Objectius PiAI

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

Professional, respon als següents trets:


Rigor tècnic(objectius,programes,protocols de treball)/Qualitat total(sistemes d’avaluació)/Professionals(distància emocional)/Voluntariat(útil i necessari).

Client


:La família,entorn de l’usuari/Usuari:

Pacient que rep els serveis del centre.Tant client com usuari han de rebre una correcta atenció,ja que la família escull el centre i pasa el Server a l’usuari,q es la persona q rebrà el tractament,diagnòstic i intervencions.

Protocol


:Es un document de treball q consisteix en descriure els passos o procés a seguir en relació a una tasca determinada.

Subprotocol

:Instruccions d’us dels protocols si es creu oporto.Estructura:Objectius,mitjans materials,personal,procediment.

Protocol d’ingrés

:s’hi han de reflectir els objectius que es prenen,mitjans materials,membres del personal i procediment. Aspecte a tenir en compte en la recepció d’un usuari a un centre es com es transmet la informació i quina informació es dona.Usuari té drets inalienables ha de conèixer la seva situació física, psíquica, social i familiar.

Pautes d’actuació relació/comunicació


:Conèixer entorn ecològic/No jutjar/Atendre a les seves preocupacions/Respecte/Confidencialitat/Autonomia/Promoure acceptació personal.

Obj.De suport psicològic

:Valorar capacitat d’experiència/Incrementar socialització personal/Promoure flexibilitat emocional/Adaptar objectius/Valorar-se i estimar-se a si mateix/Desenvolupar creativitat/Afrontar processos de dol.

Recopilar informació

:Amb expedients,PIAI,historial clínic,informes.Lectura prèvia ens pot facilitar la comprensió de la seva situació i millorar el procés de recepció,acollida i acompanyament.

Necessitats segons Cristina henderson


:aprendre/menjar i beure/comunicar-se/descansar i dormir/distreure’s/excretar/evitar perills/mantenir la pell neta i protegida/mantenir una tº corporal normal/mantenir una bona postura/respirar/treballar i realitzar-se/vestir roba adequada/viure segons les seves creences.Cada cop es pensa més en les necessitats del client,gestió de la qualitat o filosofia empresarial.

Qualitat

:Conjunt de propietats que ha de tenir un producte o servei x identificar,complir,satisfer i superar les exigències i expectatives dels clients interns i externs amb el mínim costo possible.

PIAI


:Pla integral d’atenció individualitzada.Adaptat a les situacions de cada ususari.Elaborat x tot l’equip inter o multidisciplinar,es una decisió compartida.

Parts d’un PIAI


1. Dades personals/ 2. Observació:

Situació de l’ingrés(com s’ha produït);historia clínica i social/ 3. Valoració o avaluació inicial:
Valoració de la part física,psíquica.Mental,cognitiva,estat relacional i valoració general/ 4. Indicació d’objectius:
De millora,manteniment o acompanyament.Han d ser adaptats a les necessitats d cada persona./5.Instauració del pla d’intervencions interdisciplinari:
Aconseguir els objectius q s’assoleixen/Instaurar dieta/control estat físic/fisioteràpia/instaurar programes físics x cada usuari/tr.Social i animador/control d seguiment d relacions familiars i socials.

/6. Avaluació períòdica d’objectius:

Valora si s’ha aconseguit o no,si falla o funciona/Equip interdisciplinari avalua/Ho fem a partir d l’observació/s’estableix una reuníó x parlar dels usuaris/Revisar PIAI cada 3 mesos.

Procés de planificació i avaluació, fases:



1. Detecció d necessitats:

Recollida d dades sobre satisfacció d necessitats d l’usuari i autonomia./ 2.Anàlisi d síntesi de dades:
Objectiu d determinar el grau d dependència,esbrinar les causes d dificultat i trobar relació d’uns problemes amb altes./3. Panificació d la intervenció:
Tenir en compte:-necessitats afectades/grau d dependència i causa d la dificultat/-Recursos disponibles:professional,material/-Motivació d l’suari/Obj. D d’independència implicant a l’usuari en el seu procés d formulació i aplicació./Mode d’intervenció + adequat./4. Execució:
accions d suplència o ajuda q l’usuari necessita x satisfer necessitats.

5. Avaluació d l’eficàcia d la intervenció:

s’analitzen els nivells d’independència mantinguts amb les accions realitzades i recursos destinats a l’obtenció dels resultats.Aprendre d l’experiència x aconseguir millor resultats en el futur.

Entradas relacionadas: