Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,45 KB

2. Es valoren 5,00 mL d’una solució d’amoníac amb una solució d’HCl 0,114 M i lacorba de valoració obtinguda és la que es representa en la figura.
2.1. Observeu la corba de valoració, indiqueu el pH inicial de la solució d’amoníac i raoneu el valor del pH en el punt d’equivalència.
2.2. Calculeu la concentració de la solució d’amoníac.
2.3. Calculeu el pH inicial i establiu les coordenades del punt d’equivalència quecorrespondrien a la corba de valoració de 5,00 mL d’una solució de NaOH
0,456 M amb la solució de HCl 0,114 M .


Valoració de l’amoníac
2.1 pH de la dissolució de NH 3 = 11,50 (ordinada en l’origen)
Raonament del pH en el punt d’equivalència:
El pH del punt d’equivalència és molt proper a 5 (regió àcida).En el punt d’equivalència, a
banda de l’aigua, l’espècie predominant és el NH 4 Cl, de fet els ions NH 4 + i Cl - .El catióNH 4+
és l’àcid conjugat de l’amoníac, una base feble en front de l’aigua, que en aquest dissolventdóna lloc a la següent reacció:
NH 3 + H 2 O ???? NH 4+ + OH

D’aquesta manera, el catió amoni amb unes propietats àcides relativament fortes en front
l’aigua, dóna lloc a la següent reacció que justifica el pH àcid del punt d’equivalència:
NH 4+ + H 2 O ???? H 3 O + + NH 3 o bé
NH 4+ + H 2 O ???? H + + NH 4 OH o bé
NH 4+ + H 2 O ???? H + + NH 3 + H 2 O
2.2 Càlcul de la concentració de la dissolució de NH 3 :
Mirant la corba, observem que el punt d’equivalència s’assoleix quan s’han addicionat 25 mL de la dissolució d’HCl. D’aquesta manera, podem plantejar la següent equació:
0,005 L · x M = 0,025 · 0,114 M d’on x = [NH 3 ] = 0,570 M
2.3 Valoració de 5 mL d’una dissolució 0,456 M de NaOH.
Establiment del pH inicial:
[OH - ] = 0,456 M ;
pOH = -Log 0,456 = 0,34
pH = 14 - pOH = 14 - 0,34 = 13,66
Establiment de les coordinades del punt d’equivalència:
pH = 7,0 (valorem una base forta amb un àcid fort)
Volum de dissolució d’HCl consumit:
0,005 L · 0,456 M = x · 0,114 M d’on x = 0,02 L = 20 mL3. Disposem una làmina de zinc dins d’un vas de precipitats que conté una solución 1 M de sulfat de coure(II). Considerant els següents valors dels potencials standard de reducció a 25 °C: E°(Zn +2 /Zn) = -0,76 V i
E°(Cu +2 /Cu) = 0,34 V, i que una solución de sulfat de coure(II) és blava, mentre que una de sulfat de zinc és incolora:
3.1. Escriviu la reacció que té lloc en el vas de precipitats i raoneu l’aspecte que prendrà la làmina de zinc a mesura que avanci la reacció. De quin color quedarà la solució quan la reacció s’haurà completat?
3.2. Dibuixeu l’esquema de la pila que podem construir amb dues làmines de Zn i Cu, i dues solucions 1 M de sulfat de zinc i 1 M de sulfat de coure(II).
Indiqueu sobre el vostre dibuix el sentit del corrent d’electrons de la pila i el
moviment dels ions del pont salí.
3.3. Calculeu el valor de la força electromotriu estàndard d’aquesta pila a 25 °C i indiqueu raonadament l’elèctrode que actuarà de càtode en la pila.

3. Piles de concentració:
3.1 Observant els potencials estàndard de reducció deduïm que el Zn és un metall més fàcilment oxidable que el coure (E 0 més petit). D’aquesta manera, la reacció redox que es produirà en el vas de precipitats serà:
Zn(s) + Cu 2+ (aq) ? Zn 2+ (aq) + Cu(s)
cosa que farà que sobre el Zn es dipositi una pàtina vermellosa de Cu metàl·lic, a l’hora que la dissolució perdrà (de manera gradual) la seva coloració blava (es pot acceptar que es respongui que la dissolució quedarà pràcticament incolora).
3.2 Esquema de la pila: Zn(s)/Zn 2+ (1 M) // Cu 2+ (1 M)/Cu(s)


3.3
Càlcul de la força electromotriu estàndard (E 0 PILA ) a 25 ºC de la pila i naturalesa del càtode:
El càtode és l’elèctrode que presenta un valor més gran del potencial de reducció i en ell té lloc la reducció. D’aquesta manera, el càtode serà: Cu 2+ (aq) + 2e ???? Cu(s)

La E 0 PILA (FEM 0 ) es calcularà a partir de la següent equació:
E 0PILA = FEM 0 = E 0càtode - E 0ànode = 0,34 -(-0,76) = 1,10 V

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
sulfat de coure 2 + làmina de zinc dissolució d'amoniac reacció disposem una làmina de zinc dins d’un vas de precipitats que conté una solució 1 m de sulfat de coure(ii). considerant els següents valors dels potencials estàndard de reducció a 25 °c: e°(zn+2/zn) = –0,76 v i e°(cu+2/cu) = 0,34 v, i que una solució Es valoren 5,00 mL d'una solució d'amoníac amb una solució d'HCl làmina zinc dins vas sulfat de coure(II) valoració de l'amoníac disposem d'una lamina de zinc en una dissolucio 1M de sulfat de coure disposem.una lamina de zinc dins d'un vas de precipitats Es valoren 5,00 mL d’una solució d’amoníac amb una solució d’HCl 0,114 M i la corba de valoració obtinguda és la que es representa en la figura. sulfat de coure pH es valoren 5ml d'una solucio solucio disposem una làmina de zinc dins d'un vas de precipitats que conté una solució 1 M de sulfat de coure es valoren 5mL d'una solució d'amoniac amb 25 mL d'una solucio d'HCl 0,114 M pila que podem construir amb dues làmines de Zn i Cu s valoren 5,00 ml d’una solució d’amoníac amb una solució d’hcl 0,114 m i la corba de valoració obtinguda és la que es representa en la figura. a) observeu la corba de valoració, indiqueu el ph inicial es valoren 5,00 ml d'una solució d'HCl 0,114M observeu la corba de valoració, indiqueu el pH inicial de la solució d'amoníac i raoneu el valor del pH en el punt d'equivalència valoració amoníac es valoren 5 00 ml d'una solució l'amoníac amb una solució hcl 0,114 solucio pH de NaOH 0,456 disposem una làmina de zinc dins d'un vas de precipitats que conté una solució 1m solucionari sulfat d'amoníac observeu la corba, indiqueu el ph de la solució àcida es valoren 5 ml d'una solució d'amoníac amb una solució d'HCL 0,114M i la corba de valoracio que prendrà la làmina de zinc a mesura que avanci la reacció. de quin color quedarà la solució quan la reacció s'haurà completat? es valoren 5 mL d'amoniac amb una solucio 0,114 es valoren 5,00 ml d'una solució d'amoniac