Narrador omniscient, exemples de relat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,33 KB

 

Sentit del títol:-literal: Informa sobre la història que presenta.

-simbòlic: Fa referència a la idea que es pot despendre de la història que presenta.

-mixt:és Alhora literal i simbòlic.

Tema:


No és explicitat per l'autor, sinó que és la idea Que l'autor vol transmetre però que amaga darrere de la trama. És la conclusió Que es desprèn, és a dir, aquella peculiar interpretació o manera de veure la Vida que ens brinda l'autor.

El tema principal es pot complementar amb temes o idees secundàries.

Argument:


és la història que narra el text i que es pot Resumir.

Divisió en parts


En una narració cal separar la introducció, el Nus i el desenllaç.

Anàlisi dels personatges:-Caracterització directa:El Lector rep les informacions sobre el personatge a travésdel Narrador o d'un altre personatge.

-Caracterització indirecta:El Lector es va formant una imatge del personatge a mesuraque En capta diversos detalls: la manera de vestir, les accions que fa, les Relacionsamb altres personatges, les paraules que diu…

-Personatge pla: Presenta una caracterització plena, acabada (només un o dos trets elsdistingeixen Sempre) cap dels trets que els caracteritzen no canvia des del Principifins A1 final.

-Personatge rodó: Conté una caracterització en relleu és a dir, presenta múltiples tretsi Van sent mostrats en cada fet que realitzen.

-Personatge principal: Protagonista i antagonista.

-Personatge secundari: Col∙labora en les accions del principal de manera constant.

-Personatge fugaç: Fa un paper episòdic i molt secundari, i desapareixen definitivament.

Temps


Època I duració dels fets narrats

Escenari:


Lloc on es desenvolupa l'acció.

Punt de vista narratiu:En 1ª persona : Un dels personatges Explica la història en primera persona, no cal quesigui Necessàriament el protagonista.

En 3ª persona :

-Narrador omniscient:

És un narrador que ho veu i ho coneix tot.

-Narrador objectiu:

L'autor tria un personatge a qui fa explicar la Història, de tal manera que el camp de visió és només ell o ella. Estil Indirecte lliure.

Estudi de la llengua:Narració:Presenta les accions i els Esdeveniments. Introdueix elements nous en el desenvolupament de la història.

La novel∙la és un relat de ficció, actualment escrit en prosa Abans quan la transmissió era oral s’escrivien en vers, que presenta uns personatges inventats, Que actuen en un espai físic i en una època Determinats. La historia és Explicada des de diferents punts De vista .

El conte és una narració en prosa d’extensió breu, que Posseeix unes regles pròpies diferents de la novel∙la.

· El conte popular generalment és anònim i presenta diferents Formes.

Té Un caràcter fantàstic, presenta personatges sobrenaturals i la localització Geogràfica és indefinida. Es transmeten oralment.

· El conte literari, escrit per un autor conegut, és Un exercici de concentració dels recursos expressius. Alguns contes poden ser Realment l’embrió d’una novel∙la. El fet de ser breu obligar l’autor a Centrarse directament en els fets, a prescindir de detalls i a presentar Personatges esquemàtics. El final sol buscar sorprendre el lector o ferlo reflexionar. Se sol buscar també implicar el lector del joc literari mitjançant les el∙lipsis Narratives.

Descripció:Presenta I explica !'aspecte físic dels objectes i dels llocs o les característiques físiques I psicològiques dels personatges.

La Presència d'una descripció més o menys important sol afectar el ritme del Relat, perquè constitueix una pausa en la successió temporal dels fets i les accions.

Podem Distingir dos tipus de descripcions:

Objectiva:El narrador informa sobre Les característiques dels objectes, dels llocs idels personatges d'una Manera concreta sense comentarlesni valorarles.

Subjectiva:Les Característiques dels objectes, dels llocs i dels éssers solen ser presentadesper Un personatge de la història que deixa entreveure l'opinió o els sentimentsque Li produeixen aquests objectes o éssers descrits

Discurs:És La representació de les paraules dels personatges i pot prendre les formes de:

-Diàleg:Reprodueix l'intercanvi de Paraules entre dos personatges. Pot ser: en:

Estil directe:


Allò que diuen és descrit al peu de la lletra Sense cap modificació.

Estil indirecte:


Allò que diuen o pensen és explicat pel Narrador. El discurs és integrat dins el relat mitjançant la subordinació a Verbs de dicció (dir, contestar, pensar…) i a través d'altres transformacions.

Estil indirecte lliure:


És una variant d'estil indirecte que prescindeix Dels verbs dedicció i, per tant, el Discurs dels personatges no hi està subordinat.

-Monòleg:

Consisteix En la reproducció del discurs, sovint llarg, d'un sol personatge en

estil Directe.

Monòleg interior:


Reprodueix El pensament d'un personatge a mesura que el va formulant.

Entradas relacionadas: