Naturales: Capes de la terra

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,01 KB

Capes d la trra: escorça:es molt prima, t 1 gruix d 6km sota els oceans i fins a 70km sota els continents.mantell:t 1a tmpratura elevada i es majoritariamen solid.s'sten ds d lscorça fins a una profunditat d'1ns 3.000km.nucli:la par extrna es liquida i la intrna solida.es a + d 6000km d prfunditat.La lavaq sur d'1 vlca en 1a erupsio prove jus d sota d l'scorsa trrstre,d1 lloc on i agi mgma.El mgmasta frmat x rkes scalfades q san fos a la par + xtrna dl mntell o a la + intrna d lscorsa.Quanls rokes tndeixn a srtir dn son i scumulen en indrets en q es reuneixen grns mases d mterial fos,d mnera q es frma 1acmbra mgmàtica.El mgma cnte 1a gran quantitat d vpor i dltrs gasos q ajudn a implsarlo cap a lxterior.Cràter:lloc x on sur el mgma.L'acumulasio d laves i materials vlcanics slids pot originar 1a mntanya anmenadacon vlcànic.Elcntingut en gasos i sbrtot ls craqteristiqs d la lava dtrminen el grau d violnsia d l'rupsio. hawaiana:activitat psifica ja q la fluidesa d la lva prmet q els gasos s'scapin sns xplosions.stromboliana:ptites xplosions i en lavulcanianad + intnses.ls xplosions provokn sqitxads d la lva q se slidifqen i cauen a trra en stat slid.Aqts mtrials slidficats snomenen piroclasts. peleana:la lva se slidifica am fsilitat i tpa el crater,aixo fa q els gasos sacumulin i prvoqin grns xplosions.Núvls roents:nvls tn carrgats d gsos i piroclasts q, en lloc d'levarse,cauen pls vesants dl vlca a gran vlositat.Dstribucio d vlcns i trrtremls:stan agrupats en 3 zones:Zna dl vltant d l'sea psific i lnella d ls antilles,Frnja q va dsdl mditrrani fns lhimalaia,Znes d srralads sbmarines.Ls rks mgmatiqs o ignieses frmen quan el mgma es rfrda i s solidifica.vlcaniks:frmads x ls laves dls vlcans,q es rfrdn rapidmen a la sprfisie.intrusives:frmads x mgma q n arriba a la sprfisie sino k kda rtingut a lnterior d la trra on es rfrda lntamen.Clsificsio d ls rkes mgmtiks: mida dls crstalls:ens indica d qina mnera sa rfrdat el mgma q ls a originat.D vgdes el rfrdamen es tn rapit q n srriben a frmar crstalls,sino 1a mna d psta q snomenavidre vlcanic.dfrens minerals:es pden dstinguir pls difrens clors q prsnten els crstalls.

M= El mtamrfisme:ls rkes d l'interior d lscrsa pdn sfrir trnsfrmasions a causa d ls alts temp.i en mls csos,tmb d ls frts prsions.el cnjun d prossesos q prvken aqts cnvis es cneix am el nom dM. ElMtrmicel causn ls alts tmp. q i a a ls rkes prperes a 1a intrsio.Ex:mrbres-calcaries,quarsites-gresos,crnianes-argiles.Mrgional:es causat x esfrços intnsos i x accio s tmp. elevads.Foliació:ls nves rks k es frmen cntenen minrals dif. dls d la roca original.aqsts nves rks tnen els mnerals alineats en bndes,cm s fosin fulls psats 1 damun laltre.El cicle d ls rks: mgmatiks:sriginen quan els mgmes es rfrden i se slidifikn.sdimntaries:frmads a prtir dl dposit d mterials q abns frmavn prt dltrs rks + vlles o drgnismes vius.mtamorfiks:prvenen d la trnsfrmsio d rks ja exisns,es a di,d ls mgmatiks,sdmntaries o ls mteixes mtmorfiks q cnvien sota laccio d la calor,i en mls csos,la prssio.El ciment:es 1 mtrial en pls q,amasat am aigua, dna 1a psta plstica q prmet ladesio d pedres,rjoles..,en asecarse,es fa ml rigid i rsisten.

Entradas relacionadas: