Nutrients estructurals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,98 KB

 

Els nutrients són les substàncies que incorporem a l'organisme per mantenir amb vida les nostres cèl·lules. A les cèl·lules, els nutrients hi aporten matèria (per construir estructures, reparar-se, créixer i multiplicar-se) , energia (per realitzar els processos vitals) i capacitat de regular les reaccions químiques cel·lulars. Poden ser: orgànics (són molècules complexes, produïdes per éssers vius. Sense aquests nutrients no podríem obtenir energia ni fabricar les biomolècules que constitueixen el nostre organisme/hidrats de carboni, greixos i proteïnes) o inorgànics (són molècules simples, que poden formar part dels éssers vius, però que no han estat produïdes pels éssers vius. Són indispensables per al nostre organisme, però no es poden utilitzar com a font d'energia/minerals, aigua, oxigen). Els hidrats de carboni o glúcids són molècules solubles en aigua compostes de carboni, oxigen i hidrogen. Aquests nutrients: 1Constitueixen la font principal d'energia de les cèl·lules. 2Aporten matèria a les cèl·lules per elaborar biomolècules. Els hidrats de carboni que ingerim poden ser de dos tipus: sucre o hidrats de carboni simple que s'acaben transformant en glucosa o hidrats de carboni complexes. La fibra és un hidrat de carboni complex d'origen vegetal, essencial per al funcionament del sistema digestiu. Els greixos o lípids són molècules insolubles en aigua, compostes per carboni, oxigen i hidrogen. 1Són els nutrients més energètics. S'emmagatzemen en teixits especialitzats i són la reserva principal d'energia de l'organisme. 2S'utilitzen en la construcció de biomolècules, i constitueixen el component  principal de les membranes cel·lulars. Diferents tipus de greixos: Greixos insaturats ( que són líquids a temperatura ambient, es consideren els greixos més saludables), Greixos saturats (que solen ser sòlids a temperatura ambient, els seu consum es considera menys saludable)  i Greixos transformats o hidrogenats (que són greixos insaturats transformats en saturats en el processat industrial d'alguns aliments, se n'ha d'evitar el consum). El colesterol és un lípid present en aliments d'origen animal, no necessitem incorporar-lo. Les proteïnes són molècules compostes principalment per carboni, oxigen, hidrogen i nitrogen. Aquests nutrients: 1Són imprescindibles en la síntesi de las biomolècules que permeten el manteniment i el creixement del nostre organisme. 2De forma secundària, en absència d'hidrats de carboni i greixos, poden utilitzar-se com a font d'energia. Les proteïnes són llargues cadenes formades per unes molècules més simples, anomenades aminoàcids. Per produir totes les proteïnes que el nostre organisme necessita, calen 20  aminoàcids diferents. Les nostres cèl·lules no poden fabricar 10 d'aquestes molècules, anomenades aminoàcids essencials, de manera que les hem d'incorporar amb els aliments. Les proteïnes completes, presents en aliments d'origen animal, contenen els 10 aminoàcids essencials. Les proteïnes incompletes, presents en aliments d'origen vegetal, estan mancades d'algun aminoàcids essencial. Tot i això, és possible obtenir els 10   aminoàcids essencials combinant només vegetals. Les vitamines són compostos orgànics que l'organisme no pot produir (o no en prou quantitat) i que s'han d'incorporar per mitjà dels aliments. 1Són necessàries en quantitats molt petites. 2Són imprescindibles, atès que regulen molts processos metabòlics a l'organisme. Classifiquem les vitamines en dos: Les vitamines solubles en greix (o liposolubles, que s'emmagatzemen en els teixits grassos del nostre cos) o les vitamines solubles en aigua (o hidrosolubles, que no s'emmagatzemen i, per tant, s'han d'incorporar diàriament. (A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,B12,C,D,E,K). L'aigua és imprescindible per a la vida.: constitueix dos terços del nostre organisme i s'hi produeixen les reaccions químiques que fan possible la vida. El nostre organisme necessita incorporar cada dia uns 2 litres d'aigua a través de la beguda i el menjar. Els minerals, per la seva banda: són nutrients necessaris en quantitats petites i participen en processos químics de regulació i en construcció d'algunes estructures. LA DIETA: anomenem dieta el conjunt d'aliments que consumim durant un dia. Una dieta equilibrada és la que aporta, en les quantitats adequades, els nutrients necessaris per mantenir-nos sans i desenvolupar-nos tant físicament com mentalment. Al nostre organisme, i a cada cèl·lula, els nutrients que ens aporta la dieta realitzen tres funcions: Estructural (aporta proteïnes), energètica (aporta hidrats de carboni i greixos) i reguladora (aporta vitamines i minerals).


Anomenem pes fresc la massa total de la mostra d'aliment.
Anomenem pes sec la massa de la mostra sense aigua. Anomenem pes de les cendres la massa de l'aliment que correspon a substàncies inorgàniques minerals. 

La DER és més elevada com major és la massa corporal, major és la altura i menor és l'edat d'una persona. AF= activitat física per a diversos nivells d'activitat en homes i dones. Segons el nivell poden ser: Sedentari (poca activitat física), suau (alguna activitat ocasional), moderat (activitat diària, passejar), intens (activitat diària d'alta intensitat) o molt intens (exercici  físic intens). La despesa energètica que el nostre organisme porta a du a terme durant el dia depèn de: el nivell d'activitat física que efectuem i la despesa energètica que el nostre organisme realitza en repòs. La quantitat d'energia consumida en repòs depèn de molts factors, d'entre els quals destaquem: el sexe de la persona, les seves mides (massa corporal i altura) i la seva edat i l'etapa del desenvolupament en què es troba. 

La nutrició humana és el conjunt de processos biològic Que en permeten: obtenir els nutrients, transportar-los finas a les cèl·lules i Recollir les substàncies de rebuig produïdes pel seu metabolisme i expulsar Aquestes substàncies del cos. En la nutrició, participen quatre aparells: Digestiu (extreu els nutrients dels aliments), circulatori (distribueix els Nutrients a totes i cadascuna de les cèl·lules de l’organisme), respiratori (obté oxigen de l’aire i el fa arribar a la sang) i urinari (filtra de la sang Les substàncies de rebuig i l’excés de sals). 

FÓRMULES:

%aigua(respecte el pes fresc) =/ (pes fresc - pes sec)·100/: pes fresc 

%matèria orgànica (respecte el pes sec) = / (pes sec-pes de les cendres)·100/:pes sec 

Percentatge=la quantitat que vols · 100 : la quantitat total

Regla de 3...

Càlcul de la despesa energètica en repòs: DONES=DER=10·massa corporal+6,25·altura-5·edat-161 HOMES=DER=10·massa corporal+6,25·altura-5·edat+5

Càlcul de la despesa energètica total: DET=DER·AF


Entradas relacionadas: