Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,1 KB

Opció B
4.
 Atesa l’abundància en l’aigua de mar, on majoritàriament es troba en forma de clorur,el magnesi és un element pràcticament inesgotable. A la mar Morta, per exemple,amb unes aigües amb un elevat contingut en sals minerals, la concentració de Mg 2+ és 44,0 g ·L -1 .
4.1. A 25 °C anem afegint, gota a gota, a 1 L d’aigua procedent de la mar Morta,una solució concentrada d’hidròxid de sodi fins a arribar a un pH = 12,0.Considerant que el volum de la solució afegida és negligible, calculeu la molaritat de l’ió Mg 2+ a aquest pH i la massa d’hidròxid de magnesi que haurà precipitat.
4.2. Expliqueu com podríeu dissoldre, mitjançant procediments químics, un precipitat d’hidròxid de magnesi. Escriviu la reacció corresponent.

Equilibri de precipitació:
4.1 Càlcul de la [OH - ] a pH = 12,0:
[OH - ] = 10 -pOH = 10 -2 = 0,01 M
Expressió del K ps :
Mg(OH) 2 (s) ???? Mg 2+ (aq) + 2 OH - (aq)
K ps = [Mg 2+ ]·[OH - ] 2 = 3,4·10 -11
Molaritat del Mg 2+ a pH = 12,0:
K ps = [Mg 2+ ]·[0,01] 2 = 3,4·10 -11
[Mg 2+ ] = 3,4 10 -7 M
Massa de Mg(OH) 2 precipitada en el si d’1 litre d’aigua de mar:
1 litre d’aigua: mols de Mg 2+ que queden en dissolució: 3,4 10 -7 mols
mols de Mg 2+ que hi havia abans de la precipitació:
44,0 / 24,3 = 1,81 mols
D’aquesta manera, l’hidròxid de magnesi precipitat serà:4.2
En l’enunciat es diu que en l’aigua de mar el magnesi es troba, principalment, sota la forma de clorur. Per aquesta raó, podem solubilitzar l’hidròxid de magnesi tractant-lo amb una dissolució d’HCl i formar la sal soluble corresponent:
Mg(OH) 2 (s) + 2 HCl (aq) ???? Mg 2+ (aq) + 2 Cl - (aq) + 2 H 2 O (l)

Entradas relacionadas: