu les estructures de
Lewis dels reactius i dels productes de la combustió.
b) Calculeu la variació d’entalpia estàndard a 25 ° C d’aquesta reacció fent servir
les energies estàndard d’enllaç a 25 ° C que s’indiquen a continuació:

4. Combustió de l’etanol
a) Reacció de combustió: CH 3 -CH 2 OH + 3 O 2 ? 2 CO 2 + 3 H 2 OEstructures de Lewis:
c) Variació d’entalpia estàndar de reacció a 25 ºC:
(4x711,3) + (6x462,8) - [(3x401,7) + 413,4 + (5x414,0) + 351,0 + 462,8] = - 1120 kJ mol -12. A 25 ° C disposem 2,20 g de iodur d’hidrogen gasós a dins d’un reactor d’1 litre de capacitat. A continuació escalfem el sistema fins a 725 K, temperatura a què el
iodur d’hidrogen es descompon parcialment formant hidrogen i iode gasós.
a) Escriviu la reacció associada a l’equilibri de descomposició del iodur d’hidrogen.
b) Calculeu la pressió en pascals exercida pel iodur d’hidrogen gasós a 25 ° C
abans de descompondre’s.
c) Considerant que un cop assolit l’equilibri a 725 K queden a dins del reactor
encara 1,72 g de iodur d’hidrogen sense descompondre, calculeu el nombre
de mols de cadascuna de les espècies en equilibri.
d) Calculeu el valor de K c a 725 K.

2. Equilibri del iodur d’hidrogen
a) Reacció: 2 HI (g) ! H 2 (g) + I 2 (g) [0,25 punts]
b) Càlcul de la pressió parcial a 25 ºC del HI.
Aplicant l’equació d’estat del gas ideal s’obté: p = 4,264 10 4 Pa.
Es considerarà correcte el càlcul de la pressió en atmosferes. [0,4 punts]
c) quantitat d’ HI en l’equilibri = 1,345 10 -2 mol ; [0,25 punts]
quantitat de I 2 = quantitat d’ H 2 = 1,875 10 -3 mol. [0,5 punts]
d) Càlcul de K c = 1,94 10 -2

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
una dissolució saturada d´hidroxid de calci 12,35 a 25ºc una dissolucio saturada d'hidroxid de calci té un ph= 12,35. calculeu la solubilitat A 25 °C disposem 2,20 g de iodur d’hidrogen gasós a dins d’un reactor d’1 litre de capacitat. A continuació escalfem el sistema fins a 725 K, temperatura a què el iodur d’hidrogen es descompon parcialment formant hidrogen i iode gasós. a) Escriviu a continuacio escalfem el sistema fins a 725 K temperatura a que l'alcohol etílic (etanol) és un bon combustible... calculeu la solubilitat de l'hodròxid de calci a 25° C i expresseu a 25ºC una dissolució saturada d'hidròxid de Considerant que un cop assolit l’equilibri a 725 K queden a dins del reactor encara 1,72 g de iodur d’hidrogen sense descompondre, calculeu el nombre disposem de 2'2 g de iodur d'hidrogen gas a 25ºc en un reactor d'1 l de capacitat una dissolucio saturada d hidroxid de calci te un ph de 12 oraciones reacció de combustió etanol oraciones entalpia Escriviu la reacció de combustió de l’alcohol etílic i establiu les estructures de Lewis dels reactius i dels productes de la combustió. L'alcohol etílic (etanol) és un bon combustible que reacciona amb l'oxigen el iodur d'hidrogen gas es descompon parcialment i dona calculeu la solubilitat de l'hidròxid de calci a25° C i expresseu el resultat en g considerant que un cop assolit l'equilibri a 725K queden a dins del reactor encara L'ETANOL ETÍLIC ÉS UN BON COMBUSTIBLE QUE REACCIONA a 25ºc disposem de 2'2 grams de iodur d'hidrogen disposem 2,20g de iodur d'hidrogen solubilitzar hidroxid de calci a 25ºC disposem 2,20 g de iodur d'hidrògen gasos l'alcohol etilic es un bon combustible que reacciona amb l'oxigen i dóna diòxid de carboni i aigua A 25 ºC disposem 2,20 g de iodur d'hidrogen gasós dins d'un reactor a 25ºc disposem 2,20 g de iodur d'hidrogen gasós a dins d'un reactor d'1 litre de capacitat a 25 ºc una dissolució saturada d’hidròxid de calci té un ph = 12,35 gas es descompon parcialment i dona Calculeu la pressió en pascals exercida pel iodur 2,20g de iodur d'hidrogen gasós a dins d'un reactor