O galego entre 1936-1975

Enviado por kazama y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,92 KB

1936-1950:Lperiodo q va dsd 1936 asta 50 ten como caracteristic aprincipal laparalizacion e o retroceso do porceso de nomalizancion lingüística e cultural,levado a cabdo desde a fundacion das Irmandades da Fala. So nos núcleosgaleguistas do exilio americano seguira o galego desempeñañdo as funcionslogradads no periodo anterior .A GC e o triunfo do franquismo supuxeron asupresión das liberdades e a implantación dun novo ordenamento que exaltaba aunidades política de España e reprimia calquera manifestación dediferencialismo que non fose de carácter folclorico.Entre as moitasconsecuencias negativas da GC hay algunha que afecta moi directamente alarecuperación del idioma :-*-Impediu a entreada en vigor do estatuto deautonomia aprobado en 1936, no que se estableceu a cooficialidade dogalego.-*-Malogrou o trábalo das persoas que loitaron pola normalizacionlingüística e cultural, ou eliminandoos físicamente ou anulandoos co exilio eosilencio.Finalizada a GC iniciase en galicia un periodo de interrupcion dasactividades culturais lingüísticas sen publicacions en galego. No ano 1947editase o primeiro libro de poesia Comaros verdes de Aquilino IglesiaAlvariño, antes de 19502 aparecen algunhas editiorias. Neste periodo osexiliados van converter cidades como Bos Aires, Montevideo ou México encapitais culturais e espirituais de Galicia, creanse editoriais, editanselibros , publicacions periódicas...


1950-1975 A partir dos anos 50 debido alanecesidade de lograr respectabilidade e recoñecemento internacionais produceseunha certa apertura do Rexime. Isto permitiu que comezasen a se manifestarsíntomas de recuperación cultural que callaran na fundación no 1950 danEditorial Galaxia. Un dos obxetivos da EG era transmitir as novas xeracions oideario galerista, Galaxia vai editar poesia narrativa , ensaio e prosacientífica.Nos anos 60 hai cambios que afectan positivamente ala recuperacióndo idioma nos usos cultos. No 1963 reaparece a revista Grial e a Real Academia,ao celebrarse os 100 da publicación de Cantares Galegos de Rosalía, instaura odia das letras galegas. Nacen na ilegalidade novas organizacions políticasnacionalistas. O movemento da Nova Canción Galega promovida polo colectivo decantautores Voces Ceibes emprega o galego nas suas cancions moitas vecesbaseadas en textos literarios e impulsan a normalizacion do galego no ambitomusical.No 1965 crease a Catedra da Lingua e Literatura Galegas na USC e no1968 fundase o Instituto da Lingua Galega . no 1974 a TVE emite panorama deGalicia

Entradas relacionadas: