Objectius operatius educació infantil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,41 KB

TEMA 2

Ordre 16 de juliol de 2001

MESURES ORDINARIES

ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES

Adaptació curricular: qualsevol ajust o modificació que es
realitza en els diferents elements de l’oferta educativa comuna
per a donar resposta a les diferències individuals de l’alumnat.
Finalitat
a) Atendre a la diversitat de l’alumnat en un ambient de normalització
educativa.
b) Satisfer les necessitats individuals o col·lectives que presenten els
alumnes.
c) Facilitar que cada alumne o alumna puga aconseguir els seus
objectius (encara que diferisquen dels del grup) amb el major grau
possible de participació en la dinàmica general de l’aula.
d) Previndré l’aparició o intensificació de necessitats educatives
especials a través d’un plantejament educatiu adequat.
ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES.
EN EDUCACIÓ INFANTIL:En Educació Infantil (2 cicle), les adaptacions curriculars suposaran una adaptació als diferents ritmes d’aprenentatge
dels alumnes. Les realitzarà l’equip docent del cicle, després d’una avaluació de les necessitats educatives especials del xiquet realitzada per l'SPE. Hauran de ser autoritzades per la direcció del centre amb Audíència
prèvia als pares o tutors legal

AGRUPACIONS FLEXIBLES


MESURES EXTRAORDINARIES

ADAPTACIONS CURRICULARS SIGNIFICATIVES


En Educació Primària es podran realitzar adaptacions curriculars
que s’aparten significativament dels continguts i criteris
d’avaluació del currículum, dirigides a alumnes amb necessitats
educatives especials.
Mesura extraordinària. Només s’aplicarà a alumnat amb NEE quan
no siguen suficients altres mesures d’atenció a la diversitat
a) l’adequació dels objectius educatius.
b) l’eliminació o inclusió de determinats continguts i la consegüent
modificació dels criteris d’avaluació.
c) l’ampliació de les activitats educatives de determinades àrees
curriculars.

ACIS:


Una Ací és significativa quan la distància entre el currículum
ordinari que seguix el grup a què pertany l’alumne i el currículum
adaptat per a ell siga, com a mínim, d’un cicle.
Es podrà realitzar una Adaptació Curricular Individual Significativa
d’una o diverses àrees, o del conjunt d’àrees del cicle o
Etapa.
Les ACIS es realitzaran a l’inici del 1r. Cicle, del 2n cicle o del 3r.
cicle de l’Educació Primària, de manera que permeten la
planificació general del currículum de l’alumne.
En el cas que l’Adaptació Curricular Individual Significativa,
a causa de situacions educatives excepcionals, es realitze per a el
2n, 4t o 6é curs d’Educació Primària, esta s’elaborarà únicament
per a eixe curs escolar.

Mestre/a d’Educació Especial de l’especialitat Pedagogia
Terapèutica (PT)
a) Membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE).
b) Coordinar amb el psicopedagog/a i amb els tutors la detecció,
valoració i seguiment dels alumnes amb NEE.
c) Col·laborar en l’elaboració de les ACIS.
d) Intervindre directament amb l’alumnat que presenta NEE.
e) Informar i orientar als pares o tutors a fi d’aconseguir la major
col·laboració i implicació en el procés d’E-A.
f) Coordinar-se amb tots els professionals que intervenen en
l’educació de l’alumnat amb NEE.

Intervenció dins o fora de l’aula ordinària


Les sessions impartides fora del grup ordinari de l’alumne no

Hauran de superar les cinc sessions setmanals de mitjana


Atenció individual o en grups reduïts que no superaran els 5

Alumnes per sessió


Una sessió = 45 - 60 minuts


Cada centre tindrà un mestre de PT per cada 15-20 alumnes

Amb NEE


PRIORITATS


a) Alumnat amb NEE permanents de 2n cicle d’Educació Infantil.
b) Alumnat d’Educació Primària amb NEE permanents l’ACIS del
qual comprenga la totalitat de les àrees o totes les
àrees instrumentals (castellà, valencíà i matemàtiques).
c) Alumnat d’Educació Primària amb NEE permanents l’ACIS del
qual afecte a alguna de les àrees instrumentals.
d) Alumnat d’Educació Primària amb NEE temporals
l’ACIS del qual afecte a totes o a alguna de les àrees instrumentals.
e) Atenció a l’alumnat d’Educació Primària amb dificultats
manifestes d’aprenentatge en les àrees instrumentals.
f) Atenció a l’alumnat que, en el propi centre, presenta NEE
derivades de sobredotació intel·lectual

Mestre/a d’Educació Especial de l’especialitat Audició i
Llenguatge (AL).
Participar en la prevenció, detecció, avaluació i seguiment de
problemes relacionats amb el llenguatge i la comunicació.
Col·laborar en l’elaboració d’ACIS per a l’alumnat amb NEE en
l’àmbit de la seua competència.
Intervindre directament sobre l’alumnat que presenta trastorns
del llenguatge i la comunicació.
Informar i orientar als pares o tutors dels alumnes amb què intervé
a fi d’aconseguir una major col·laboració i implicació en els
processos d’E/A.
Coordinar-se amb tots els professionals que intervenen en
l’educació de l’alumnat amb NEE.

Intervenció dins o fora de l’aula ordinària


Atenció individual o en grups de fins 3 alumnes per sessió

Una sessió = 30 - 45 minuts


PRIORITATS:


1r) Alumnes amb afàsia i disfàsia i alumnes amb deficiència
auditiva severa i profunda (5 sessions setmanals).
2n) Alumnes amb deficiència auditiva mitjana (3 sessions
setmanals).
3r) Alumnes amb retard simple del llenguatge (3 sessions
setmanals).
4t) Alumnes amb disàrtries (2 sessions setmanals).
5é) Alumnes amb disglòssia (2 sessions setmanals).
6é) Alumnes amb disfèmia que dificulte greument la seua
comunicació. Alumnes amb disfonia (2 sessions setmanals).
7é) Alumnes amb altres dificultats: dislàlies, retard del llenguatge
associat a deficiència intel·lectual, desorganització del
llenguatge com a conseqüència de trastorns de la personalitat,
etc (1 sessió setmanal).

EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL

La ratio educador/núm. Alumnes amb NEE serà:
a) Alumnat amb trastorns profunds del desenrotllament (psicosi,
autisme): 1/ 3-5
b) Alumnat plurideficient amb discapacitat motora: 1/4-5
c) Alumnat amb retard mental greu i profund: 1/ 12-16
d) Alumnat amb retard mental moderat: 1/ 25-40

DICTAMEN D'ESCOLARITZACIÓ: REALITZAT PEL SPE I GABINET PSICO


Té caràcter prescriptiu per al procés d'escolarització dels
alumnes amb NEE que requereixen adaptacions d'accés al
currículum i ACIS.
*Determinació de les NEE d'un alumne.

*Orientació de la resposta educativa.
*Determinació de la modalitat d'escolarització més adequada i
dels suports i tractaments específics
Finalitats
El dictamen ha de ser revisable: A petició dels pares i A petició del centre.
Ha de contindre
a) Avaluació sociopsicopedagògica on es determine el NAC de
l'alumne i altres condicions significatives per al procés d'E-A.
b) Orientacions específiques per a les adaptacions curriculars i,
si s'escau, les necessitats de suport i tractaments específics.
c) Proposta raonada d'escolarització, en funció dels recursos
disponibles en el sector, zona, localitat o districte.
Les orientacions específiques per a les AC comprendran, almenys:
Àrees en què es requereix adaptacions curriculars i línies generals
d'aquestes.
Adaptacions d'accés.
Tractaments especialitzats i programes específics que l'alumne
necessita

Entradas relacionadas: