Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,52 KB

PaU. Curs 2006-2007
Química
Sèrie 3
1. A través de la fotosíntesi, els vegetals fabriquen sucres a partir de l’aigua i el diòxid de carboni de l’aire segons la reacció simplificada següent:
6CO 2 (g) + 6H 2 O(l) _ C 6 H 12 O 6 (s) + 6O 2 (g)
glucosa
1.1. Calculeu la _H° d’aquesta reacció.
1.2. Calculeu la _S° d’aquesta reacció i argumenteu, fent servir criteris termodinàmics,per què és impossible que els vegetals puguin dur a terme la fotosíntesi en condicions estàndard a 25 °C sense una aportació d’energia des d’una font externa.
1.3. La combustió regulada dels sucres és la font d’energia més important en els éssers vius. Calculeu la _Hcorresponent a la combustió de 25,00 g de glucosa,en condicions estàndard a 25 °C, i raoneu si la combustió de la glucosa será un procés espontani o no des d’un punt de vista termodinàmic. Expliqueu per què la glucosa no entra en combustió d’una manera espontània.

Valoració de l’àcid acètic:
1.1 A H 0 reacció = -1274,4 - (-393,5 · 6) - (-285,9 · 6) = 2802,0 kJ [0,5 punts]
1.2 La reacció tindrà una A S 0 reacció negativa, atès que en el decurs de la reacció hi ha un guanyen l’ordre molecular.
Càlcul de A S 0 reacció = 212 + (6 x 205,1) - (6 x 213,7) - (6 x 69,9) = -259 J·K -1·mol -1
Com que la reacció presenta una A S 0 reacció negativa i a més és endotèrmica, aquesta reacció no serà espontània en les condicions considerades.
Per a que tingui lloc, caldrà una aportació d’energia al sistema (energia lumínica).
1.3.Combustió de 25 g de glucosa,La reacció de combustió de la glucosa serà termodinàmicament espontània en les condicions estàndard (reacció inversa a la de l’enunciat).
Des d’un punt de vista cinètic, la velocitat d’aquesta reacció a 25 ºC és pràcticament nul·la.Això es deu a que presenta una elevada energia d’activació.
En les reaccions químiques una cosa són els criteris termodinàmics (possibilitat o no de que es doni una reacció en determinades condicions) i l’altre els aspectes cinètics relacionats amb la velocitat amb la que succeeixen les reaccions.


2. L’àcid acètic és un àcid monopròtic feble que prové de l’oxidació de l’etanol (alcohol etílic) i es troba en el vinagre de vi.
Valorem 15 mL d’una solució d’àcid acètic amb una solució de NaOH
0,860 M ,i la corba de valoració obtinguda és la que es representa en la figura.
2.1. Calculeu la molaritat de la solució d’àcid acètic.
2.2. Observeu la corba, indiqueu el pH de la solució d’àcid acètic i calculeu el graud’ionització de l’àcid en aquesta solució.
2.3. Calculeu la constant d’acidesa, Ka , de l’àcid acètic.


2.1 Càlcul de la molaritat de l’àcid acètic.
0,015 mL . x mol/L = 0,010 L . 0,860 M
x = 0,573 mol/L = 0,573 M
2.2 pH de la dissolució = pH inicial = 2,5
[H + ] = 10 -pH = 10 -2,5 = 3,16·10 -3 ; [H + ] = 3,16·10 -3 M = 0,573 M · a ; a = 5,5·10 -3
2.3 Càlcul de la constant àcida
Expressió de la constant àcida:

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
la combustió regulada dels sucres es la font expliqueu per què la glucosa no entra en combustió d'una manera espontània acètic l’àcid acètic és un àcid monopròtic feble que prové de l’oxidació de l’etanol (alcohol etílic) i es troba en el vinagre de vi. valorem 15 ml d’una solució d’àcid acètic amb una solució de naoh 0,860 m, i la corba de valoració obtinguda és la que es r L'ÀCETIC ACÈTIC ES UN ACID MONOPROTIC FEBLE l'acid acètic és un àcid monopròtic feble que prové de l'oxidació de l'etanol (alcohol etílic) i es troba en el vinagre de vi. L'acid acetic és un àcid monopròtic feble que prové L'àcid acètic és un àcid monopròtic feble que prové de l'oxidació de l'etanol Solucio Valorem 15 mL d'una solució d'àcid acètic amb una solució de NaOH 0,860 M, i la corba de valoració obtinguda és la a través de la fotosíntesi, els vegetals fabriquen sucres a partir de l'àcid acètic és un àcid monopròtic feble que prové de l'oxidació de l'etanol i es troba en el vinadre de vi. valorem 15 mL d'una solució d'àcid acètic amb una solució de NaOH 0'860M, i la corba de valoració obtinguda és la que es representa en la fi valoració vinagre selectivitat valoració de l'acidesa del vinagre respostes l'àcid acètic és un àcid monopriòtic feble que prové de 0,860 a través de la fotosíntesi, els vegetals fabriquen sucres a partir de l'aigua i el diòxid de carboni oraciones con "L" inversa observeu la corba, indiqueu el pH de la solució d'àcid acètic l'àcid acètic és un àcid monopròtic pau química l'àcid acètic és un àcid monopròtic que prové solució la combustió regulada dels sucres és la font d'energia més important valorem 15 ml d'una solucio d'acid acetic valorem 15 ml d'una solució d'àcid acètic amb una solució de NaOH A través de la fotosíntesi, els vegetals fabriquen sucres a partir de l'aigua i el diòxid de carboni de l'aire segons la reacció simplificada següent un procés espontani o no des d’un punt de vista termodinàmic. Expliqueu per què la glucosa no entra en combustió d’una manera espontània. selectivitat a través de la fotosintesi, els vegetals fabriquen sucres