Notació enterodecimal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 19,51 KB

 

1

Els nombres racionals

En una lliga de bàsquet, els equips han aconseguit 1 cuarto , 1 quintofracción 1 entre 6fracción 3 entre 4fracción 4 entre 5 i fracción 5 entre 6 del total de punts possibles. Quin equip té més punts? I quin en té menys?

Dir que un jugador ha anotat 1 de cada 3 llançaments equival a dir que ha anotat 1 tercio de tots els llançaments...

Els nombres racionals permeten expressar parts de quantitats senceres, tant positives com negatives.

2

Recordes per a què serveixen els nombres naturals? I els nombres enters?

Els nombres racionals estan constituïts pels nombres enters i per les fraccions de nombres enters.

3

Quin nombre enter no pot ser mai denominador? Raona-ho.

Els nombres racionals es poden representar en una recta:

4

Els nombres racionals es designen amb la lletra Q. Sabries dir-ne el motiu?

Aquests nombres es poden expressar tant en notació enterodecimal (–3,2; 1,5; 4,1;...), com en notació fraccionària
 paréntesis izquierdo menos fracción 16 entre 5 coma espacio fracción 3 entre 2 coma espacio fracción 41 entre 10 coma espacio... Paréntesis derecho.

Podem representar un nombre racional en notació fraccionària d’infinites maneres:


Les fraccions que representen la mateixa quantitat són equivalents.

5

De totes les possibles fraccions equivalents només una és la fracció irreductible.
Recordes quan una fracció és irreductible? Explica-ho.

6

Fixa’t què succeeix quan dues fraccions són equivalents. Podries explicar-ho en paraules teves?

7

Sabries com obtenir la notació fraccionària d’un nombre racional a partir de la seva notació enterodecimal?

8
 1. Expressa en notació enterodecimal les fraccions fracción 7 entre 5 coma espacio fracción numerador menos 7 entre denominador menos 5 fin fracción coma espacio fracción numerador menos 7 entre denominador 5 fin fracción coma espacio fracción numerador 7 entre denominador menos 5 fin fracción i menos fracción 7 entre 5.
 2. Quin és el signe d’un nombre racional si el numerador i el denominador són de signe diferent? I si tots dos són negatius?


1.1 Oposat, invers i  valor absolut d’un nombre racional

Dos nombres racionals oposats es troben a la mateixa distància del 0.

si
9

En què es distingeixen dos nombres oposats?

Dos nombres racionals són inversos quan el seu producte és 1.

Per exemple,fracción 3 entre 5 i fracción 5 entre 3 són inversos ja que fracción 3 entre 5 normal x fracción 5 entre 3 igual fracción 15 entre 15 igual 1.

10

Tenint en compte els numeradors i denominadors, quina particularitat tenen dos nombres racionals inversos?

11

Quin és el nombre racional invers de 4? I el de 1 quinto ?

El valor absolut és el nombre que obtenim en suprimir-hi el signe.

12

Fixa’t a sota. Com és el valor absolut de dos nombres racionals oposats?


Practica

13

alt_text Troba el nombre racional invers de:

 1. fracción 4 entre 7
 1. menos fracción 6 entre 5
 1. fracción numerador menos 1 entre denominador 9 fin fracción
 1. -2

14

alt_text Són fraccions equivalents aquests parells?

 1. fracción numerador 4 entre denominador menos 10 fin fracciónfracción numerador menos 2 entre denominador 5 fin fracción
 1. fracción 6 entre 7 i fracción numerador 12 entre denominador menos 14 fin fracción
 1. fracción 6 entre 8fracción 8 entre 6
 1. fracción 20 entre 24 i fracción 15 entre 18

15

alt_text Escriu la fracció irreductible de:

 1. fracción numerador 15 entre denominador menos 20 fin fracción
 1. fracción numerador menos 21 entre denominador menos 28 fin fracción
 1. fracción 121 entre 88
 1. fracción numerador menos 50 entre denominador 75 fin fracción

16

Escriu en notació enterodecimal:

 1. fracción 7 entre 5
 1. menos fracción 1 entre 8
 1. fracción 9 entre 4
 1. fracción 4 entre 9
 1. fracción 228 entre 19
 1. fracción numerador menos 12 entre denominador 11 fin fracción

Aplica

17

Tenim a la nevera tres capses de formatgets incompletes:

 1. Un formatget, quina part o fracció representa d’una capsa? I respecte al conjunt de les tres capses?
 2. Quina part ens hem menjat de cada capsa? I del total?
 3. Una capsa pesa 125 g. Quant pesa una porcíó? I el conjunt de porcions que queden?
 4. Expressa aquestes mesures en notació enterodecimal.
 1. Mig quilo. 
 2. Tres quarts de litre.
 3. Un quart de quilòmetre. 
 4. Una hora i mitja. 
 5. Trenta-vuit graus i tres dècimes. 
 6. Quinze euros i Déu cèntims.

Entradas relacionadas: