Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,64 KB

Opció A
4. A 25 °C, la solubilitat del fluorur de bari en aigua és 1,300 g ·L -1 . Calculeu a aquesta temperatura:
4.1. La solubilitat del fluorur de bari expressada en mol·L -1 .
4.2. La constant producte de solubilitat (Kps ) del fluorur de bari.
4.3. La solubilitat del fluorur de bari, expressada en mol·L -1, en una solució aquosa 0,500 M de fluorur de sodi.

Equilibri de solubilitat:
4.1 Solubilitat del BaF 2
Massa molecular de la sal = 175.34.2
Constant producte de solubilitat del BaF 2
BaF 2 (s) ???? Ba 2+ (aq) + 2 Cl - (aq)
s 2s
K ps = [Ba 2+ ]·[Cl - ] 2 = s·(2s) 2 = 4 s 3 = 4 · (7,416·10 -3 ) 3 = 1,63·10 -6
M
4.3 Solubilitat en un dissolució 0,500 M de NaF
K ps = [Ba 2+ ]·[Cl - ] 2 = 1,63·10 -6 =
·(0,500 +2) 2
i donat que
s’ és molt més petita que 0,500, l’equació anterior queda de la següent forma:
K ps = 1,63·10 -6 =
·(0,500) 2 d’on s’obté s’ = 6,52·10 -6 M  


Opció B
4.
 L’estany metàl·lic reacciona amb l’àcid nítric concentrat i forma òxid d’estany(IV),diòxid de nitrogen i aigua.
4.1. Ajusteu la reacció que té lloc pel mètode de l’ió-electró.
4.2. Calculeu el volum d’una solució d’àcid nítric del 16,0% en massa i densitat
1,09 g ·mL -1 , que reaccionarà estequiomètricament amb 2,00 g d’estany.

Equilibri redox:
4.1 Reaccions d’oxidació i reducció:
oxidació Sn + 2 H 2 O ???? SnO 2 + 4 H + + 4 e
reducció HNO 3 + H + + e ???? NO 2 + H 2 O
reacció global: Sn + 4 HNO 3 ???? SnO 2 + 4 NO 2 + 2 H 2 O
4.2 Càlcul dels mL de dissolució d’àcid nítric:

Entradas relacionadas: