Numerals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,23 KB

 
tipos de text : narratiu , descriptiu,conversacional,argumentatiu,esplicatiu,instructiu,retoric,predictiu , ( concret : coses i essers ke es poden percebre amb els sentits abstracte : alguna cosa ke no podem veure o tocar ) individual : designa en singular una cosa , un sol esser , colectiu designa en singular un conjunt dessers ( propi cosa o eser am nom personal i unik ke te , comu : referencia a qualsevol eser riu mosca... , genre masc fem numero singular i plural , emisor receptor codi canal misatge , digraf conjunt de dues grafies que representen un so unik : digrafs ke es separen : ix ,l·l , rr , ss ,tg,tj,tx digrads ke no se separen : qu , ny , gu , ll ,ig determinants : article , demostratiu proximitat o distacia questa este... posesiu relacio de propietat o pertinença
numerals : cardinals uno dos , ordinals primer segon ..., quantitatiues : quantitat de manera impresisa , poden ser invariables i bariables , quant , prow ... indefinits : indiquen identitat o existencia del sustantiu : kualsevol cada ambdos... interrogatius esclamatius : preguntar o admirar . polisemia diversos signifikats polisemia un signifikat casi sempre paraules cientifikes , x a desciure : observar , seleccionar , disposar , redactar , descripcio de lloks : de dins cap a fora ( o al reves) del primer pla al fons ( o al reves ) d'esquerra a dreta ( o al reves ) diftong : vocal forta : ( a o e ) i una vocal feble ( i u ) es clasifiken en creixents descreixents . creixents : una q o g seguida de u i vocal forta decreixents : vocal forta i una feble o dos febles . homonimes : cuant sescriuen o es pronuncien iwal xo tenen signifikats diferents . homografes : coixideixen en la grafia i no en el so , homofones , si en el so pero no en lescriptura , aguda : ultima plana: penultima esdruixola antepenultima . pronoms : categories gramaticals variables . hiperonims : gran hiponim : xikotet dins de hiperonim exemple : flors: lliri , rosa ... text prescriptiu : akelles ke donen ordres indicacions o instruccions per a fer alguna cosa . sigla : DNI acronim : ofimatica abrebiatures : av avinguda , simbols : cm centimetre

Entradas relacionadas: